סמינר בביולוגיה כימיה - ג' (0455.3850)
Seminar Biology-Chemistry
הקורס יינתן אחת לשבוע, בסמסטר ב’. הסטודנטים (שנה ג’) יציגו כל אחד בתורו סמינריון בע”פ. נושא הסמינריון יתואם עם מרכזי התכנית כימיה-ביולוגיה (פרופ’ יואב הניס מהפקולטה למדעי החיים, או דר’ מיכה פרידמן מביה”ס לכימיה). נושא הסמינריון יכול להיות מבוסס על פרוייקט המחקר שהסטודנט\ית מבצע\ת באחת ממעבדות המחקר . לחליפין, ניתן להציג עבודה סמינריונית בנושא שיתואם עם אחד ממרכזי התוכנית.
דרישות קדם: מיועד לתלמידי שנה ג’ במסלול כימיה-ביולוגיה
נוכחות חובה
הרכב ציון:
כל סטודנט יגיש סמינר בע”פ, הציון יינתן עבור המצגות.