שיא חור

רשכ אסא
זרוהי תתומעו דבוע םע תאצוההזה רפסל שי םירעש העברא

רעש םינפל רעש

רפסה ירעשב סנכייו ףיסוי ארוקהש לככ

םיישיא רתוי םירבד וינפל אצמי אוה ךכ

חורה לש םיימינפ רתוי םירדחב ובתכנש םירבדםירעשה תומש הלאו

תיטרקומדו תידוהי הנידמ : ןושאר

םדא ייח : ינש

ןמוי ומכ : ישילש

זרוהי : יעיבר