כללי סיוע לסטודנטיות

כללי סיוע לסטודנטיות שבמהלך לימודיהן ילדו, אימצו, היו בשמירת הריון או בטיפולי פוריות

רשויות האוניברסיטה ערות למציאות לפיה תקופת הלימודים של סטודנטיות רבות היא תקופה שבה גם נבנית משפחתן והן מביאות או עושות מאמצים להביא ילדים לעולם, ועל כן נקבעו כללים מיוחדים על מנת לסייע להן בתקופה זו. עם זאת, מודגש כי אין בכללים אלה משום ויתור על הצורך בשמירה על הרמה האקדמית של הלימודים ועל עמידה בכל הנדרש לשם קבלת תואר.

 


הכללים אינם חלים על התכניות החוץ תקציביות הפועלות באוניברסיטה.

 

1. ה ג ד ר ו ת:

 


1.1 "סטודנטית זכאית"
סטודנטית שבתקופת הלימודים (סמסטר א', לרבות חופשת הסמסטר וסמסטר ב', עד תחילת שנת הלימודים העוקבת) ילדה או נמצאת בשמירת הריון או בטיפולי פוריות, וכן סטודנטית או סטודנט שאימצו ילד בתקופה זו.

 


1.2 "תקופת שמירת הריון המקנה זכויות"


21 ימים ומעלה.

 


1.3 "אישור נדרש לשמירת הריון"


אישור רפואי ממומחה לרפואת נשים לתקופה מתאריך _____

 


1.4 "משך טיפולי פוריות המקנים זכויות"


21 ימים ומעלה במצטבר במהלך סמסטר.

 


1.5 "אישור נדרש לטיפולי פוריות"


אישור רפואי ממומחה לרפואת נשים לתקופה מתאריך _____

 

 


2. הקלות בכללים הנוגעים לשכר לימוד:

 


2.1 הקפאת לימודים:


"סטודנטית זכאית" רשאית להקפיא את לימודיה (לבצע הפסקת לימודים) לפני מועד הבחינות רטרואקטיבית לסמסטר בו ילדה, ולקבל החזר של כל התשלומים ששילמה עבורו או לשמור הסכום למועד שבו תחדש לימודיה – בהתאם לבחירתה. כל הקורסים אליהם הייתה רשומה יבוטלו.

 


2.2 חזרה על קורסים:


"סטודנטית זכאית" שהחליטה לא להקפיא את לימודיה, אך אינה יכולה להשתתף באופן פעיל בכל הקורסים, זכאית לחזור על שלושה קורסים לכל היותר, ובלבד שקורסים כאלה יתקיימו גם בהמשך לימודיה – או אותו קורס או קורס מקביל (באישור אקדמי) ותהיה פטורה משכר לימוד בגין החזרה על קורסים אלה (כולל בעונת לימודי קיץ). אם תשתתף בעונת לימודי קיץ בקורס אחר, תהיה חייבת עבורו בתשלום שכר לימוד רגיל ולא בתעריף לימודי קיץ. סעיף זה אינו חל על סטודנטית בשמירת הריון.

 2.3 הגשת עבודות:


"סטודנטית זכאית" רשאית להגיש עבודות ותרגילים שניתנו בסמסטר בו ילדה באיחור של עד 8 שבועות מהמועד האחרון שנקבע להגשת התרגילים והעבודות. אם המועד המאוחר גולש לסמסטר הראשון של שנת הלימודים העוקבת ועבודות אלה היו העבודות הנותרות לסיום התואר, לא תחויב בגינן בדמי גרירה ובתשלומים נלווים.

 


2.4 השלמת לימודים:


השלמת מעבדות, סדנאות, עבודה מעשית, קורסים וכד' תיעשה בתיאום עם מורה הקורס בפרק הזמן שייקבע על ידו, בהתאם לאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות הללו. אם לדעת המורה לא ניתן להשלים את הדרישות במהלך הסמסטר בו התקיים הקורס, יהיה על הסטודנטית להשתתף שוב בקורס בסמסטר הקרוב בו הוא יתקיים. הכללים בגין חזרה על קורסים אלה יהיו בהתאם לכללים המפורטים בסעיף 2.2 לעיל.

 


2.5 לימודים בסמסטר קיץ:


"סטודנטית זכאית" שנעדרה מלימודים במשך שלושה שבועות לפחות במהלך השנה, ולשם השלמת לימודיה באותה שנה תשתתף בקורס/ים הניתנים בעונת לימודי קיץ, תשלם עבור קורסים אלה שכר לימוד רגיל.

 


2.6 תקופה תקנית ללימודים:


2.6.1 התקופה התקנית ללימודים תוארך בסמסטר לכל לידה או אימוץ בתקופת לימודים ולא ייגבו דמי גרירה ותשלומים נלווים בגין הארכת הלימודים בפרק זמן זה.

 


2.6.2 "סטודנטית זכאית" הלומדת לתואר שני וטרם צברה עד הלידה/אימוץ 200% שכר לימוד, ובמהלך הסמסטר המוארך, כאמור בסעיף 2.6.1 לעיל, תשתתף בקורסים בודדים, תחוייב בשכר לימוד רק בגין הקורסים בהם השתתפה ולא במינימום 50% שכר לימוד, כמתחייב מתקנות שכר לימוד.

 


2.7 ב ח י נ ו ת:


"סטודנטית זכאית", שבעקבות זאת לא יכלה להיבחן במועדים הרגילים (מועד א' או מועד ב') של הבחינות, זכאית למועד בחינה מיוחד בבחינות של הקורסים שנלמדו בסמסטר בו ילדה. מובהר בזאת כי זכאית למועד מיוחד אחד בלבד. אם המועד נקבע לשנה העוקבת, שבה כבר אינה חייבת בהשתתפות בקורסים, לא תחויב בדמי גרירה ובתשלומים נלווים עבור בחינות אלה.

 

 


3. דרישות קדם לקורסים:

 

"סטודנטית זכאית" שנבצר ממנה להשלים חובותיה בקורס המהווה "דרישת קדם" לקורס מתקדם, תורשה להשתתף בקורס המתקדם על תנאי (קורס ובחינה) עד להשלמת חובותיה בקורס שהיווה תנאי קדם.

 

 4. ש ו נ ו ת:

 


4.1 סטודנטית אשר עתידה ללדת בימים בהם יתקיים הרישום לקורסים (בידינג), תפנה מראש למזכירות לתיאום סדרי ההרשמה, על מנת שזכויותיה לא תפגענה.

 


4.2 סטודנטית זכאית לקבל תווי חניה בחודש התשיעי להריון מדקנאט הסטודנטים.

 


4.3 לאחר הלידה/האימוץ, סטודנטית זכאית לקבל מדקאנט הסטודנטים כרטיסי צילום ל- 200 צילומים.

 

 


5. ת ח ו ל ה:

 


5.1 כללים אלו חלים החל משנת הלימודים תשע"א.

 


5.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יחולו הכללים גם על סטודנטית שתקופת זכאותה הינה בתחילת סמסטר ב' תש"ע ( 21.2.2010 ), וכפועל יוצא זכאית סטודנטית כזו להקלות בשכר לימוד החל משנת תשע"א, באותו התואר.
 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>