Home
Research
Writings in Hebrew
CV
Personal
ניירות מדיניות בעברית


"קידום המשכיות תעסוקה בעת משבר. מחשבות על יישום מודל short time work בישראל" עם גיא מונדלק, עופר סטי ומיקי פלד (מאי 2020)


"כלים לעידוד תעסוקה של תושבי הפריפריה: הערכת ההשפעה של "מענק עבודה מרוחקת" עם נעמי גרשוני ואנליה שלוסר (מרץ 2020)


"מענק עבודה מרוחקת. דוח ביניים" עם נעמי גרשוני ואנליה שלוסר (פברואר 2018)