Tel-Aviv University Boston Unvirsity
מאמרים (חצי) אקדמיים
 1. "תמריצים אופטימליים בענף שירותי הבריאות," הרבעון לכלכלה, דצמבר 1993, 477-486
 2. "נוסחת הקפיטציה במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הצורך בדיון מחודש," הרבעון לכלכלה, 1998
 3. מנגנון הקצאת המשאבים בין קופות החולים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בישראל: מטרות, התפתחויות והמלצות," קובי גלזר ודוד מסיקה, המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות, 2007 Click for a PDF version of this document
 4. "באיזו מידה מדידת האיכות ברפואה תורמת לשיפור בריאותינו?" שולי ברמלי-גרינברג וקובי גלזר - מכון ון ליר, סדרת המחלוקות בכלכלה, מחלוקת מס. 9, 2007
 5. "ההסדרים הכספיים בין האוניברסיטאות לבתי החולים בישראל: מצב קיים, כשלים והמלצות,"קובי גלזר, אבי ישראלי ואורי כץ, המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות, פברואר 2012 Click for a PDF version of this document
 6. "ועדת גרמן לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית: קובי גלזר ויוג'ין קנדל, עמדת המיעוט Click for a PDF version of this document


מן העיתונות
 1. "תחרות מחירים בין קופות החולים עלולה להזיק לבריאות ולמשק" 14.8.2008 Click for a PDF version of this document
 2. "קופת בריאים למטרות רווח" 21.5.2009 Click for a PDF version of this document
 3. "רפואה פרטית היא לא מילה גסה" 2.9.2009 Click for a PDF version of this document
 4. "שכר נמוך במערכת הבריאות יכול להרוג" 20.6.2011 Click for a PDF version of this document
 5. "יש משבר ניהולי חמור במערכת הבריאות" 5.7.2012 Click for a PDF version of this document
 6. "רפואה פרטית בבתי החולים תציל את הרפואה הציבורית" 5.7.2012 Click for a PDF version of this document
 7. "אין מי שייצג את אינטרס הבריאות והמערכת סובלת מחולשה פוליטית" - "מנהלים" מגזין לחדשנות ניהולית ואסטרטגיה עסקית - הפקולטה לניהול אוניברסיטת תל-אביב 14.2.2013 Click for a PDF version of this document
 8. "צריך להעלות את מס הבריאות וגם להוסיף כסף מתקציב המדינה" 6.9.2016 Click for a PDF version of this document

Another site byPossible Worlds Ltd.Possible Worlds Ltd.