בטיחות (0400.1001)
Safety in the Laboratory
מושגים ועקרונות בבטיחות, בטיחות בשימוש ברדיואיזוטופים ארגומיה תעסוקתית, סיכונים ביולוגיים, חומרים מסוכנים, גלילי גז, היבטי בטיחות, סילוק פסולת, ארגון תחנת עבודה, כיבוי אש.

הקורס יינתן במרוכז במספר מפגשים בתחילת שנה”ל.
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
חוברות בטיחות -אוניברסיטת תל אביב