."18-ה האמב 'םינומהל תורפס'ה תייעב לע" .[1998] ח"נשת תפקר ,יפש
.142-129 'מע ,(ח"נשת) 11 ךרכ ,תורפסב רקחמל םיפד
תורומש תויוכזה לכ ©


*18-ה האמב 'םינומהל תורפס'ה תייעב לע

יפש תפקר


הינמרגב החתפתה ,היינשה התיצחמב דוחייב ,18-ה האמבש המכסומ תמייק
םא) דוחייב הנווכה .'םינומהל תורפס' לש םידקת תרסח העפות (ללכב הפוריאבו)
הפוקתה לש העידיה א"הב ירלופופה רנ'זכ ספתנש ,ןמורל (ידעלב ןפואב אל יכ
רבודמה .(Trivialroman ,'ילאיבירטה ןמורה' דבעידב הנוכ ינמרגה רשקהבש המ)
ךא תיתנפא תיתורפס תרצות םיבשחנה םיטסקט לש תיסחי הלודג הקופתב
ורמשנ םהמ םיטעמ קרו ,רבכמ וחכשנ (םהירבחמ תומש םע) םתיברמש ,'התוחנ'
תורפסה רקחמ תא םויה קיסעמ הז סופרוק .ונימיב םגישהל ןתינש ,שממ םירפסכ
.םישישה תונש זאמ (Glaser 1980; [1967] 1974 רציורק ,לשמל ,האר) הינמרגב

אשומ איה 'בחרה להקל םיטסקטה' וא 'תירלופופה הבותכה תורפסה' תלאש
תיתורפסה הירוטסיהה' ןיב האלכה ןיעמ וב שיש ,ומצעל דרפנ רקחמ ףנע לש
םייניבה דמעמ .ינש דצמ 'תירלופופה תוברתה תרוקיב' ןיבל דחא דצמ 'המשל
החנהה :סופרוקה לש הרואכל 'ילמונא'ה ויפואל ןיטולחל סחוימ רקחמה לש הזה
םילכב חותינל היואר הניאש תיביסמ תיתורפס תרצותב רבודמש ,איה תלבוקמה
:תורפסה לש 'יגולויצוס'ה טביהב ןויד ךרוצל קר ןיינע תררועמו ,םייתורפס
ךותמ ,תויזכרמה תולאשל ןאכ םיכפהנ םירפסה לש הכירצהו הצפהה ,רוצייה
םיביתכמש םה הלא םימרוג (דבלב הבו) תורפסה לש וז הרזגבש ,תשרופמ החנה
1/.םיטסקטה יפוא תא,בתכבש הריציו הפ-לעבש הריצי ,טהב בקעי 'פורפ לש ורכזל ןויעה םויב האצרה תובקעב *
.1996 ראוניב 15 ,הפיח תטיסרבינוא

,18-ה האמה לש ןמורל עגונה לכב' :תשרופמ העיבתכ תאזה הנחבהה תא תחסנמ לגיפש הנאירמ .1
לש ותוהמ םצעב העובטה הדבוע וז ךכיפלו ,תועמשמ תרסח רודיב תורפס רתוי וא תוחפ יהוז
םיביבחה םיאשונהו םיכרעה ידי לעו ויארוק להק לש תויפיצה ידי לע טלשנ אוהש ,הזה רנ'זה
ןמורה ןיבש וקה תאש ,רבד לש ושוריפו .ןיינעה זכרמ תויהל ךפוה םיארוקה להקש ןאכמ .וילע
,התוהמב תיתורפס הדותמב אל ראתל שי דנליו רחאל ושחרתהש תויוחתפתהה ןיבל יקורבה
.(Spiegel. 1967: 1-2) 'יתורפס-ויצוס ןויד תועצמאב אלא

[129]

יפש תפקר 130

לש קהבומה ימגדמה ויפואל תנתינה תשרופמה היצזילנויצרה תוחפל יהוז
'תורחבנ'ה תועפותב ללכ ךרדב תוקסועה ,תויתורפס תוירוטסיהל דוגינב 2/.רקחמה
'תירלופופה' תורפסה רקחמ ,('םיבושחה םירפוסה'ו 'תפומה תוריצי') תורפסה לש
רזוחה ,דיחאה רחא שופיח ךותמ םיטסקט לש תולודג תוצובקב אקווד ןיינעתמ
טסקטל ילוגס ךרע סחייל ילב ,תויללכ תויגולופיט לש תרגסמב גציימהו ומצע לע
םירבחמה לש תיסחי תוימינונא + הלודג תומכ :איה האוושמה .ורצוילו דדובה
םירבחמה םגש ינפמ םאו ימינונא ןפואב ומסרופ םיטסקטהמ םיברש ינפמ םא)
ירוטסיה טבמבו םנמזב תוברת ירוביגכ וספתנ אל אליממ םמשב םינמור ומסרפש
םיטסקטב תינכתו תורוצ לש היצזיטרדנטסו תויתרזח = (ןונקל וסנכנ אל יאדווב
.םמצע

האצמה הניא 'ירלופופ יתורפס רצות'כ 18-ה האמה ןמור לש וז הסיפת לבא
רבכ ול הרצונש תימדתה לע תנעשנ איה אלא ,תינרדומה תרוקיבה לש דבעידב
,םנמזב תורפסה ישנא יפמ תויודע עפש לע םיכמתסמ םויה לש םירקוחה .זא
תיתורפס תרצות לש הז גוס רחא רוביצה לש תרקובמ יתלב הייהנ לע םיננוקמה
לש ורוביח ,לשמל .'הפגמ'כ ראותמ בצמהש ךכ ידכ דע ,לקולקה הייפוא לעו
לש יטסיטילאה גשומה תא הנוב אוה ובש) 'ןמורה לע בתכמ' לגלש ךירדירפ
:ונמז לש ירלופופה ןמורה לע הפקתהב אקווד חתפנ ('יתונמאה ןמורה'

תומרע ךילא אשונ ךתרשמש ,קומע םעזו המהדתב ,ךכל דע ינא תובר םימעפ
ךיאו ?הלאה םימהוזמה םירפסב ךיידי ומב תעגל תא הלוכי ךיא .םיכרכ לש
ילכיהל ךייניע ךרד רודחל הלאה םילבלובמהו םיסגה םיטפשמל החינמ תא
תיחשהלו ךייתותע תא רדבל אלא תילכת ךל ןיא הלא לכבו [...] ?ךתמשנ
ילאש .ןיטנופל דעו גנידליפמ ,עורג רפס לכ טעמכ תארק תא .ןוימדה תא
,הלקנ קוסיע ותואל ךמצעב הזב תא ךתעדותב .ךכב תלעותה המ ךמצע תא
.(Schlegel . 1972 [1800]: 312-313) ינויח ךרוצל ךפה דספנ תודלי לגרהמש
םימעטמ תאזכ תיתורפס תרצותמ הדילסה ףא לעש ,הנקסמה תא םג ךכל םאתהב
םיינרדומה םירקוחה םיבאוש ,יתרבח ךמסמכ ןיינע הב שי 'םירוהט םייתורפס'
תקופת לע ורקחמל המדקהב ילדה לקיימ תאז םכסמ ךכ .הפוקתה תרוקיבמ
:1790 ,תחא הנשב הינמרגב םינמורה

