Aisle - AI for Storytelling Ludic Experiences


2021 סמסטר ב

תאור הקורס

הקורס יקנה לסטודנטיות.ים את היכולת להשתמש בבינה מלאכותית בסיפורים אינטראקטיביים (ומשחקי מחשב), בעיקר כדי לבנות דמויות NPC עצמאיות. אחד התחומים שבהם יתפתחו הסיפורים האינטראקטיביים ומשחקי המחשב בשנים הבאות הוא היכולת של מנועי החוויה לקבל החלטות שישפיעו על מכניקת החוויה בזמן אמת. במקום מצב שבו מעצבות.י החוויה יחויבו להחליט מהי ההתנהגות של כל רכיב בחוויה, מתודולוגיות של בינה מלאכותית יאפשרו לרכיבים שונים במשחק להתנהג באופן שלוקח בחשבון ממדים רבים (כגון התנהגות המשתמש.ת והייצוג שלה.ו בחוויה, מטרות של שחקנים וירטואליים ואלמנטים המרכיבים את עולם הסיפור). הסטודנטיות.ם יכירו את האלגוריתמים הראשיים בעולם הבינה המלאכותית, הרלוונטיים לעולם הסיפורים האינטראקטיביים ומשחקי המחשב, וילמדו להשתמש בבינה מלאכותית ולממש את שיטותיה בחוויות שהם מפתחים.

פרטי הקורס

הגשת עבודות

שיעורי בית יוגשו ע"י העלאת קבצים לתיקיה משלכם שתהיה נגישה לבדיקה. התרגילים יופיעו בדף הקורס. ניתן להגיש שיעורים בזוגות.

תרגילים ינתנו עד יום שישי בשעה 15:00, ויוגשו עד מוצאי שבת (לא באותו פרק) בשעה 23:59. מותר להגיש תרגיל אחד באיחור של פרק. יש לפנות למרצה אם יש צורך בדחייה.

מרצה

ערן הדס                ehadas at g m a i l


שעות קבלה

בתיאום מראש

ספרות וחומרים לקורס

מטלות

מצגות וחומרים

שימו לב: לוח הזמנים עשוי להשתנות.