םייחה תועמשמ

רשכ אסא תכירעב


ץפח ךביירפ הנדו זועמ ןוסלדנמ הידע תרזעב

זרוהי תתומעו דחואמה ץוביקה תאצוה


,דחי ןהיתש םגו דוחל תחא לכ ,ולא םילימ

.םלוע תומימ םיפוסוליפ לש םהירבדב תואב

םירפוס לש םהיבתכב תורושה ןיב דהדהמ הז יוטיב

,תוחסנתמ ,שדחמ םעפ לכבו ,רופסמ םיבר םיררושמו

תולאשה ,ונתיאמ םיבר לש תובבלב ,ןמצעמ ומכ

,תוילרוגה ,תוידוסיה ,תוישיאה

.םייחה תועמשמ רבדב


ומצע תא קיסעמה ארוקה לש וידיב חינמ הז רפס

,םיכרד לש דחוימו שדח ןחבמ ,ולא תולאשב

הריש ,תוגה ירבדב ,תובושתה דעו תולאשה ןמ

.םוליצו לוסיפ ,רויצ ,תורפסו


:םיקרפ הנומש רפסב

הלאשה התיה תישארב

םות

תוומ תארקל

ץמוא

הריצי

הנומא

םדאל םדא

םיתמה םע תויחל


.הנושארל ןאכ םיעיפומ רפסב םירבדהמ תיברמ


ןואיזומב הכרענש תואצרה תרדסב רפסה לש ותישאר

ל"ז רשכ זרוהי ן"סר לש ורכיזל ביבא-לת

ודובכל עיפומו ךורע הז רפס םגו