sslvpn

.Firewall -יצירת אפשרות להפעלת שירותים פנים אוניברסיטאיים שאינם פתוחים
(Taudisk ,Vnc ,Remote Desktop :לדוגמה)

.במחשבים בהם מותקנת מערכת הפעלה חלונות 7 או 8 יש לפתוח דפדפן כאדמיניסטרטור
.(קליק ימני על צלמית הדפדפן ואז: הפעל כאדמיניסטרטור)

https://sslvpn.tau.ac.il :המתחברים דרך ספק מסחרי יגלשו ל
https://wifivpn.tau.ac.il :יגלשו ל free-tau המתחברים דרך

(אוניברסיטאי IP -לא ניתן להתחבר לקישורים הללו מ)VPN צילום מסך - הנחיות להגדרת

VPN צילום מסך - הנחיות להגדרת

VPN צילום מסך - הנחיות להגדרת

VPN צילום מסך - הנחיות להגדרת

.Firewall -בשלב זה ניתן להתחבר לשירותים פנים אוניברסיטאיים שאינם פתוחים