Scientific “soft skillsלפיתוח מיומנויות תקשורת מדעית (0452.3122)
Scientific soft skills


לפיתוח מיומנויות תקשורת מדעית - 0452.0112.01
Scientific “soft skills

על מנת להגיע להצלחה מדעית לא מספיק לערוך ניסויים מוצלחים במעבדה. יש חשיבות עליונה בפיתוח מיומנויות וכישורים מדעיים נלווים. כישורים אלה מתייחסים לפיתוח תקשורת מדעית והתנהגותית. לדוגמא: כישורי דיבור והצגת חומר מדעי בהרצאה, בהצגת פוסטר ובדיון לא פורמאלי. כישורי כתיבה וביקורת מדעית כמו הכנת הרצאה, הכנת פוסטר מדעי וכתיבת קורות חיים. בנית רשת תקשורתית בין מדענים הכוללת עבודת צוות, יצירת שיתופי פעולה, ואיתור מקום לפוסט-דוקטורט.
הלימודים המקובלים במסלול להכשרת מדענים ובעיקר במסלול לדוקטורט מתרכזים בעיקר בפיתוח כישורים לבנית מחקר מעולה בלי שימת דגש על לימודי התקשורת המדעית. הסדנא תקנה למשתתפים, תלמידי התואר השלישי, חלק מהמיומנויות והכישורים החשובים האלה.
הסדנא מיועדת לתלמידי תואר שלישי בשלב שלאחר אישור הצעת המחקר. הסדנא תערך בעברית ובאנגלית בהתאם לצורך, כאשר כל מפגש יכלול הרצאה ותרגול.
בשל אופיה, הסדנא תהיה מוגבלת ל- 16 משתתפים. היא תדרוש נוכחות חובה ועמידה במטלות של הגשה כתובה ופרזנטציה בעל פה (ללא ציון). הסדנא תקנה נקודות 2 זכות לתואר בציון "עובר".
בין נושאי הסדנא:
מיומנויות דיבור:
• הצגת חומר מדעי בהרצאה
• שיחה לא פורמלית ודיון אפקטיבי
• נתינה וקבלת ביקורת מדעית
• הכנה לראיונות וטיפים לחיפוש פוסט-דוקטורט
• Job talk
מיומנויות כתיבה והגשת חומר מדעי:
• הכנת פוסטר
• הכנת מצגת להרצאה
• כתיבת קורות חיים
מיומנויות אישיות:
• הערכה וביקורת עצמית
• כן פוסט-דוק, לא פוסט-דוק
• איזון עבודה/חיים
• ארגון זמן
?
מס תלמידים: 16
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
נוכחות חובה ועמידה במטלות של הגשה כתובה ופרזנטציה בעל פה (ללא ציון).