- דוד אסף - דרך המלכות
ףסא דוד
תודיסחה תודלותב ומוקמו ןי'זורמ לארשי 'ר - תוכלמה ךרד
 
 
Abstract
 
Contents
 
וב שיש ,יטמרד הלילע רופיס וידיב םה םידיקפמ םא ויתורוקממ רקוח שקבל לוכי דוע המ יכו"
םוקיש ,הפידרו החירב ,דחוש ,אלכב הבישיו חצרב תוברועמ ,ןירותסמו חתמ לש םינממס
תקולחמב ,ןצחומו ינועבצ םייח ןונגסב םילוהמ הלא לכו ,תיתד תולעתהו השודק ,תושדחתהו
.(המדקהה ןמ) "המלשהבו סומלופב ,סויפבו
 
תודיסחה תעונת לש המלועב רתויב תומישרמה תויומדה ןמ אוה (1850 - 1796) ןי'זורמ לארשי 'ר
הנומת תשרפנ ,קתרמו אירק ןונגסבו ,בטיה תדעותמו תטרופמ היפרגויבב .הפוריא חרזמב
דצלש ,םידיסח יפלא לש ץרענה םגיהנמ ,קידצ .הנימב תדחוימ תוישיא לש העיתפמו תינשדח
ךבסב תולתופמה ויתורוק ולגלגתנ ,"תוכלמה ךרד"כ עדונש ,ראופמ םייח ןונגסו ןפוד תאצוי המזירכ
.תואקתפרהו םיעוריא לש יופצ יתלב
 
תודיסחה תודלות לש הבחר העירי ללוגמה ,וגוסמ ןושארו יצולח רפס אוה "תוכלמה ךרד"
ןמזה תונב תודועת ךותמ תרייטצמ איהש יפכ הב ןדו ,ט"יה האמה לש הנושארה התיצחמב
,ןי'זורמ קידצה לש ויתודלות טוטרש בגא .ונינפל היפרגויב קר אל ךא .הידגנתמו הירבוד יבתכמו
,תירטסואה הניבוקובבש הרוגידסב ורצח םוקישו ,הירטסואל היסורמ ותחירב ,ליפשמה ורסאמ
יתרבחה ךרעמה לעו היתוחוחינו היעבצ לע ,התיהש יפכ תידיסחה רצחה ארוקה יניעל הלגתמ
.התיתשתב דמעש ילכלכהו
 
 
ז"נשת תנשל לארשי תודלות רקחל רזש ןמלז סרפב הכז רפסה

Back to Publication page