התואל [הפוקת התואמ םינמורה לכ] םייואר תיטתסא טבמ תדוקנמ
,אוה אלפ ךאו ,ירלופופה יתורפסה טירפתה לש ובורל תינייפואה תוינומלא
תורודהמה 120 ךותמ 35 םויכ ונתושרל תודמוע ןיידעש ,תמאה ןעמל,18-ה האמה תישארב ולהקו ןמורה לגיפש הנאירמ לש הרוביח תיצחממ הלעמל ,המגודלו .2
.םיפרגבו תואלבטב גצוימה יטסיטטס עדימ ליכמה חפסנ ספות ,(Spiegel, 1967) 1767-1700
:(תיקלח המישרהו) ןוגכ ,םינווגמו םינוש םה םייתומכה םייריפמאה םירקחמב וקדבנש םיאשונה
וא תורחא תוצראל האוושהב וא תופשל וא םירנ'זל םאתהב הינמרגב םירפסה רוציי לודיג
תמר ,םיילכלכ םיעצמא יפל םיארוקה להק תחימצ ;םימוגרתל וא 'יתורפס-אל' האירק רמוחל
.ב"ויכו הלאשהה תוירפס וא םירפסה קוש ,תול"ומה יקסע לש החימצהו תוגלפתהה ;'וכו תד ,הלכשה

131 18-ה האמב 'םינומהל תורפסה תייעב לע

וכזש תוריציה לעש ,םיארמ םיפיקמ םירקחמ [...] .[1790-מ] תונושארה
ןהו ,הרידא תוירלופופמ ונהנש תויתורפס-תת תוריצי ןנמזב וליפאה הרכהל
,1796-ב רבכ ודמע וז הדבוע לע .ןתפוקתב יתורפסה ןוטה תא ועבק רשא
6,000 לש םהירבחמש רמאנ ובש , Neue Allgemeine deutche Bibliothek-ב
ןמזה חור תא ופקיש תומדוקה םינשה עבראו םירשעב ועיפוהש םינמורה
.(Hadley 1973: 1)

תורפסה' ירקבמ :ירוטסיה רקחמב םימעפל הרוקש המ ןאכ הרק ,תורחא םילימב
תויוותל םאתהב גווסמ רבכ אוהשכ סופרוקה תא םילגמ םויה לש 'תירלופופה
תויוותה לע לואשל ילב ,קצומ ירוירפ-א ןותנכ ,ונמזב ול ודמצוהש תויביטמרונ
םלועה ךותב תיגולואדיא תדמע תטיקנ ,תוארהל הסנאש יפכ ,היהש המ .ןמצע
,18-ה האמה ףוסב ררועתהש ירוביצ חוכיווב םידדצה דחאכ ,רקחנה יתוברתה
השענש רקחמל תכמסומ אצומ תדוקנ ךפהו לוכיבכ ילרטיינ רבסה לש דמעמ לביק
אל ,הטושפכ תיתורפס תרצות התוא לש 'תוירלופופ'ה תספתנ וז תרגסמב .םויה
תיטמרד היילעל תוטשפב םיסחיימ תאזה 'הדבוע'ה תאו ,הדבועכ אלא תימדתכ
האמה ףוסב שדח גוסמ םיארוק להק לש יתועמשמ לודיג ללגב םינמורל 'שוקיב'ב
.18-ה

התייה אל םירפסב תינוידב הזורפ תצפהש רוכזנ םא .ידמ טושפ הז רבסה לבא
תוניועה רבסות ךיא ,ןכל םדוק םיבר תורוד םג תילוש וא הרידנ ,השדח העפות
תכירצ' לש לוכיבכ 'ארפה לודיג' דגנכ האמה ףוס תארקל אקווד הצרפתהש
הארנ ?תיתוברת תורדרדיה לש השדח העפותכ הגצוה הז בלשבש ,'םיטסקטה
.תימדת לש תנווכמ הריצי ןאכ התייה 'םייביטקייבוא םיאנת לש ףוריצ'ל רבעמש

תודדחמה תודוקנ שולשב קר רוציקב תעגל הצור ינאו ,רתויב בכרומ אשונה
יהמו ,'תירלופופה תורפסה תרוקיב'ב יזכרמה טנמוגראה והמ (א) :הלאשה תא
?הפוקת התואב האירקה תוברתו םירפסה תכירצ לע תעדל רשפא המ (ב) ?ותשלוח
?זאד ילאוטקלטניאה םלועב 'םינומהל תורפסה סומלופ'ל התייה היצקנופ וזיא (ג)


'תירלופופה תורפסה' תרוקיבב טנמוגראה .א

,תודמוע סופרוקה לש ילאודיבידניא אלה ויפוא יבגל הלעמל וטרופש תוחנהה
תורפסה לש הימונוטואה תסיפת יפל תוחפל ,'תורפס'ה גשומל הריתסב ,עודיכ
,תורפסה רקחמ לש רשקהב תורז ןה ללככו ,18-ה האמה זאמ תלבוקמה תונמאהו
ןווגה איצוהל ,תויגולודותמ תוחנה ןתוא תאז תמועל .הבותכה תורפסה איה רשאב
תויעבטכ תוספתנ ,'תירלופופה הבותכה תורפסה' רשקהב ןהל שיש יביטרו'זפה
,גשומה לש תיטנמורה הסיפתה יפל תוחפל) הפ-לעבש תורפסב ןוידב רתויב
היגלודותמל תנתינ דבעידב 3/.(הנודינה הפוקתב קוידב ,הרקמב אל ,התישארש,רתוי רחואמ חתפתהש ,רולקלופה רקחמ םוחתב תוירקחמה תושיגב םג תואטבתמ הלא תוחנה .3
םיסופיטו םיביטומ רגאמכ 'סופרוק'ה תסיפתב ןוגכ ,םירשעה האמה תליחתב 19-ה האמה ףוסב


יפש תפקר 132
בותכה טסקטה לש ינכטה ורדעיה וא ומויק םצע :תיטרואת הקדצה םג תאזה
םידרפנ םיגוס ינש ןיב תילרוטקורטס הנחבה ןיחבמה םרוגכ ספתנ ישממ ץפחכ
בוירטגב רטויפו ןוסבוקאי ןאמור לש תיסלקה הזתה יפל ,לשמל .יתוברת םויק לש
תמייקש ,השוריפ טסקט םייקש הדבועה הבותכה תורפסה םוחתב ([1929] 1986)
ידיב השענש רמגומו ימעפ-דח טקא אוהש ,ולש רוצייה טקא ןיב הרורב הדרפה
,ותצפה) ותכירצ לש םיירשפאה םינווגמה םיטקאה ןיבל ,ילאודיבידניא רבחמ
תורפסה םוחתב הזת התוא יפל תאז תמועל .(שדחמ ויוליג ,ורומיש ,ותאירק
ןיא ;םה דח הפ-לעבש עבמה לש ותכירצו ורוציי :תאזכ הדרפה ןיא הפ-לעבש
תטלחומ תולתב בושו בוש רצונ עבמה אלא ,וראותש םיחנומב 'רבחמ' ןיאו 'טסקט'
.(תמייק איהש יאנתב קרו) ותכירצב

