סמינר לתלמידי התוכנית למצטיינים (0455.3109)
SEMINAR OF THE EXCELLING PROGRAM
תלמידי התכנית ירצו במסגרת סמינר מיוחד לתלמידים בתכנית שיזכה אותם ב-2 ש”ס בכל שנה. התלמידים חייבים להיות נוכחים בכל המפגשים במשך כל שנות התכנית, עד סיום כל חובותיהם לתואר.

במהלך השנים השונות התלמידים יבצעו מטלות שונות במסגרת הסמינר:
שנה ג’ - בכל סמסטר כל אחד מהסטודנטים בתכנית יעביר הרצאה אחת. באחת ההרצאות לפחות יציגו הסטודנטים את אחד הפרוייקטים המחקרים שביצעו ובהרצאה השנייה יציגו את הפרוייקט השני או את עבודת הסמינריון או את הצעת המחקר שכתבו במסגרת הקורס קריאה מודרכת.

חובה על התלמידים לקבל אישור ממנחי התכנית על נושא ההרצאה לפני מתן ההרצאה. חבר הסגל המנחה את התלמיד (בקריאה מודרכת, בסמינריון או בפרוייקט) יוזמן על ידי הסטודנטים להיות נוכח בזמן ההרצאה.
דרישות קדם: מיועד לסטודנטים בתכנית המחקרית בלבד
נוכחות חובה