Test Info (Hebrew)


  החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

לוח בחינות

סמסטר א'

                                                                                                                                                    

שם הקורס                                                                                           שם המרצה                מועד א'        השעה        מועד ב'          השעה

 

מצרית למתקדמים                                                                            ד"ר ד' סוויני            05/02/01     9:00          07/03/01      18:00

האדם הקדמון  במזרח                                                                       מר ר' ברקאי             05/02/01     12:30        07/03/01      18:00

התיכון- מבוא לפרהיסטו

שיטות מדעיות                                                                                    ד"ר י' גורן                 06/02/01     16:00        14/03/01      18:00

במיקרוארכיאולוגיה

נשים ומגדר במצריים העתיקה                                                        ד"ר ד' סוויני           08/02/01     9:00          23/03/01      9:00

הארכיאולוגיה של קפריסין                                                             ד"ר ש' בונימוביץ    08/02/01     16:00        21/03/01      18:00

הארכיאולוגיה של א"י משחר                                                          ד"ר ד' אילן               09/02/01     9:00          28/03/01      18:00

ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים

אכדית למתקדמים                                                                            ד"ר ק' סלנסקי        09/02/01     9:00          28/03/01      18:00

קרמיקה קדומה                                                                                  ד"ר י' גורן;               11/02/01     9:00          30/03/01      9:00

(טיפולוגיה של כלי-חרס א')                                                             ד"ר ר' גרינברג

ספרות מצריים העתיקה                                                                   ד"ר ר' ונטורה          11/02/01     16:00        30/03/01      9

הארכיאולוגיה מהי?                                                                          ד"ר ש' בונימוביץ    13/02/01     9:00          18/04/01      18:00

הארכיאולוגיה של צפון                                                                     ד"ר ד' אילן               13/02/01     9:00          18/04/01      18:00

אמריקה: פרקים נבחרים

ארכיטקטורה קדומה                                                                        פרופ' ז' הרצוג           16/02/01     9:00          02/05/01      18:00

מבוא לתולדות המזרח התיכון                                                        פרופ' א' זינגר           16/02/01     9:00          02/05/01      18:00

הקדום: הסטוריה ותולדות הכתב

קדש ברנע,תל חליפה ועין                                                                 ד"ר ז' משל                18/02/01     12:30        09/05/01      18:00

חצבה - אתרי מפתח בנגב                                                                 

מבוא לאומנות ארץ-ישראל                                                             ד"ר ע' ציפר               18/02/01     12:30        09/05/01      18:00

והמזרח הקדום

מצריים לפני הפרעונים                                                                     פרופ' ב' זאס             20/02/01     9:00          11/05/01      9:00

חבלים גיאוגרפיים בארץ                                                                  ד"ר ז' משל                20/02/01     16:00        11/05/01      9:00

ישראל לפי הגדרתם במקרא

מבוא לתרבות מצריים                                                                      ד"ר ר' ונטורה          21/02/01     16:00        16/05/01      18:00

העתיקה

מגדר,פרהיסטוריה                                                                             מר ד' נוה                   22/02/01     12:30        16/05/01      18:00

ושנוי-בחינת סוגיות מגדר

מסופוטמיה ערש הציביליזציה                                                        ד"ר ק' סלנסקי       23/02/01     9:00          18/05/01      9:00

גיאוגרפיה היסטורית                                                                        פרופ א' רייני            25/02/01     12:30        23/05/01      18:00

 של ארץ-ישראל, א'

איתני טבע, תופעות, עצמים                                                            ד"ר ע' ציפר              25/02/01     16:00        25/05/01      9:00

וסמלים

מהלבירינט למלחמת טרויה -                                                          ד"ר ש' בונימוביץ    26/02/01     9:00          30/05/01      18:00

תרבויות יוון הקדם קלאסית

היבטים סביבתיים                                                                             ד"ר ז' משל               26/02/01     12:30        01/06/01      9:00

בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל

תרבות אנטוליה-א'                                                                            פרופ ז' יקר               27/02/01     12:30        06/06/01      18:00

דת ומאגיה במצריים העתיקה                                                         ד"ר ד' סוויני           27/02/01     16:00        08/06/01      9:00

פרהיסטוריה של המזה"ק:                                                               פרופ ז' יקר               01/03/01     16:00        13/06/01      18:00

אנטוליה, צפון מסופוטמיה וסוריה

* ייתכנו שינויים בלוח הבחינות. יש לעקוב אחר הפירסומים על לוח המודעות.


