ארכיון האוניברסיטה - מגנזות
טל': 6404242, 6408899
מסירה והחזרת תיקים במגנזה בספרית סוראסקי במרתף
בשעות: 9:00 - 11:00:תאריך

:מס' מיכל

:מס' סידורי

:מס' פריט במחשב

:שם התיק
לתשומת לב לא יינתן תיק
לאדם שהוא מושא התיק

שם השואל
(פרטי ומשפחה):

טלפון:

:מאת היחידה

:כתובת דוא"ל

:הערות
אם ברצונך לשמור עותק של טופס ההשאלה, יש להדפיסו לפני שליחתו