בוגא'ז הילדג : ןויכראה להנמ

לוהינב קוסעי רשא ,"הטיסרבינואה ןויכרא" תא םיקהל ביבא לת תטיסרבינוא הטילחה 1970 תנשב
עדמב דסומה לש וקלח תא ףקשי רשא ינויכרא רמוח ףוסיאבו ,ןרועיבו ןנוסחא ,הטיסרבינואה תומושר
.לארשי לש ךוניחבו

,זכרי רשא ,הטיסרבינואה תודלותל ןויכראה תא םיקהל הטיסרבינואה תלהנה הטילחה 2000 תנשב
.דסומה תודלות לע עדימה תא םיניינעתמהו םירקוחה להק תשרל דימעיו םושרי ,רדסי

םינויכרא ,הטיסרבינואה ךותב ורצונש תוירוטסיה תומושר ללוכ הטיסרבינואה תודלותל ןויכראה
ףסוא ,הטיסרבינואה ימיקמ םע םיישיא תונויאר ,םימולצת ,הינעדמ ברקמ םש ישנא לש םיישיא
תא םיפקשמה םירזבא ןכו םיטנדוטסה ינותיע לש ףסואו םיטנדוטסה תודוגא לע בר רמוח ,םינועידי
.דסומה תוליעפ

פוקסורקימה ןוגכ םירזיבאו דועית ןהבו סופמקה יבחרב תוגוצת ביצה הטיסרבינואה תודלותל ןויכראה
.דועו הירקה תכונח סקטמ םימולצת ,הטיסרבינואה דוסייל םירושקה םיכמסמ ,ןושארה

םייתביבס םיאנת לע הדפקה ךות ודועייל בסוה הטיסרבינואה תודלותל ןויכראה אצמנ ובש חטשה
.םיאבה תורודל ינויכראה רמוחה רומיש תא םירשפאמה םימלוה

ןוחטבו הקיטסיגול ןיינב
03-6408421, 03-6406713 :ןופלט

:הטיסרבינואה ןויכרא
archive@tauex.tau.ac.il

ןויכרא רודמ להנמ
gdalyaz@tauex.tau.ac.il בוגא'ז הילדג

ירוטסיה ןויכרא תיארחא
ellam@tauex.tau.ac.il ןוסריאמ הלא