היחידה למחקר התרבות

תוכנית הלימודים לתואר השני במחקר התרבות

 

תוכן העניינים

א. כללי

ב. תנאי הקבלה

ג. מבנה הלימודים

שיעורי החובה

עבודות סמינריוניות

שפות זרות

פרויקט המחקר

פורום התוכנית

עבודת הגמר (מסלול המחקר)

ד. הרכב ציון הגמר

סגל ההוראה

 

א. כללי

תוכנית הלימודים לתואר השני במחקר התרבות מתקיימת במסגרת היחידה למחקר התרבות, שהיא גוף בבית הספר למדעי התרבות.

מחקר התרבות עוסק באפשרויות העומדות לרשות בני האדם, כקבוצות וכיחידים, לנהל את חייהם, למשל: מה לאכול, איפה לגור, את מי לבחור כבן זוג, איך לגדל את הצאצאים, במה להאמין ובמה להשקיע מאמצים. האפשריות לניהול החיים לא נולדו מן הטבע, אף כי המבנה הביולוגי של האדם אפשר לו לפתח את מגוון האפשרויות האלה בצורה טובה יותר מכל בעל חיים אחר. היכולת של האדם לאגור את האפשרויות כפתרונות למצבים נתונים, להעביר את מאגר הפתרונות בין הדורות, ולייצר אפשרויות למצבים חדשים (כולל יצירת המצבים החדשים האלה עצמם) כל אלה אפשרו לאדם לקיים חיים כמעט על פני כל כדור הארץ, באקלימים השונים בתכלית זה מזה: מקרח ועד מדבר. הגיוון שנוצר בתרבות, דרכי התפשטותה והשתנותה, מעברי האפשרויות בין קבוצות שונות של בני אדם והמאבקים בין קבוצות על יצירת אפשרויות שונות או חדשות כל אלה הן אחדות מהשאלות הבסיסיות במחקר התרבות. אספקטים של מחקר התרבות פותחו במגוון רחב של מקצועות שונים, מביולוגיה ועד אנתרופולוגיה, מהיסטוריה ועד כלכלה ופסיכולוגיה, מסוציולוגיה ועד בלשנות והבנת טקסטים. מחקר התרבות ביחידה למחקר התרבות מנסה ללמוד מההישגים בכל התחומים האלה ולשלב אותם לדיסציפלינה רבגונית אחת.

 

במסגרת הלימודים בתוכנית אמורים התלמידים לרכוש לעצמם (1) הכרה של מבחר מסורות במחקר התרבות, כפי שהתפתחו בקהיליית המחקר הבין-לאומית ובישראל; (2) יכולת עריכת מחקר, כלומר יכולת לבחון בשיטתיות בעיה עקרונית בתאוריה של התרבות באמצעות מקרה ספציפי .

 

מידע מפורט ונוסף על היחידה נמצא באתר האינטרנט של היחידה:

http://www.tau.ac.il/tarbut

 

ב. תנאי הקבלה

1.     רשאים להתקבל לתוכנית תלמידים שסיימו תואר ראשון בציון גמר של 80 לפחות.

2.     תלמידים שלא למדו נושאים רלבנטיים למחקר התרבות בהיקף של 16 ש"ס לפחות, יחויבו בלימודי השלמה.

3.     כל נרשם יידרש להוכיח ידיעה ברמת "פטור" ברמת מתקדמים בשפה האנגלית. דרכי ההוכחה המקובלות הן אישור פטור מטעם מוסד אוניברסיטאי או אישור מקביל לו.

ג. מבנה הלימודים

1. לימודי השלמה (416 ש"ס)

לימודי השלמה יוטלו על התלמידים על פי הרקע הקודם של לימודיהם. התוכנית רשאית להתנות מעבר ללימודים מלאים במסגרת התואר השני בהצלחה בלימודי ההשלמה.

2. לימודי התואר (2836 ש"ס)

מספר שעות הלימודים לתואר השני הוא 28 ש"ס במסלול המחקר (הכולל עבודת גמר) ו-36 ש"ס במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) החל בשנת תשע"ח.

תלמידים לתואר השני שאינם יכולים לעמוד במסגרת זמן התקן לסיום התואר רשאים לבחור ב"לימודי צבירה". לפרטים נא להקיש כאן.

לימודי התואר נחלקים לשני שלבים:

1.     לימודי הכשרה בהיקף של 20 ש"ס (במסלול ללא עבודת גמר: 28 ש"ס).

2.     פרויקט מחקר (לימודי התמחות) בהיקף של 8 ש"ס.

 

לימודי ההכשרה (20 ש"ס; במסלול ללא עבודת גמר 28 ש"ס)

לימודי ההכשרה כוללים את הקורסים הייחודיים לתוכנית, המשותפים לכל התלמידים:

1.     מבואות: תאוריה, שיטות מחקר ומסורות במחקר התרבות.

2.     בעיות נבחרות במחקר התרבות.

במסגרת זו חייבים התלמידים להשתתף בקורס "מבוא למחקר התרבות לתלמידי מ"א" בסמסטר השני של שנת לימודיהם הראשונה לתואר השני.

 

פרויקט המחקר (לימודי התמחות) (8 ש"ס)

במסגרת פרויקט המחקר יתמחה התלמיד בתחום ספציפי של המקצוע ויכתוב את עבודת הגמר בהנחיה של מורה או מורים מסגל היחידה או מחוץ ליחידה, באישור היחידה.

 

תלמיד שלא גיבש פרויקט מחקר בהסכמת מנחה עד תום שלושה סמסטרים מיום התקבלותו כתלמיד מן המניין לתואר השני יוכל לסיים את התואר רק במסלול ללא עבודת גמר.

 

עם תום שלב ההכשרה תחליט ועדת ההוראה של התוכנית אם התלמיד זכאי לעבור לשלב ההתמחות.

 

שיעורי החובה

ההשתתפות היא חובה בקורסים אלה:

1.     קורסי ליבה בסמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה:

1.     מבוא למחקר התרבות

2.     תרגיל במחקר התרבות

3.     טקסטים קלאסיים במחקר התרבות

2.     "מסורות ובעיות במחקר התרבות": שיעור זה יילמד בסמסטר השני של שנת הלימודים הראשונה.

3.     "פורום תלמידי המחקר/כתיבת הצעת מחקר": שיעור זה יילמד במהלך הלימודים לאחר גיבוש פרויקט עם מנחה.

 

עבודות סמינריוניות

תלמידי מסלול המחקר (הכולל עבודת גמר) יכתבו עבודה סמינריונית אחת, ותלמידי המסלול העיוני (ללא עבודת גמר) יכתבו שתי עבודות סמינריוניות, בהנחיית שני מורים שונים.

 

שפות זרות

תלמידים שהתקבלו ללימודים לפני שנת תשל"ט:

בנוסף על שתי השפות הזרות, שהן תנאי קבלה ללימודים בתוכנית, חייב התלמיד ללמוד שפה זרה שלישית כדי יכולת קריאה, ברמת מתחילים, על פי תחום לימודיו ונושא התמחותו. הבחינה בשפה הזרה השלישית עשויה להיערך במסגרת התוכנית. תלמיד במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) חייב בשתי שפות זרות בלבד ברמת "פטור" ברמת מתקדמים.

תלמידים שהתקבלו ללימודים החל בשנת תשל"ט:

תלמידי המסלול המחקרי חייבים בהוכחת ידיעה בשפה זרה נוספת על השפה הזרה המקובלת. מי שלא למד שפה זרה שנייה עם האישורים המתאימים חייב להיבחן בשפה זרה שנייה זו ביחידה להוראת שפות ברמת מתקדמים, בין שלמד את השפה במסגרת יחידה זו או באמצעים אחרים.

 

פרויקט המחקר

התלמיד יכתוב עבודת גמר במסגרת פרויקט מחקר. הפרויקט עשוי להיות (1) חלק מפרויקט מחקר שמקיים חבר סגל (או חברי סגל); (2) מסגרת יזומה על ידי התלמיד, בהסכמת חבר סגל (או חברי סגל). בשני המקרים ייעשה הפרויקט בהנחיית חבר סגל.

