םיסרוק לש הצופת תומישר

תומישר להנלו ליעפהל ,רוציל תרשפאמה תכרעמ איה (listserv) הצופת תומישר תכרעמ
.ינורטקלא ראוד תועצמאב םישמתשמ
. listserv.tau.ac.il :תרשב תנקתומ הצופתה תומישר תכרעמ ביבא-לת תטיסרבינואב

:תולועפ רפסמ תרשפאמ הצופתה תומישר תכרעמ
.המישרה ירבח לכל םינורטקלא םיבתכמ תצפה •
.התמקה זאמ המישרה ירבחל וצפוהש םיבתכמה לכ תא ליכמה ,(archive) המישרה ןויכראב ןויע •
.המישרב תופתתשה לוטיב •

תומישר לע עדימ םהבו םיצרמל םיבתכמ ינורטקלא ראודב םיחלשנ ,רטסמס לכ תליחתב
ויהי סרוקל ומשרנש םיטנדוטסה לכ .םידמלמ םה םתוא םיסרוקה ידימלתל וחתפנש הצופתה
.תומישרה ןוכדע תצרה תעצבתמ רטסמסה תחיתפ רחאל םייעובש .חתפתש המישרב םילולכ
תואשרה תתל ,םיטנדוטס איצוהל וא ףרצל) התוא להנל םתלוכיבו המישרה ילעב םה םיצרמה
,ןכ ומכ .המישרל ופרצל הצרמהמ שקבל לכוי סרוקל רחואמ ףרטציש טנדוטס .(דועו תונוש
םג הנצפות סרוקה לש תועשה תכרעמב םייונישל רשקב הטלוקפה תוריכזמ לש תועדוהה לכ
.סרוקה תמישרב ןה

ראודה תועצמאב תישענ תבותכתה לכ ךכיפלו ינורטקלא ראוד לע תוססובמ הצופת תומישר
.ינורטקלאה

הצופתה תמישר לא השיגה . Web קשממ הנבנ הצופתה תומישרב שומישה לע לקהל ידכ
http://listserv.tau.ac.il/archives/xxxxxx.html :תבותכ לא הינפ י"ע תישענ
:איה הסדנהל הטלוקפב סרוק רובע הצופת תמישר ,המגודל .המישרה םש אוה xxxxxx רשאכ
http://listserv.tau.ac.il/archives/0509-2801-01.html

תועשה תכרעמב סרוקה לש הצופתה תמישר לש Web-ה קשממ לא רושיק םייק
.http://www2.tau.ac.il/yedion/yedion.html :תיביטקארטניאה
.וז תכרעמב םג סרוקה יבגל בר עדימ לבקל לוכי טנדוטסה

,ולש ינורטקלאה ראודה תבותכ תא דילקהל טנדוטסהמ תושרוד תולועפהמ קלח
בשחמה דוק אוה username רשאכ username@post.tau.ac.il :תויהל תבייח וז תבותכ)
הסינכל המסיסל וז המסיס ןיב רשק ןיא) המסיסו ,(ביבא לת תטיסרבינואב טנדוטסה לש
תואצמנה הצופתה תומישר לכל טנדוטסה תא שמשת וזה המסיסה .(הטיסרבינואה יתרשל
לע שיקהל שמתשמה ךרטצי הצופת תמישרב ןושארה שומישב .listserv.tau.ac.il -ב
."get a new LISTSERV password first"
.ינורטקלא ראוד תועצמאב עצבתמ המסיסה רורשא ךילהת .תוארוהה רחא אלמל שי
. ךילהתה עוציב ןמזב תונתינ תוטרופמ תוארוה

:הרעה
ירבחל ינורטקלא ראוד חולשל רשפא ,ינורטקלא ראוד לע תוססובמ הצופת תומישרש ןוויכמ
ראוד תנכותב שומיש י"ע ,המישרה לש web -ה קשממ תועצמאב אלש ,הצופתה תמישר
, המגודל ,םא .(הלעמל האר) הצופתה תמישר םש תא תעדל שי ,ךכ םשל .יהשלכ ינורטקלא
:איה הסדנהל הטלוקפב סרוק רובע הצופת תמישר לש web -ה קשממ תבותכ
http://listserv.tau.ac.il/archives/0509-2801-01.html
: איה המישרה ירבחל ינורטקלא ראוד חולשמל תבותכה
0509-2801-01@listserv.tau.ac.il