נושאים עכשוויים במיקרוביולוגיה (0453.4395)
Topics in present day Microbiology
בקורס יידונו נושאים עכשוויים במיקרוביולוגיה מתחומים שונים כגון מיקרוביולוגיה רפואית, אקולוגיה של חיידקים, פיזיולוגיה של חיידקים וכו. הקורס מבוסס על הצגת מאמרים על ידי הסטודנטים, לאחר הצגת המאמרים יתקיים דיון מעמיק בתוצאות המאמרים וההשלכות שלהן.
תינתן עדיפות לסטודנטים שלומדים במסלול למיקרוביולוגיה.

In the course we will discuss current issues in Microbiology from various fields such as medical microbiology, microbial ecology, microbial physiology, etc. The course is based on the presentation of articles by the students after which we will conduct an in-depth discussion on the results presented and their consequences.
Priority will be given to students studying in the MSc Microbiology track.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הצגת מאמר מדעי