Java יסודות מדעי המחשב 1 בשפת

תוכן עניינים

 

המהדורה השנייה של ספר הלימוד החדש ביסודות מדעי המחשב 1, בשפת Java

דף למורה
דפי פתיחה
פרק 1 - מבוא
פרק 2 – פתרון בעיות אלגוריתמיות
פרק 3 – מודל חישוב בסיסי
תבניות לפרק 3
פרק 4 – הרחבה בפיתוח אלגוריתמים
תבניות לפרק 4
פרק 5 – ביצוע מותנה
תבניות לפרק 5
פרק 6 – נכונות אלגוריתמים
פרק 7 – ביצוע חוזר
תבניות לפרק 7
פרק 8 – יעילות של אלגוריתמים

אינדקס

מדריך מעבדה לסביבת DrJava
התקנת סביבת עבודה


יסודות מדעי המחשב - מדריך למורה תשס"ח
תכניות להורדה

ניתן לרכוש ספר מודפס של המהדורה השנייה של "יסודות מדעי המחשב 1", בהוצאת "השראה". להזמנות ניתן להתקשר ל- 04-8254752 , http://www.hashraa.co.il


...יסודות מדעי המחשב... המהדורה השנייה ... המהדורה השנייה... Java שפת