סמסטר ב'

 

שם הקורס                                                                                           שם המרצה                מועד א'        השעה        מועד ב'          השעה

 

הארכיאולוגיה של א"י משחר                                                          ד"ר ש' בונימוביץ    18/06/01     9:00          06/08/01      9:00

ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים

מצרית למתקדמים                                                                            ד"ר ד' סוויני            18/06/01     12:30        22/07/01      9:00

טיפולוגיה של כלי חרס ב'                                                                 פרופ' ז' הרצוג           19/06/01     9:00          02/08/01      12:30

עידן הפירמידות                                                                                 ד"ר ד' סוויני            20/06/01     16:00        06/08/01      12:30

הארכיאולוגיה מהי?                                                                          ד"ר י' גורן                 21/06/01     9:00          09/08/01      12:30

אכדית למתקדמים                                                                            ד"ר ק' סלנסקי        21/06/01     16:00        25/07/01      12:30

היסטוריה של מסופוטמיה                                                               ד"ר ק' סלנסקי        22/06/01     9:00          08/08/01      12:30

מבוא לארכיאוזואולוגיה                                                                  ד"ר ת' דיין               22/06/01     9:00          30/07/01      12:30

תולדות המחשבה                                                                                פרופ' א' גופר ,          24/06/01     16:00        15/08/01      9:00

הארכיאולוגית                                                                                    ד"ר ש' בונימוביץ

מבוא  לתולדות המזרח הקדום:                                                      פרופ' א' זינגר           24/06/01     16:00        17/08/01      9:00

דת ומיתולוגיה

מוטיבים סימבוליים באמנות                                                          גב א' אוראל             25/06/01     9:00          23/07/01      9:00

חברות קדם-תעשיתיות

ארכיאובוטניקה                                                                                 ד"ר נ' ליפשיץ           27/06/01     12:30        01/08/01      12:30

מבוא לתרבות אנטוליה - ב'                                                             פרופ ז' יקר               27/06/01     16:00        13/08/01      12:30

- גיאוגרפיה היסטורית                                                                      פרופ א' רייני            28/06/01     16:00        07/08/01      9:00

של א"י - ב                                                                                           

היסטוריה וארכיאולוגיה -                                                               פרופ' א' זינגר           28/06/01     12:30        07/08/01      12:30

מבוא מתודולוגי

הרוח הניאוליתית - התגבשות                                                         מר ד' נוה                   29/06/01     9:00          14/08/01      12:30

מערכות כלכלה וחברה

פרוטוהיסטוריה של המזה"ת:                                                         פרופ ז' יקר               01/07/01     16:00        30/07/01      12:30

אנטוליה  וסוריה

מבוא לארכיאולוגיה של א"י                                                           פרופ' מ' פישר           01/07/01     9:00          03/08/01      9:00

בתקופה ההלניסטית, רומית

וביזנטית

כלי צור - שיטות ייצור                                                                       מר ר' ברקאי             02/07/01     9:00          26/07/01      12:30

וטיפוסי כלים

דמות האל במזרח הקדום                                                                 מר ע' שביט               02/07/01     16:00        03/08/01      9:00

"לא תעשה לך פסל וכל תמונה"                                                      פרופ' ב' זאס             03/07/01     9:00          12/08/01      12:30

כתובות עבריות מתקופת                                                                  פרופ' ב' זאס             08/07/01     16:00        24/07/01      12:30

בית ראשון (אפיגרפיה

האח החורג - תעלומת האדם                                                            מר ר' ברקאי             10/07/01     16:00        08/08/01      12:30

הנאנדרטלי

ראשית הפירוטכנולוגיה                                                                    ד"ר י' גורן                 11/07/01     9:00          05/08/01      12:30

פולחן וחברה בתקופת                                                                       גב' ג' פירסמן            12/07/01     16:00        12/08/01      12:30

הברונזה הקדומה

תולדות המחקר הארכיאולוגי                                                         פרופ' ב' זאס            13/07/01     9:00          27/07/01      9:00

של ארץ-ישראל

מתודולוגיה טכנית בארכיאולוגיה                                                 מר א' בוזגלו             15/07/01     16:00        09/08/01      12:30

מגאליתים: מבנים מונומנטליים,                                                  מר ד' נווה                 17/07/01     12:30        31/07/01      9:00

קברים ותפישות עולם

 

 

 

 

 

*  ייתכנו שינויים בלוח הבחינות. יש לעקוב אחר הפרסומים בלוח המודעות.

 


Volunteer on a dig!!! Publications in Archaeology Current Projects The Department of Archaeology and Ancient Near Eastern Civilizations The Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology