היחידה למחקר התרבות

(תוכנית הלימודים לתואר השני)

ידיעון השיעורים

רשימות הקורסים לשנים תשע"ד--תשע"ו

לוח השיעורים לשנת תשע"ו

(20152016)

לוח השיעורים לשנת תשע"ז

(20162017)

טבלה לפי ימים ושעות

טבלה לפי ימים ושעות

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

סמסטר ב'

לרשימת הקורסים בידיעון הפקולטה

לרשימת הקורסים בידיעון הפקולטה

 

לוח השיעורים לשנת תשע"ד

(20132014)

לוח השיעורים לשנת תשע"ה

(20142015)

טבלה לפי ימים ושעות

טבלה לפי ימים ושעות

סמסטר ב'

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

לרשימת הקורסים בידיעון הפקולטה

לרשימת הקורסים בידיעון הפקולטה

לרשימת הקורסים תשנ"חתשע"ג