קבוצת דיון בנושא רפואה, חברה ותרבות - Medicine, Culture and Society Forum

יום ד' ,   22.11.06,   18:00 - 20:00
Sackler School of Medicine, Room 201

דפנה הירש, ביה"ס להיסטוריה
 אוניברסיטת תל אביב

 

חומר שאיננו במקומו? – היגיינה, לכלוך וגבריות פועלית בפלשתינה המנדטורית


ההרצאה מבוססת על חלק מעבודת הדוקטורט שלי, שעוסקת בהנחלת דגמי התנהגות היגייניים בקרב החברה היהודית בפלשתינה בתקופת המנדט. לאחר מלחמת העולם הראשונה החלה להתפתח בישוב היהודי בפלשתינה פעילות חינוכית ממוסדת, שהיקפה הלך והתרחב לאורך תקופת המנדט. מאמרים המכילים עצות והנחיות הופיעו בעיתונות היומית ובכתבי-עת, התפרסמו ספרי הדרכה בנושאים הקשורים לשמירת הבריאות, חומרי הסברה הופצו בקרב הציבור, אחיות בריאות הציבור פעלו להפצת דגמי ההתנהגות ההיגייניים בבתי-ספר ובאמצעות תחנות 'טיפת חלב', וגופים רפואיים שונים יזמו פעילויות מגוונות לחינוך הציבור לבריאות ולהיגיינה, כגון הרצאות, תערוכות, תכניות רדיו, 'שבוע בריאות' שנתי, ועוד.

בספרות המחקר, התפשטותה של ההיגיינה בקרב האוכלוסייה הרחבה מסוף המאה ה-19 ובמיוחד בעשורים הראשונים של המאה העשרים מזוהה באופן הדוק עם התעצבותו של 'האדם המודרני', המתאפיין במשמעת, שליטה עצמית ורציונליזציה גוברת של ההתנהגות. שתי גישות תיאורטיות השפיעו במיוחד על הדיון המחקרי בתחום זה: זו של נורברט אליאס בספרו 'תהליך הציוויליזציה', וזו של מישל פוקו, במיוחד אלה מעבודותיו הדנות בהיבטים השונים של ה'ביו-כוח'. ההרצאה תעמוד על היתרונות של גישות אלה לניתוח ההיסטוריה החברתית של ההיגיינה, אך גם על כמה מהבעיות הטמונות בהן. במקום לראות בהיגיינה גילום של משמעת ושליטה עצמית, אציע לראות בה רפרטואר ספציפי של דגמי התנהגות, הניתנים לניכוס (או הפרה) באופנים שונים. כדי להדגים את המורכבות של תהליכי הניכוס של דגמי התנהגות היגייניים והשימוש בהם אתמקד במקרה המבחן של הפועלים המאורגנים, במיוחד חברי הקיבוצים והקבוצות. בכתביהם של רופאים, הפועלים תוארו לא אחת כקבוצה שהפרה בשיטתיות את כללי ההיגיינה. בשעה שהרופאים ראו בכך ביטוי ל'אדישות' ול'חוסר הבנה', פועלים (כמו גם חוקרי פועלים) הציגו לא אחת את ההפרה של דרישות ההיגיינה כהתרסה כנגד הרפרטואר ה'בורגני'. לעומת זאת, כפי שעולה ממקורות המתעדים פרקטיקות היגייניות אצל הפועלים, ההתנהגות ההיגיינית של הפועלים הייתה מורכבת ותלוית הקשר; הדגמים ההיגייניים נוכסו באופנים שונים ולמטרות שונות, וסימנו בדרכים רבות, שלא התמצו בניגוד בין 'בורגנות' ל'פרולטריות'. בהרצאה אדגיש את התפקיד ששחקה הפרתם של כללי ההיגיינה בבנייתו של דגם ספציפי של 'גבריות פועלית'.