םג .ןכרצ-רצות-ןרצי יסחי לש םילדומ ינש ןיב הנחבה יהוז ,תורחא םילימב
תורפסה םוחת תא תוארל לבוקמ ןאכ יתגצהש יפיצפסה יטרואתה חותיפה ילב
,'םייטרפ םירוביג' ילב הדש אוהש ךכב ,הבותכה תורפסהמ לדבנכ הפ-לעבש
אלא ,ימונוטוא דמעמ ןיא וירצותל םג ךכיפלו ,ולהקמ םינחבומ םניא וינרציש
לע םשומימ תופיצרב הנתומ םמויק םצעש ,םייללכ םימגד לש םיטנאירו םה
דואמ המוד טנמוגרא .הדצמ 'תענומה הרוזנצ'ל ןיטולחל ףופכו הליהקה ידי
,'תיממעה תורפס'ל עגונב תיביטמרונה 'תיטנמור'ה הסיפתה ןמ םג עמתשמ ירה
הריסמ לש ךרדב ,תורודה ךרואל והשלכ ריש וא רופיס לש ותודירשש ,תרמואה
לש 'יטנתוא' יוטיבכ ילוגסה וכרע לע לוכיבכ הדיעמ ,בותכ טסקט ילב הפל הפמ
תודגא' לש םיצבקל תומדקהב ,לשמל ,תאזכ הסיפת אוצמל רשפא ;'םעה חור'
1887 תנשמ הזכ ץבוקל המדקהב ומכ ,רתוי רחואמ םינש תורשע וליפא 'םירג
:(קרוי-וינב אציש)

הדבועה םצעמ תורפסה לש תדחוימ הקלחמ םיווהמ הז גוסמ םירופיס
ןה רכינ הז רבד .דיחי םדא לש רוביח וא האצמה םניאו ,םעה יפב וחמצש
,תיתוכאלמ תויטושיק לש ךוביס םוש ונינפל ןיא .םבוציע ןפואב ןהו םנכותב
,םתוא הרציש איה תרוסמה .תועדומ םוש ,הרטמ לש תרדגומ הגצה םוש
אלא תורוד קר אל העיגמ ושעש הכוראה ךרדה [...] .םיוסמ רבחמ אל
לע הרימש ךות ךא ,םיבולישו םייוניש ךכ ךותב םרבעב ,רוחאל תואמ
ההובג תרוסמב תוקבדהש רבתסמ [...] .םיירקיעה םהינייפאמו םהיביכרמ
הנטק ךכל םאתהבו ,רחא םוקמ לכב רשאמ םירכיאה דמעמ ברקב רתוי
.תוטמשהו םיתוויעל םתייטנ

ויסחיב םדאה תא םיגציימו ,ישונאה םייפואב םינייטצמ םירופיסה
.(Otis. 1887: vii-viii) םייללכהו םייתוהמהיוטיבכ ,םייתוברת םילמס תוכרעמ ףקשמכ ותסיפתב וא ,םירמגומ 'םיטסקט' תצובקכ אלו
.'דכו ,יפיצפסה רבחמה תוישיא לש ידוחיי יוטיבכ אלו םייללכ םייתרבח םיעינמ לש רתסומ
.(1975) סומע-ןב ןד לש ותריקסב ,לשמל ,האר

133 18-ה האמב 'םינומהל תורפס'ה תייעב לע


דחא דצמ אבה ,ומצע טנמוגרא ותוא :תניינעמ האוושה הלוע תאז לכ רואל
,שמשמ ,'הפ-לעבש תיממעה תורפס'ל דחוימה 'ירותסמה םסקה דוס' תא ריבסהל
.'תירלופופה הבותכה תורפסה' תרוקיב תא םג ,תויביטמרונה תודמעה ךופיהב
לש רמולכ ,רוצייה תייצקנופ לש שוטשט וא השחכה אוה ןורקיעה םירקמה ינשב
תודקמתה תבוטל ,('טסקטה') רצותה תעיבקב ולקשמו ןרציה לש תוימונוטואה
ןתינה שוריפב קר אוה לדבהה .('להקה' וא ,'םעה') 'ןכרצ'ה תלאשב תטלחומ
רבחמה לש ורדעיה 'םעה תורפס' לש תיטנמורה הסיפתה יפל :הז ןורקיעל
יכילהת לע לוכיבכ דיעמ אוהש הז ןבומב ,יבויח ךרעכ שרפתמ ילאודיבידניאה
וליאו ,לוכיבכ 'םייעבט' םייתצובק םיעבמ לש 'םייכיטס' תושבגתהו היצקלס
היצקנופכ ,ילילש ךרעכ אקווד רבדה שרפתמ 'םינומהל הבותכה תורפסה' תרוקיבב
תייצמה ,םייתרדס הצפהו רוציי לש ישיא אל ןונגנמ לש ,יתוברת קותעש לש
רזחממ קר אלא רצוי וניא (יפיצפס םדא אוה םא םג) רבחמה ;'שוקיב'ל ןיטולחל
םצעב התייה תירלופופה תורפסה' .'להקה' ידי לע 'הטמלמ' וילע םיפכנש םימגד
תא עבקש אוה ,םינוקיטתסאה אל ,להקה" ;להקה םעט לש השירדל הבוגת
.(Hadley. 1973: 1) "'םינוירטירקה

היצקיפיטסימל דוגינב .'קושה'ו 'להקה' םה הז טנמוגראב םיפשחנה םימרוגה
וא ןמזב תוקוחר תוינרדומ-הרפ תוליהקל בורל סחוימה ,יטנמורה 'םע'ה גשומ לש
,(םירכיאה דוחייב ,'םיטושפה םישנאה' לצא רקיעב אצמנ קהבומה 'םעה') בחרמב
ינכרצ' לש רתוי תיטרקנוק הצובקל לוכיבכ סחייתמ 'םינמורה יארוק רוביצ'
קוידב והימ ךא .ינרדומה יתוברתה קווישה ןונגנמ לש וחוכמ תמייקה ,'הלכשה
ידמל תלפרועמ תושי ראשנ 'םיארוקה להק'ש רבתסמ ?'ומעט' והמו 'להקה'
יוטיב םוש םהל ןיאש ,'דרדנטס'ו 'עצוממ' לש םיחנומב קר הילע םירבדמש
תב תרוקיבבכ ,תינרדומה תרוקיבב .תיפיצפס הצובק תומדב תואיצמב יטרקנוק
תרצותב תניינועמ התויה םצעמ קר תרדגומה תושי אוה 'להקה' ,הפוקת התוא
:תרדרודמ תיתורפס

.ןהמ םלעתמ אוה .תוקומעו תויניצר תוריצי לכעל לגוסמ וניא ונימי לש רודה
,םיעשעשמ קרס יטופטפ קר ,םינמור קר ,תיתפרצמו תילגנאמ םימוגרת קר
Reisken. 1783:) ויעוצעצ םה הלא ,וננמזו ונרוד לש דמחמה יבלכ םה הלא
.(Ward. 1974: 63 לצא טטוצמ ,99

