וטסירא לש עדמה תייפוסוליפ

 

 
 
 

 

וטסירא לש עדמה תייפוסוליפ לש התובישח התייה אל םלועמ
תקינאכמו תוסחיה תרות ייוליג רחאל ,םירשעה האמב ומכ הבר
םילגודה םיינחצר םירטשמ לש םהיתועפוה רחאלו ,םיטנאווקה
םיכרעה לש רואנ םזילארולפבו תיטסיטמגרפ הקיתאב
ובש םלועה תא ןיבהלו ךירעהל רתוי הבוט ךרד ןיא .תואיצמהו
יתש לש יפוסוליפה סיסבה תנבה ידי-לע רשאמ םויכ םייח ונא
הז רפס .וטסירא לש היפוסוליפה אוה הז סיסבו ,ולא תועפות
תטלשנה הדירמ ,ןוטלפאב וטסירא לש ותדירמכ התוא גיצמ
יזכרמ ןויער .יביטמרופניא אלה ,קירה רבסהה ןויער ידי-לע הלוכ
תייפוסוליפ ,הקיסיפאטמה לש םיטרפהו הנבמה תא עבק הז
רפסהו ,וטסירא לש הקיתאהו הקיגולה ,הקיטמיתמה ,עדמה
היגולואידיאה .ולא ןיבש םייחרכהה םירשקה תא טטרשמ
לכב םויכ תטלוש תיביטמרופניא-אלה העידיה לש תילטוטסיראה
לש יזכרמה ילאוטקלטניאה עגנה תא הווהמ איהו ,ונתבישח
.ינפוס רבכ ךפהש רשפא רשא עגנ ,ונתפוקת

 

zev,Zev,bechler,Bechler,zevbechler,zev
bechler.com,Zevbechler
,history and philsophy,philosophy,history,
science,history and philosophy of science,
wood,wood working,
woodworking,wood turning,woodturning,seminar,
seminars,book,books,aristotle,Aristotle,
newton,Newton,Three
Copernican Revolutions,three copernican revolutions,
aristo,copernican,Copernican,prof zev bechler,
theory of actuality,Newton's Physics,
Newtons Physics,newton physics,tel aviv ,
tau,tel aviv university,nira,yakir,
yoram,cohn institute,