 

פורום התוכנית

התוכנית מקיימת מדי פעם בפעם פורום דיון להחלפת דעות, לליבון שאלות משותפות ולקידום הפרויקטים. בפורום משתתפים מורי התוכנית ותלמידיה.

 

פורום תלמידי המחקר

התוכנית מקיימת קורס מיוחד לכל התלמידים המגבשים פרויקט מחקר וכותבים (או התחילו לכתוב) את עבודת המחקר לתואר השני. על התלמידים להשתתף בקורס זה פעם אחת לפחות במהלך הלימודים.

 

עבודת הגמר (מסלול המחקר)

1.      לאחר שהתלמיד הגיע לסיכום עם האחראי (או האחראים) על הפרויקט שבחר להשתתף בו לגבי נושא אפשרי של עבודת הגמר ולגבי המנחה, יכין הצעת מחקר. לאחר אישורה על ידי המנחה תוגש ההצעה לאישור ועדת ההוראה של התוכנית.

2.      עם סיום כתיבת העבודה ולאחר אישור המנחה, יגיש התלמיד למזכירות התוכנית שני עותקים לא כרוכים של העבודה או נוסח דיגיטלי (בהתאם להידברות עם המנחה). נוסח זה יימסר לקריאה לקורא שני, לפי החלטת ועדת ההוראה של התוכנית. שני הבודקים יגישו לוועדה חוות דעת והמלצה לציון. הוועדה רשאית להחזיר את העבודה לתלמיד לתיקונים, וכן היא רשאית להפנותה לקוראים נוספים. לאחר אישור העבודה יגיש התלמיד גם עותק דיגיטלי מתוקן של העבודה. גרסה דיגיטלית תועמד באתר האינטרנט של היחידה ובשרת הספריות של אוניברסיטת תל-אביב.

3.      על עבודת הגמר לשלב מחקר עם המשגה הולמת, כלומר: לשלב עיבוד וניתוח של מקרה-מבחן עם כלי ההמשגה הספציפיים של מחקר התרבות.

 

בחינת גמר (המסלול העיוני)

תלמידי המסלול העיוני (ללא עבודת גמר) ייבחנו בבחינת גמר. הבחינה תתקיים לאחר שהשלים התלמיד את כל חובותיו. ראש היחידה בשיתוף עם מנחה הפרויקט של התלמיד יחברו את הבחינה, והיא תכלול שתי שאלות: אחת תאורטיות ואחת תיאורית.

 

ד. הרכב ציון הגמר

ציון התואר השני ישוקלל על פי ציוני התלמיד כמפורט להלן:

במסלול המחקר (הכולל עבודת גמר)

קורסים 30%

עבודה סמינריונית 20%

עבודת הגמר 50%

במסלול העיוני (ללא עבודת גמר)

קורסים 40%

עבודות סמינריוניות 40%

בחינת הגמר 20%

 

סגל ההוראה

פרופ' רקפת סלע-שפי ראש התוכנית

פרופ' איתמר אבן-זהר יועץ הלימודים

פרופ' גדי אלגזי

פרופ' אריה אלטמן

ד"ר תגריד יחיא-יונס

ד"ר דלית בלוך-צמח

ד"ר שרית פז

מר רותם לשם

 

המנהלה

רכזת בית הספר למדעי התרבות: גב' רויטל ציפורי

מזכירת התארים המתקדמים: גב' עדנה דר

המזכירות: בניין גילמן, חדר 480, טל': 03-640-9880

קבלת קהל: בימים א, ג-ה, בשעות 10:00 13:00; ביום ב: 10:0015:30

דואל ראש היחידה / יועץ הלימודים: tarbut@post.tau.ac.il

דואל מזכירות התלמידים: ednadar@tauex.tau.ac.il

אתר היחידה באינטרנט: http://www.tau.ac.il/tarbut