םירייטצמ ,תורפסה ירצויל דוגינב ,םיירלופופה םינמורה ירבחמ ךכל םאתהב
:'םילוז םישוקיב'ל ילנויצר ןפואב םיביגמה םיחלוממ םינרציכ
האצוה ידי לע תומלש תוזוחא שוכרל םילוכי גיצפייל לש םינמורה יקפס
,הזכ סואמ לבז ראשו טראווגיז לש רזנמה ירופיס ,רתרו ירוסיי לש רואל
ירחוסל הפיטע ריינכ אלא םישמשמ םניא ירסומ ךרע ילעב םירפסש ןמזב
עיפוהש ,Damen-Journal םשב תע-בתכ ךותמ טטוצמ ,םש) האמחו הניבג
.(1984 רבמצדב גיצפיילביפש תפקר 134

האירקה תוברתו םירפסה תכירצ בצמ .ב

האמה לש היינשה תיצחמבש ,אוה ירוטסיהה בצמה רואיתכ לבוקמה םשורה
םלוכש התייה החנהה :תיתורפסה הכירצה לש הבצמב ףרוג ךפהמ לח 18-ה
תיצחמהמ םא .הייסולכואה תובכש לכב יתוברת לגרהל הכפהנ האירקש ,וארק
,ירה ,םירפס קיפסמ םיארוק םניא םישנאש ךכ לע םיננולתמ האמה לש הנושארה
םיחנומב האירקב המזגה לע םיננולתמ האמה לש םינורחאה םירושעב ,רומאכ
רורב אל לבא .(Lesesuch, Lesewut, Leseseuche) 'הפגמ' וא 'ןועגיש' ,'סומלוב' לש
תוברת' לש ישממה הבצמל תוסחייתמ ןה ךיאו ,הלא תונעט לש ןפקות המ ללכ
לש יריפמא רוזחשש עבוק ,הדנש ףלודור תובקעב ,לזיק טומלה .לעופב 'האירקה
Kiesel. 1977:) תירשפא יתלב המישמ םצעב אוה 18-ה האמב םיארוקה להק
לש ופקיהו ויפוא תא ועבקש םינושה םימרוגה לע ידמ םייקלחה םינותנה .(159
לש םיסרטניאל םאתהב ,הז תא הז םירתוס םעפ אל םיאצמנ 'האירקה' בצמ
,179-154 :םש) .הפוקתה ינב םיל"ומ וא םירקבמ ,םירפוס - םהילע םיחוודמה
זחא 'האירקה עגנ'ש ,הנעטה תיתייעב דוחייב .(Berghahn. 1988: 22-23 םג הארו
תויתבפלאנאה רועיש לע םינותנה םע ובשייל השקש רבד ,םיכומנה תודמעמב םג
אורק עדויה רוביצה יבגל םג ךא .(Schenda. 1977 [1970]) הפוקת התואב הובגה
לזיק לשמל .ידמל תקפקופמ 'האירקה תוברת' לע תוכרעהה ונמזב ועמשנ בותכו
םסרופש ,תונושה הייסולכואה תובכשב האירקה ילגרה לע יתרוקיב ח"וד טטצמ
ארוק אוה ?"ינגרוב"ה ארוק המ' :Zuschauer in Bayern תעה-בתכב 1782 תנשב
תרבגה" !רבד ארוק וניא "ינגרובה לש ונב" ;גרובסגוא וא ןכנימ לש ןותיעה תא
ארוקה ידיחיה ;המואמ תעדוי הניא רבד לש ופוסב ךא ,הברה תארוק "הדוסחה
רמאנ םיליצא ינב לש האירקה תוברתל רשאו "'הצחמל דמולמה" אוה לוכה
קבאה תבכש יבוע ללגב םיכרכה תא תוהזל ןתינ אל ןהבש תוירפס יתיאר' :םש
4/.(Kiesel. 1977: 157-159) 'םהילעש

,תלבוקמה החנהה תא גייסל ידכ תוחפל הלא לכב שי םיטרפל סנכיהל ילב
.'להקה תשירדל' הרישי הבוגתכ תוטשפב הינמרג תא הפיצה תירלופופה תורפסהש
האירקה רמוח לש ותושיגנו קושה בצמל תורושקה תוכובסה תולאשב רבודמש ןיב
תמר לש המולעתב רבודמש ןיבו ('וכו ,הצופת יעצמא ,םתולע ,םירפסה תומכ)
תויתרבחה תוצובקה לש (אורקל היצביטומה לע רבדל אלש) האירקה תלוכי
רמוח תומכ' :טטצמו ,הדנש ףלודור לש תונקפסה תא ץמאמ לזיק טומלה ,תונושה
האירקה ירקבמש הממ הברהב הנטק התייה ךרצ םיארוקה רוביצש האירקה
לש ינומהה רוצייה לעו יללכה האירקה סומלוב לע תוניקה .בושחל םיפידעמ,הדנש יפל :(23 'מע) םידחא תורוקמ רקוס ןהגרב .םידיחא םניא הז ןיינעב םינותנה ,רומאכ .4
ןוילימ 25-ב הכירעמ אוהש ,הייסולכואה ללכמ 15% רועישב התייה 1770 תנשב האירקה תעידי
יאלוקינ ךירדירפ לש ותעיבק לע ,לשמל ,ךמתסמ אוה) דבלב 1% לע רבדמו רתוי ריהז לזיק .שיא
תורפסה לע]De la littגrature allemande ורוביחב ינשה ךירדירפ רסומש םינותנה לע וא ,[ןלהל]
'האירקל תורישכ ילעב' םה 100,000 קר םינמרג ןוילימ 26 ךותמש ,ןעוט אוה ובש ,[תינמרגה
.(Kiesel .1977: 159) ללכב תיתורפס תוקסעתהלו

135 18-ה האמב 'םינומהל תורפס'ה תייעב לע


Schenda. 1977 [1970]: 88; Kiesel. 1977:) 'תיגולואדיא היעטה אלא ןניא םירפס
'ומעטו להקה' תלאשב תינשערה תוקסעתההש ,חינהל ריבס תאז רואל .(161
התוא ררועל ןיינע םהל היהש תורפס ירקבמו םירפוס ויהש ינפמ הררועתה
ךותמ חרכהב אלו ,תורפסל תונבל וצרש 'בחר הכירצ הדש' לש תימדתל םאתהב
הדימ התואב .לעופב 'םיארוקה רוביצ' לש ישממה ויפואל 'תיביטקייבוא' הקיז
ךירדירפ לש ותנולת ןוגכ) 'יתורפס םזיבונס' לע ,תוכופה תונולת םג זא ועמשנ
ולבקתה אל הלא לבא ,(ןלהל האר ;רוביצה ןמ םירפוסה תומלעתה לע יאלוקינ
.'םינוכנה' םישנאה יפמ ואב אלש ינפמ ,הפוקתה לש ךמסומה רואיתכ דבעידב
אקווד שמיש 18-ה האמה ףוסב 'םינומהל תורפסה' סומלופ ילסקודרפ ןפואב
ןונקב החצנוהש תיליע התוא ,תמצמוצמ תיתורפס תיליע תריצי לש ךילהתב
.םויה דע ינמרגה יתורפסה


