היחידה למחקר התרבות

תוכנית הלימודים לתואר השני במחקר התרבות

טפסים והודעות

טופסי רישום

טופסי לימודים

טופסי רישום

[*] בפורמאט RTF

[*] בפורמאט PDF

טופס רישום ללימודי התואר השני
(לאחר סיום לימודי ההשלמה)

בחירה במסלול לימודים "מן המניין" (עם תיזה או בלי תיזה) או מסלול לימודים חלקיים ("לימודי צבירה" בהיקף חלקי.

[*] בפורמאט RTF

[*] בפורמאט MS-Word

[*] בפורמאט PDF

מספרי הקוד של החוגים

טופס רישום לקורסים בחוגים אחרים
(יש לדאוג לקבלת אישור מיועץ היחידה או מהמנחה)

 

טופסי לימודים

[*] בפורמאט MS-Word

טופס סיכום הלימודים

(למילוי במהלך הלימודים)

[*] בפורמאט MS-Word

טופס ציון בודד

(יצורף על ידי התלמיד לכל עבודה או בחינה)

[*] בפורמאט MS-Word

טופס פנייה לועדת ההוראה של הפקולטה

טפסים לעבודת הגמר

[*] בפורמאט RTF

טופס פרויקט המחקר

[*] בפורמאט MS-Word

[*] בפורמאט PDF (למילוי במחשב)

טופס אישור כתיבת עבודת גמר

(ועדת ההוראה של הפקולטה)

[*] בפורמאט RTF

[*] בפורמאט PDF

טופס רישום עבודת הגמר

(יימסר למזכירות בחתימת המנחה בצירוף שער עבודת הגמר)

[*] בפורמאט RTF

טופס ציון לעבודת הגמר

[*] בפורמאט MS-Word

[*] בפורמאט טופס PDF

[*] בפורמאט PDF

טופס הפקדה דיגיטלית של עבודת הגמר בספרית האוניברסיטה

טפסים לבחינת הגמר ולסיום הלימודים

[*] בפורמאט MS-Word

טופס בחינה בשפה הזרה השלישית

[*] בפורמאט RTF

טופס ציון על בחינת הגמר