גנטיקה כללית (0455.2526)
general genetics
מטרת הקורס היא להפגישכם עם עקרונות דרכי ההורשה של תכונות ברמת האורגניזם מחד גיסא, ועם הגנים, דרכי פעולתם והבקרה עליהם ברמה המוליקולרית מאידך גיסא. יודגשו מקרים מהאדם על מנת להדגים כיצד הרפואה מיישמת כיום את העקרונות שיוצגו בקורס.
הנושאים בקורס יכללו, בין השאר:חוקי מנדל והרחבתם;התיאוריה הכומוזומלית של ההורשה; קביעת מין, שינויים במבנה הכרומוזומים ובמספרם, השפעות סביבה על ביטוי הגנים; אינטראקציה בין גנים; גנטיקה של תכונות כמותיות; תאחיזה ושחלוף; שיטות למיפוי גנים; DNA - מבנהו, שכפולו ושיעתוקו; טבע הגן, תרגום ופיענוח הקוד הגנטי; סוגי המוטציות ופעולת חומרים מוטגניים; מנגנוני תיקון DNA; בקרה על פעולת הגנים הפרוקריוטים בהתפתחות של רב תאיים; עקרונות של מניפולצית גנים; תורשה אימהית; גנים באוכלוסיות.
גישות גנומיות לחקר מבנה ותפקוד של גנים
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב