מעבדה בכימיה (0455.2522)
CHEMISTY LAB
תכנית המעבדה:
• קינטיקה כימית
• ספנטרופוטומטריה
• שווי משקל כימי
• פוטנציאל חימצון-חיזור
• פוטנציאל חשמלי על פני גוף טעון

המעבדה תיושם בעבודה מעשית את העקרונות התיאורטיים שנלמדו בקורס כימיה שנה א’

בראשית כל מעבדה יערך בוחן קצר.
בסיום המעבדה יגיש התלמיד את גיליון התוצאות הניסיוניות לאישור המדריך. תוצאות אלו תשמשנה בסיס לכתיבת דו”ח מסכם.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הרכב הציון הסופי:

בחנים - 25%

דו”חות מעבדה 50%

הערכת מדריך 25%