הדשב 'םינומהל תורפסה' סומלופ לש היצקנופה .ג
ונמזב ילאוטקלטניאה

תינמרגה תיתורפסה הירוטסיהה םע 'תירלופופה תורפסה' רקחמ תא םיתמעמ םא
תוחתפתה לש ןיטולחל םינוש 'םירופיס' ינש םילבקתמ הפוקת התואמ תינונקה
תובחרתה תראותמ דחא דצמ :הזל הז הריתסב לוכיבכ םידמועה ,תיטמרד
;תורפסה לש 'הרודרד'ב ,רומאכ ,הוולמה ,יתורפסה קושה לש םידקת תרסח
,תינמרגה תורפסה לש 'בהזה רות'כ תספתנה הפוקתה קוידב יהוז ינש דצמו
תובשייתהה יא .םויה דע הלש ןונקב תורחבנה תוריציהו תויומדה תא הדימעהש
דסומכ תורפסה לש הדמעמל עגונב (לוכיבכ) תודגונמ תוסיפת יתשב הצוענ תאזה
תייגולואדיא החפוט הבש הפוקת יהוז דחא דצמ :ולש יתרבחה רשקהב יתוברת
תימינפה תויקוח'ב הנומאה ,רמולכ ,תוינוציקל דע תורפסה לש 'הימונוטוא'ה
ידיחי לש דבלב םצמוצמ גוחל היולגה ,קושה יצוליאל הקיז לכ הל ןיאש 'תורפסל
תלחנ' תכפוה תורפסהש הנעטה הלוע שממ הפוקת התואב תאז םעו ;הלוגס
.ותפוקת לש תילכלכו תיתרבח 'בצמ תנומת' ףקשמה ץופנ 'הכירצ רצומ' ,'ללכה
היצזימונוטואל הפיאשה :ןיע תיארמל קר איה תאזה תובשייתהה יאש ןבומ לבא
הצפהל הפיאשהמ תוחפ אל תורפסה הדשב תודרשיה יקבאמ התריש תורפסה לש
.הכירצ ירצומכ םירפס לש ריחמ לכב הבחר

תורודה תניחבמ דואמ הליעי התייה תורפסה לש 'הימונוטוא'ה תייגולואדיא
םירושעב יתורפסה הדשל רודחל וצרש םיריעצ םילאוטקלטניא לש םישדחה
םלועב העפשה תודמעל וכותמ עיגהל הפיאש ךותמ האמה לש םינורחאה
התואב יתוברת דסומכ תורפסה לש קזחה החוכב הנומאה .ללכב ילאוטקלטניאה
.'הלכשה'ה לעפמל םינש תורשע הז 'תסיוגמ' התייהש ךכמ ןורקיעב העבנ הפוקת
רוביצה לש תנווכמ הבחרה' םשב הרבידש) הלכשהה תייגולואדיא לש הלגד תחתיפש תפקר 136

תרוקיבהו הצפהה ןונגנמ האמה לש ןורחאה שילשל דע רבכ שבגתה ('ארוקה
ידירי ,םהיגוסל םיכנמלאהו תעה-יבתכ) םינושה ויתודסומ לע ינרדומה תיתורפסה
םנמא המכ דע רורב ךכ לכ אל םא םג ,רומאכ .('וכו הלאשהה תוירפס ,םירפסה
ומרגש רורב ,תיתורפסה הכירצה לש תיטסטנפ תובחרתהל הלא תודסומ ומרג
רתויב םייביטקפא ויהש ,רמולכ ;רצה יתורפסה גוחה לש ותובחרתהל אקווד
תיצחמב .'גשגשמ קסע'כ יתורפסה קוסיעה הדש לש תימדתה תא ועבקש הז ןבומב
רתוי (ללכב הביתכה תועוצקמבו) תורפסב קוסיעה וילא ךשמ האמה לש היינשה
.ילכלכ וליפאו ,יתרבח םודיקל תונמדזה וב וארש ,םיליכשמ םיריעצ רתויו
ןבומ ,הנודינה תיתוברתה היצאוטיסה לש התובכרומו הקמועל תדרל ילב ,לבא
םישולק ויה תורפסה םוחתב םיישממה החלצהה ייוכיסו ,השק התייה תואיצמהש
הבש תיתוברת הריווא ראתמ (Brunschwig. 1974 [1947]) גיוושנורב ירנה :תיסחי
,ררושמ וא רפוסכ וחוכ תא הסנמ תונתפאש לש תמיוסמ הדימ לעב טנדוטס לכ
.(תילכלכ החלצה לע רבדל אלש) שממ לש הליהתל םיכוז םיטעמ קר לבא

השוריפ תורפסה לש היצזימונוטואה תמסס הזכ שודג הלועפ הדש ךותב
ןויערכ .וב החלצהה ייוכיס תא םיביתכמה םיסופדה תא תונשל ןויסינ היה
:הלאה םיירקיעה םיטביהה ינשמ הנשיה המגודה לע 'המחלמ תזרכה' הב שי
תורפסה תדבעושמ היפל רשא ,'תילטנמורטסניא'ה הסיפתל תודגנתה ,תישאר
תוירוביצה ןוזח יפל 'תואיצמ בצעל' ,'ךנחל' הכירצש תורפסכ) תויתרבח תומישמל
וא 'ילאירטמ'ה יפואהמ הדילסה ,תינשו .Burger. 1982 ,לשמל ,האר ;הבחרה
,האר) 'קושה ןורקע' תעפשהב ,םינעוטה תנעטל ,הלביק תורפסהש 'ירחסמ'ה
טנמוגרא הכפה 'להקה' תלאשש רורב ,ךכ וא ךכ .(Schulte-Sasse. 1988 ,לשמל
יגיצנש ,'רוביצ'ה :תורפסה הדשל םישדחה םיסנכנה לש הקירוטרב אקווד יזכרמ
היגולואדיאה יפל ךפה ,ומשב רבדל הבוח םמצעל ואר זא דע יתורפסה דסממה
5/.תורפסה לש הרוהטה תוכיאה 'ביוא' השדחה תיתורפסהלש םידמולמהש) 'תיסלק'ה הקיטאופה לש תינונקה תרוסמב :שדח ןויער הפ ןיא ירה ומצעלשכ .5
לש םתניחבמ לבא .יתורפס ןוירטירק אליממ היה אל 'להקה םעט' (בטיה הוריכה 18-ה האמה
אלא ,'תרוסמל תודמציה' אל :תרחא תועמשמ הז אשונל התייה האמה ףוס לש תורפסה ישנא
.תורפסה הדשל רודחל החלצהל השדח היצפוא תריציל ץמאמ אקווד

