ביופיזיקה מולקולרית (0455.3673)
MOLECULAR BIOPHYSIVS
תהליכים פיזיולוגים מתרחשים על פרקי זמן ארוכים בסדרי גודל מזמן ההתרחשות ברמה מולקולרית.
הקורס יטפל במעבר שבין האירוע המולקולרי לבין השתקפותו המיקרוסקופית תוך בחירת נושאים מאפיינים.

הנוכחות בקורס היא חובה.
מס תלמידים: 25
נוכחות חובה
מטלת סיום: מבחן בית