דוקטורנטים בארכיאולוגיה

אסטל אוראל

מנחה: פרופ' א' גופר
נושא: התפתחותה של מורכבות חברתית בדרום הלבאנט באלפים ה 6 - 4 לפני הספירה: הקונטקסט והתפקיד של יסודות עיטוריים וסמליים

The Context and Role of Decoration and Symbolism and the Evolution of Social Complexity in the Southern Levant in the Sixth to Fourth Millennia BCE

איתן איילון

מנחים: פרופ' י' רול ופרופ' מ' כוכבי

צור נתן - כפר חקלאי רב תקופתי וכלכלתו

Tzur Natan - Changing Economic Modes in a Multiperiod Agricultural Village

ורד אשד

מנחים: הפרופסורים אבי גופר וישראל הרשקוביץ

המעבר מחברות ציידים לקטים לחברות חקלאיות בראשית ההוליקן בדרום הלבאנט

From Foraging to Farming in the Early Holocene (The Pre Pottery Neolithic Period, 8300-6000 BCE) of the Southern Levant: The Skeletal Evidence

אהוד גלילי

מנחים: פרופ' א' גופר ופרופ' א' הורביץ

ישובים מהאלף הששי והחמישי לפנה"ס שהוצפו על ידי הים בחוף הכרמל הצפוני

Submerged Settlements from the 6th and 5th Millennia BCE on the Northern Carmel Coast of Palestine

צבי גרינהוט

מנחה: ד"ר ש' בונימוביץ

יהודה דגן

מנחה: פרופ' מ' כוכבי

הישוב בשפלת יהודה באלף השני ובאלף הראשון לפנה"ס: מקרה מבחן לתהליכי יישוב בחבל ארץ גיאוגרפי

The Settlement in the Judean Shephelah in the Second and First Millennia BC – A Test-Case of Settlement Processes from a Regional Perspective

ליאורה קולסקה-הורביץ

מנחים: הפרופסורים י' פינקלשטיין וא' צ'רנוב

A Diachronic Study of Patterns of Animal Exploitation in the Sinai Peninsula

דבי הרשמן

מנחים: הפרופסורים ז' יקר וע' מרכס

ראשית הדתות בדרום הלבנט

The Rise of Religion in the Southern Levant

ענת ויינברגר

מנחה: ד"ר י' גורן

פטרוגרפיה של קרמיקה מתקופת הברונזה התיכונה ב' ותרומתה להבנת קשרי מצרים-כנען

Petrographic Analysis of Middle Bronze Age II Pottery and its Contribution to an Understanding of Egypto-Canaanite Interaction

מיכל עירון לובין

מנחה: פרופ' רם גופנא

הנושא:

ניר ללקין

מנחים: פרופ' ב' זאס, ד"ר דבורה סוויני

החרפושיות מתקופת הברונזה המאוחרת בא"י

Late Bronze Age Scarabs in Eretz Israel

אסף יסעור לנדאו

מנחים: הפרופ' י' פינקלשטיין וע' מלכין וד"ר ש' בונימוביץ

היבטים חברתיים של התיישבות האגאית בדרום הלבנט בסוף האלף השני לפנה"ס

Social Aspects of Aegean Settlement in the Southern Levant at the end of the 2nd Millennium BCE

ורדה לסק

המנחים: הפרופסורים נ' נאמן ור' צדוק

שוג'י מיאזקי

מנחה: פרופ' מ' כוכבי

תקופת הברונזה המאוחרת ותקופת הברזל

המוקדמת בבית הקברות תל-זרו בשרון

The Late Bronze Age and Early Iron Age Cemetery at Tel Zeror, Sharon Plain, Israel

יניר מלבסקי

מנחה: פרופ' ר' גופנא

מסחר חליפי וסחר חליפין בכנען בתקופת הברונזה הקדומה

Modes of Exchange in Early Bronze Age Canaan

נטלי מסיקה

מנחים: פרופ' י' פינקלשטיין, ז' הרצוג ופרופ' י' בננסון מגיאוגרפיה

ניתוח מרחבי באתרים ארכיאולוגיים רב שכבתיים: מורפולוגיה חברתית מתקופת הברונזה התיכונה 2 עד תקופת הברזל א' בתל מגידו (שכבות VI X)

Social Morphology from the Middle Bronze Age II to the Iron Age 1 at Tel Megiddo (Strata VI- X)

מיכאל סבן

מנחה: פרופ' בני זאס

האלה בא"י ובמזרח הקדמון באלף הששי עד הראשון

The Mace in Eretz Israel and the Ancient Near East from the Sixth to the First Millennium BCE

אלכסנדר פאנטלקין

מנחים: פרופ' י' פינקלשטיין, פרופ' ע' מלכין

The Contacts between the Greek World and the Southern Levant in the First Half of the First Millennium BCE

יצחק פז

מנחים: פרופ' מ' כוכבי, פרופ' ר' גופנא, ד"ר ש' בונימוביץ

מתחמי הגולן ותהליך העיור של דרום הגולן ומרכזו בתקופת הברונזה הקדומה

“Enclosures” and the Urbanization Process of the Central and Southern Golan During the Early Bronze Age

נורית פייג

מנחה: פרופ' זאב הרצוג

הנושא:

מרטין פיילסטיקר

מנחה: הפרופסורים ו' פריץ ור' גופנא

עמק עכו בתקופת הברונזה

The Plain of Akko During the Bronze Age

ג'ניפר פיירסמן

מנחים: הפרופסורים דוד אוסישקין וזאב הרצוג

Cult and Polity in Early Bronze Age Palestine

נורמה פרנקלין

מנחים: הפרופסורים נדב נאמן וישראל פינקלשטיין

State Formulation in the Northern Kingdom of Israel - Some Tangible Symbols of Statehood

אלון שביט

מנחה: פרופ' ישראל פינקלשטיין

נושא: מערכים ישוביים במישור החוף הדרומי של ארץ ישראל בתקופת הברזל ב'

Settlement Patterns in Israel`s Southern Coastal Plain during the Iron Age II

משה שדה

מנחים: הפרופסורים ז' הרצוג וא' צ'רנוב

ההיבטים החברתיים, הכלכליים והסביבתיים במעבר מתקופת הברונזה המאוחרת לתקופת ברזל א' בראי הארכיזואולוגיה של ארץ ישראל (גישה השוואתית)

Social, Economic and Environmental Aspects of the Transition from the Late Bronze Age to the Iron Age I based on Archaeozoological Finds in Eretz-Israel (A Comparative Approach)

אהרן ששון

מנחים: הפרופ' י' פינקלשטיין, ז' הרצוג ותמר דיין

כלכלת בעלי החיים בתקופת הברזל בתל באר שבע וסביבתו

Tel Beer-Sheba and its Surroundings – The Economy and Management of Livestock in the Iron Age

יוסי מזרחי

מנחה: פרופ' אנסון רייני

מקינו קומי

מנחים: הפרופ' יובל פורטוגלי ומשה כוכבי

A Comparitive Study of the Role of Lake Transport on the Sea of Galilee and Lake Biwa.