,םישימחהו םיעבראה תונשב דוע םיקהבומה הלכשהה ינכוס לצא וליפאש הארנ ,ןכ לע רתי
,יתורפסה חישה לש רשקהב ,'להקה' ,הזכ טקייבואב הנחבהה םצע ,דשטוג ףוטסירק ןהוי ןוגכ
בצמל תיניינע תוסחייתהמ העבנשמ תיתורפסה תרוקיבה תביתכ םגד לש םיכרצמ רתוי העבנ
Versuch einer Critischen Dichtkunst von דשטוג לש ורוביח תא חתנמה ,ןהגרב .ורושאל האירקה
דשטוגש ,הארמ םנמא ,תינמרגה תורפסה תרוקיב לש הירוטסיהב ךרד תצירפכ die Deutschen
,םדא לכ לש 'ןויגיהה' לע ןעשנה ,תרוקיבל רחא ןקת עבק ךכבו) םעטה גשומב ןוידה תא חתפ
קרפ אשונל שידקה דשטוגש ,ריכזמ ףא ןהגרב .('קיתעה תפומה' יקוחמ ,לוכיבכ ,ררחושמו
,הארמ אוה תאז םעו ;וינפל הקיטאופ לע םירוביחב םידקת ול היה אלש רבד ,ורוביחב דרפנ
תויהל ךירצש רבד אוה ,ותניחבמ ,'םעטה' .'תויטסיטילא-יטנא' תונווכ לכ ויה אל דשטוגלש
לוכי םיארוקה רוביצ ןיא ןפוא םושב ךא ,'ורפשל' חורטלו ולהקל 'וליחנהל' וילעש ,ררושמל
Berghahn . לצא טטוצמ) 'רעבנה ןומהה [...] םעט תא ץמאי אל' בוטה ררושמה ;ותוא עובקל
תרגסמב ןורתפ רבד לש ורקיעב הז היה דשטוג יבגלש ,השעמל ,עמתשמ הז לכמ .(1988: 43137 18-ה האמב 'םינומהל תורפס'ה תייעב לע

םיסחיה לע והשמ הלגמ 'להק'ה תלאשב סומלופה הזה רשקהב ,רוציקב
.ותכירצל יתורפסה רוצייה ןיבש סחיה לע אלו ,םמצע ןיבל תורפסה ישנא ןיבש
לבא ,(Vielleserei) תמזגומ תיתורפס הכירצ לש םיחנומב החסונ תרוקיבה םנמא
תפצהב ומשאוהש םירחא םירקבמו םירפוס ויה תוצמשהל יתמאה טקייבואה
דרוו טרבלא .(Vielschreiberei) רוביצה לש הכירצה תלוכיל רבעמ וליפא קושה
,ךכ לע עירתה אלש תע-בתכ היה אל 1785 תנשב לחהש ,ןייצמ (Ward 1974)
שורדש הממ םירפוס רתוי הינמרגב ונל שיש קפס לכ ןיא' :גרבנטכיל תא טטצמו
תא טטצמ אוה ןכו ;(Ward. 1974: 87) 'דחי םג תושביה עברא לכ לש ןתחוורל
תא םילאה ורצי ךא ול / .תינורטמה ,ןקזה רופא ,ריעצה - םיבתוכ םלוכ' :התג
6/.(םש :םש) 'בותכל םירפוסה ולכוי ונעמלש עזגה

.'להקה םעטל הליזפ' לש םיחנומב החסונש ,תודרשיה תמחלמ התייה תאז
ותדמע לשב יאלוקינ ךירדירפ לע הפקתהה התייה הל תוקהבומה תואמגודה תחא
Allgemeine Deutsche ולש תעה-בתכ :םינמור רבחמכו רקבמכ ,ל"ומכ הנתיאה
תרצות לכ תא רקסל ףאש רשאו הנש םיעברא הכשמנ ותעפוהש ,Bibliothek
התלע אל ותצופתש יפ לע ףא) תיקוויש המצעמ בשחנ ,ונמז לש תינמרגב םירפסה
םליש תאזה המצעה לע לבא 7/.(Berghahn. 1988: 68 !הנשב םיקתוע 2,000 לע
ורכמנ םהלש תעה-יבתכש הלא דצמ םיינחורה ויסכנב לוזלזה ריחמב יאלוקינ
תא רליש ץרית ךכ .םייתנש וא הנשמ הלעמל דמעמ וקיזחה אלו ישוקב ךא
ןורתי'ל ןולשיכה תא ךפהו ,Die Horen ולש תעה-בתכ לש הריהמה ותוטטומתה'םעטה' לע תוכמתסהה תא עובקל ולש ךרוצה .'תיתורפסה הביתכה שרגמ'ב קחשמה יללכ
עיבצמ (תורפס יניינעב הביתכב םיטופישל היצמיטיגל ןתמל תלבוקמ היצפוא ללכ התייה אלש)
'להקה לש ונוצר'ב דשטוג לש ותוניינעתה לע עיבצמ אוהשמ רתוי יתורפס ןכוסכ ותלועפ לע
תינונקה תיתורפסה תרוסמל הסחויש תוכמסה תא סייגל ךרוצהמ עבנש הארנ :היגולואדיאכ
םיקוחה' לש םנוטלשמ קמחתהל תאז םעו ,הלכשהה לש תילאוטקלטניאה תוליעפה תרזעל
.הלש ינכותה 'םאותה'ו תירנ'זה הרוצה יקוח - 'םיילמרופה םייתורפסה

םתוא לש םתכאלמ תא ןיבהל ינממ רצבנ' :1776 יאמ ,Deutsches Museum-המ טטצמ דרוו .6
תעברא רצייל וחילצה םינש שולשבש ,םינמרג (Buchermacher) םירפס יקיפמ יפלא תשולש
םיאשונב ומכ .תיטסטנפ תעמשנ וז הכרעה .(Ward. 1974: 61) 'םירפס העשתו תואמ עבש םיפלא
לכ בכרהב תודיחאה יא ללגב ,םיבשייתמ יתלב םיתעלו םינוש םינותנה הז ןיינעב םג םירחא
תושדח תורודהמב םג וא םישדח םירתוכב קר רבודמ םאה ,לשמל) ןובשחב םיאבומה םינתשמה
םיגולטקה לש םתונמיהמ תלאש רואל ןכו ,('וכו ?ןיינמב םילולכ םירנ'ז וליא ?םינשי םירתוכל
םירפסה ןוקיסקל לע םיכמתסמ ,ןהיתובקעב דרוו-ו ,הסאז-הטלושו ן'זוב .םירחאה תורוקמה וא
תמועלו) םישדח םירתוכ 413 קר רואל ואצי 1780-1771 םינשה ןיבש עבוקה ,1836-מ רזייק לש
Ward 1974: 64; Beaujean. יפל טטוצמ .1700-ל םרפסמ עיגה האמה לש ןורחאה רושעב תאז
.(םלצא תורוקמה תכרעהב ןויד םג האר ;1964: 178

;םירפס 80,000 (1805-1765) ויתונש םיעברא ךשמב הז תע-בתכ רקיס ןהגרב איבמש םינותנה יפל .7
,(הנשב םירפס 1,300) תרצותה ףקיהב דוע דומעל היה לוכי אל ,םש ןעטנ ,1769 תנשב לחה
קיסהל ןיאו ,ידמ םייללכ הלאה םינותנה ,ןבומכ .תאזה תומכה תיצחמ תריקסב קפתסהל ץלאנו
.תורורב תונקסמ דימ םהמ


