פיסיקה ב' (0455.2815)
Physics - B
פיזיקה ב
1. חוק קולון, שדה חשמלי.
2. חוק גאוס, מוליכים.
3. פוטנציאל חשמלי, קבלים
4. זרם, חוק אוהם והתנגדות.
5. מעגלים חשמליים.
6. השדה המגנטי, כוח לורנץ.
7. תנועה תחת השפעת שדה חשמלי ומגנטי.
8. השראות מגנטיות.
9. פיזיקה גרעינית וראדיואקטיביות.
בהמשך הקורס יובאו דוגמאות מעולם הביולוגיה.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
100% מבחן סופי
תנאי להשתתפות במבחן סיום הוא הגשת לפחות 75% מתרגילי הבית במהלך הקורס
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamental of Physics, Extended. John Willey & Sons