הגצהה לע עדימה חלשנ הגצה לכ לש התיילע ינפל יצחו םייעובשכ
.הגצהל םיסיטרכה םושיר חתפנו ,עדימה תומישר לע םימושרל
.הז רתאב םג םסרפתי עדימה

.הקפה לכל ומסרופיש םירפסמב ,תינופלט השעת םיסיטרכ תנמזה

.םכילא ורזחי הקפהה יגיצנו ילוקה הנעמב העדוה וריאשה אנא

(יונפ םוקמ סיסב לע) הפוקב םיסיטרכ שוכרל ןתינ ןכ ומכ

םלואל ךומסב ,הגצהה תליחת ינפל העש יצחמ לחה


.שארמ םולשתב תינתומ להקל םיסיטרכ תנמזה

הגצהה תליחת ינפל תוקד שמח דע ורמשיי ונמזוהש םיסיטרכ יכ בל ומיש אנא

םיצמאמ םישוע ונא .ןמזב עיגהל ודיפקה אנא ,תרתוימ שפנ תמגוע עונמל ידכב
.םירחאמ סינכהל ןתינ אל םירקמה בורבו ,ןמזב תוגצהה תא ליחתהל