יפש תפקר 138

םירחא תע-יבתכ לש חולדה קרמה תא םיפידעמה םיארוק שיש רבתסמ' :'ינחור
ףתושמה ל"ומה ,הטקל ובתכמב) 'Horen-ה םהל שיגמש םיכלמה ינדעמ ינפ לע
בישהל ץלאנ יאלוקינ .(Berghahn. 1988: 67 לצא טטוצמ ;1795 ץרמ ,םהינשל
ןונגסב וחסונ ,ינדמל םוכחת יאלמ' וירמאמש ,Horen-ה תא ץימשהו ,המחלמ
Berghahn. לצא טטוצמ) 'להקל האנה םורגל' ותחטבה תא וצימחהו ,'טילק-אל
םוש יאלוקינל וסחיי אל רלישו התג לבא .(Nicolai . 1797 ךותמ ,1988: 56
תינמרגה תורפסה לש ןונקב וניד תא הצרח וז תומלעתהו ,תיתורפס תובישח
8/.(Berghahn. 1988: 63 האר) םיאבה תורודל

תא םדקל םיניינועמ ,סרתמה ידצ ינשמ ,םלוכ הבש 'תיתורפס הריווא' הרצונ
הברה הארנכ ,'הסנרפל רוקמ'ב וליפא ,'היישעת'ב ,'רידא קוש'ב רבודמש םשורה
םשורב םיניינועמ ויה לוכמ רתוי לבא .לעופב תורפסה לש הבצמ היהש המל רבעמ
האמה ףוסב .םיינוציק תוניועו זובב וילא סחייתהל ורחבש הלא אקווד הזה
תנעטל .תינמרגה תורפסה הדשב 'ןוכנה ןוט'ל ינוציקה םזיטילאה ךפהנ 18-ה
םימדקומה םיאקיטנמורה לש תרכונמה תיטסיטילאה םתדמע הסז-הטלוש ןכוי
ףצומה קושה לע תורחתהל םהלש יוכיסה רסוח חכונ שואיי לש הבוגתכ האב
התייה רבכ האמה לש ןורחאה רושעבש חינהל שי ךא .(Schulte-Sasse. 1988: 102)
וייוכיסמ תורישי עבנתש ילב ,הנכומ היצפוא תאזה תיטסיטילאה היגטרטסאה
םצמוצמ קוש רוציל הרשפא איה ,ךפהל ;בחרה קושב רחא וא הז רפוס לש
'םיחבושמה םירפסה'ש ,הארמ רקחמה) .רתויב םירידנ וירצומש יביסולקסקאו
םירדוהמ םיטמרופבו תונטק תויומכב שארמ וספדוה םה ,דחוימב םירקי ויה
9/.(Ward. 1974) האר ;רתוי,חוודמ דרוו טרבלא .ןייטנופל ךירנייה טסוגוא הרופה םינמורה רבחמ אוה ךכל תפסונ המגוד .8
ותרצות'ש ,הפוקתה ינב םידומצה םיביריה לש תלזלזמה םתדמע םע בלושמ עבמ ןיעכב
,החנהה תא קופקפ ילב ץמאמ אוה .םיכרכ 160-מ תוחפ אלב המכתסה ןייטנופל לש 'תיתורפסה
תולבוקמה תואשילקה תא אטבמו ,'להקה םעט לש ךומנה ףתושמה הנכמל העינכ'ב רבודמש
רבודמ םא םג ,ויתונוכת ןיבל רצותה לש 'תוירלופופ'ה ןיב לוכיבכ עובטה סחיל עגונב רתויב
,דבלב הביתכמ ןייטנופל סנרפתה 1800-מ לחה' :תודגונמ וליפאו תונוש תונוכת לש בר ברעב
ינרסומה ןוטהו יתחפשמה ביטומה תא ובלישש ,םיירלופופ םינמור לש יפוס-ןיא םרז וקיפהב
ןוידבה לש הקיטוראה תא ,תועסמה ןמור לש ינקתפרהה ךוביסה תא ,יטסילנויצרה ןמורה לש
יפדמ לע םוקמ ומצעל שבכו ,ילטנמיטנסה ןמורה לש תוינשגרה תויוצרפתהה תאו ךומנה גוסהמ
הנווכ ילב .(Ward. 1974: 145) 'הינמרגב םיבר םיארוק םירבג לשו תארוק השיא לכ לש םירפסה
אל [...] ולש םייתורפס רתויה תוגלוקה דצמ' :חווידה לש יביטלופינמה סיסבה תא הלגמ אוה
םינושארה םינמורה תא לליה םנמא לגלש םלהליו טסוגוא ;הנינשלו געלל אלא ןייטנופל הכז
ותעד תא הניש תודחא םינש רובעכ לבא ,עיצהל הינמרג הלכיש םירחבנה םע םתוא הנמו ולש
.(םש ,םש) "'יתנפאה רפסמה" ,ןייטנופל יפלכ וידידי לש זובל ףרטצהו

תוריציה' עודמ ריבסהל (Ward. 1974) דרוו טרבלא הסנמ "1800-ב להקו ןמור"ב קסועה קרפב .9
תויביסולקסקאה תא ססבמ אוה .ולש רקחמה אשומ לש קהבומ קלח ןניא (ונושלכ) 'תויסלקה
ףוסב וליפא ידמ רקי ןיינע ויה ללכב םירפסש ריבסמ דרוו םנמא .תירמוחה ןתורידנ לע ןהלש
תא וויהש הלא רובע ןכש ;ונניינעל רתויב תיטנוולר הלאש איה םירפס תונקל תלוכיה' :האמה
'העידיה א"הב עירכמה םרוגה בורל אוה רפסה ריחמ םיארוקה רוביצ לש םיכומנה םיילושה


