RAKEFET SELA-SHEFFY

רקפת סלע-שפי

VIDEO RECORDED TALKS

סלע-שפי, רקפת 2013. "התרגום כעיסוק: האתוס הפרקטי והתמקצעות מעוכבת". הרצאה ביום העיון "הגורם האנושי: המתרגם, המתורגמן וקהל היעד", לזכרה של פרופ' מרים שלזינגר, אוניברסיטת בר-אילן, 12  במאי 2013.
תקציר ההרצאה.

סלע-שפי, רקפת 2014. "ארכיאולוגיה תרבותית של מאה שנות פרויקט העבריות: מבט מלמעלה ומלמטה". הרצאה בכנס "המפנה התרבותי" בחקר הציונות וישראל, המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן, אוניברסיטת תל-אביב, 26 במארס 2014.

 

 

 [by StatCounter] Description: free webpage counters