139 18-ה האמב 'םינומהל תורפס'ה תייעב לע

ףקת יאלוקינ :תוכופה תונולת םג ועמשנ ןיידע ,יתרכזה רבכש יפכ ,םנמא
לש ריעז םלוע ותוא' ,'המצעב קרו ךא תקסוע[ה] הינמרגב םירפוסה תבכש' תא
20-ל ךכ לכ םיזב הלא :םידימלתו םירומ 20,000-מ רתוי אל ףיקמה םידמולמ
אוהו .'םרובע בותכל וליפא םיחרוט םניאש דע תינמרגה ירבוד םהיער ןוילימ
:'רוביצה םשב' רבדמכ ןיידע ומצע תא האורש ימ לש הקודבה הדמעה תא חסינ
םיניגפמש זובה לע תושידאב םילמוג םיליכשמ-אלה ןוילימ םירשע ךכל םאתהבו'
Berghahn. 1988: לצא טטוצמ) 'םמויקל טעמכ םיעדומ םניאו ,םידמולמה םהיפלכ
Das Leben und die Meinungen des Herrn Magister Sebaldus ךותמ 23, 67
,ךפהל ;ומשרתה אל וידגנתמ לבא .(Nothanker .Nicolai in Bruggemann 1938: 72,
לש היצזיגולואדיאהמ תשרופמה םתדילס לעו תנווכמה םתורגתסה לע וזירכה םה
הרדגהב תוכופה תושיגנו תומכש ,יתורפסה ללכה תא וחסינו ,'םעה לא הדיריה'
יאלוקינ לש העיבק התואל לגלש ךירדירפ לש ותבושת .הרוהט תיתורפס תוכיאל
םירפוסהש ןמזה לכ םיננולתמ [םיארוקה]' :קחשמה יקוח תא םהיפ לע תכפוה
ךירצ ךכ .דבלב םמצעל ףא םיתעלו ,ךכ לכ םצמוצמ גוחל םיבתוכ םינמרגה
לע טטוצמ) 'תימינפ תוכיאו תוינחור רתויב תינמרגה תורפסה הכזת ךכ .תויהל
תנשמ ויחאל בתכמבו .(Schlegel. 1971: 201 ךותמ ,Schulte-Sasse. 1988: 104 יפ
הרימטה הרישה תונמאנש לככ' :תחא לגר לע הרותה לכ תא ריבסמ אוה 1791
םתוא לש (Eigentumlichkeit) תימינפה תוהמל רתוי קודה רשק הרושק [(geheime)
אלמל איה הביטימ ןכ ,דבלב םרובע דעונו םהידיב ןותנ המויק לכש םיטעמ
יפ לע טטוצמ) 'םעה לש ומעטל םיאתתש הארנכ תורשפא ןיא ןכו הדועיי תא
.(Fambach. 1959: 470רתויב ירלופופה גוסה וליפאש ,ןובשח לש ופוסב ,תויהל תבייח הנקסמה' ותעדל .(150-149 ,םש)
,תויסלקה תוריציה'ש ,דחוימ ןפואב שיגדמ אוה תאז םעו .'רקיעו ללכ לוז היה אל םינמור לש
התייה תויסלק תוריצי תאירק"שו ,(131 : םש) 'תירחסמ החלצה ויה אל ,קפס לש לצ אלב
הרורב יד הנעט ןאכ תעלבומ הרואכל .(231 : םש) "הרידנ התייה ןתיינקש םשכ שממ רידנ ןיינע
םא קפס ןכלו ,ידמ רקי ןיינע הארנכ התייה ללכב 'תורפס' :ןמורה לש 'תוירלופופ'ה תלאשב
תונקסמ יתשל עיגמ דרוו לבא .(רמאמב ןויד האר הז ןיינעב) תינומה תויהל הלוכי התייה
לש ותוחתפתה תנבהל םייחרכה קושה יאנתו תילכלכה תואיצמה תרכה דחא דצמ :תוכופה
ינפמ ,תובישח הלא םיניינעל ןיא 'תויסלקה תוריצי'ל עגונש המב ,ינש דצמ ,לבא ,ללכב ןמורה
.הלאה תואיצמה יקוחל רבעמ ףא לוכיבכ תואצמנ תוריצי ןתואש

יפש תפקר 140


היפרגוילביב

.ןד ,סומע-ןב
.7-1 :20 ,תורפסה ,'רולקלופה רקחב תושדח תומגמ' :1975

.בוירטרגוב רטויפו ,ןאמור ,ןוסבוקאי
,(םיכרוע) ירוט ןועדגו רהז-ןבא רמתיא :ךותב ,'הריצי לש תדחוימ הרוצכ רולקלופה' :(1929) 1986
הקיטאופל ילארשיה ןוכמה ,ןוסבוקאי ןאמור תאמ םירמאמ רחבמ - הקיטאופ תונשלב ,הקיטוימס
.286-276 'מע ,ביבא-לת ,דחואמה ץוביקהו הקיטוימסו
:תוברתה רקחמל הדיחיה לש ינורטקלאה רתאב םג אצמנ)
(http://www.tau.ac.il/tarbut/texts/folqlor.htm


.טומלה ,רציורק
זאמ ינמרגה ילאיבירטה ןאמורה תרוקיבל :רקחמ תייעבכ תילאיבירטה תורפסה' :(1967) 1974
.30-20 :18/19 תורפסה ,'הלכשהה תפוקת

.תפקר ,יפש
לש ינמרגה "ילאיווירטה ןמורה" :תיליע תוברת לש היצלופינמכ "יראלופופה רצות"ה תימדת' :1996
,םירקחמ ץבוק - תיממעה תוברתה ,(ךרוע) רדיק ז"ב :ךותב ,'תיתורפס היעבכ 18-ה האמה ףוס
.243-225 'מע ,םילשורי ,ר"זש ןמלז זכרמ

Beaujean, Marion.
1964: Der Trivialroman in der zweiten Hälfte des 18 Jahrhunderts, Bouvier, Bonn.

Berghahn, Klaus L.
1988."From Classicist to Classical Literary Criticism 1730-1806', in: P. U. Hohendahl
(ed.), A History of German Literary Criticism 1730-1980, Nebraska University Press,
Lincoln & London, pp. 13-98.

Brunschwig, Henri.
1974 (1947): Enlightenment and Romanticssm tn Eighteenth-Century Prussia, The
University of Chicago Press.

Bürger, Christa.
1982: 'Das menschliche Elend oder der Himmel auf Erden? Der Roman zwischen
Aufklärung und Kunstautonomie', in Ch. Bבrger et al. (eds.), Zur Dichotomisierung von
hoher und niederer Literatur, Suhrkamp pp. 172-207.

Burger, Heinrich Otto (ed.).
1968: Studien zur Trivialliteratur, Vittorio Klosterm100ann, Frankfurt am Main.

Glaser, Horst Albert.
1980: 'Einleitung', in: H. A. Glaser (ed.), Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte, vol 5:
Zwischen Revolution und Restoration: Klassik, Romantik, 1786-1815, Rowohlt, Hamburg,
pp. 7-13.

Hadley, Michael.
1973: The German Novel in 1790, P. Lang,

Hohendahl, Peter Uew (ed.).
1988 (1985): A History of German Literary Criticism 1730-1980, Nebraska University
Press i, Lincoln & London.


141 18-ה האמב 'םינומהל תורפס'ה תייעב לע


Kiesel, Helmuth & Munchh, Paul.
1977: Gesellschaft und Literatur im 18. Jahrhundert, Munchen.

Naumann, Dietrich
1968: 'Das Werk August Lafontains und das Problem der Trivialitat', in H.O. Burger
(ed.), Studien zur Trivialliteratur, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main.

Schenda, Rudolf
1977 (1970): Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der popularen Lesestoffe
1770-1910
, Deutscher Taschenbuch Verlag.

Schulte-Sasse, Jochen.
1988 (1985): 'The Concept of Literary Criticism in German Romanticism 1795-1810',
in P. U. Hohendahl (ed.), A History of German Literary Criticism 1730-1980, Nebraska
University Press, Lincoln & London, pp. 99-178.

Spiegel, Marriane.
1967: Der Roman und sein Publikum im Früheren 18. Jahrhundert, 1700-1767, Bouvier,
Bonn.

Ward, Albert.
1974: Book Production, Fiction and the German Reading Public 1740-1800, Clarendon
Press, Oxford.

תורוקמ

Bruggemann, F. (ed.).
1938: Friedrich Nicolai, Das Leben und die Meinungen des Herrn Magister Sebaldus
Nothanker
, Göschen, Leipzig.

Fambach, O. (ad.).
1959: Der Aufstieg zur Klassik in der Kritik der Zeit [...]. Ein Jahrhundert deutscher
Literaturkritik 1750-1850
, vol. 3, Berlin.

Kayser, Ch. G.
1836: Vollständiges Bücherlexikon enthaltend alle von 1750 bis zu Ende des Jahres 1832
in Deutschland u. in den angrenzenden Ländern gedruckten Bücher
, Anhang Rom