ניהול פרוייקטים (0455.2460)
PROGECT MANAGEMENT
הקורס מציג את התחום של ניהול פרויקטים. נושאי הקורס כוללים: ייזום, תכנון, ניהול ובקרה של פרויקטים. במהלך הקורס יכירו הסטודנטים את השיטות והכלים לייזום פרויקט, ניתוח ובחירת חלופות, תכנון תכולת עבודה, תכנון תקציב פרויקט, תזמון פעילויות, ניהול סיכונים ובקרת התקדמות. במהלך הקורס יידרשו הסטודנטים לתרגל תכנון של פרויקט, אשר נושאו יוגדר על ידם, בתיאום עם המרצה. ביצוע הפרויקט לא יהווה חלק מהקורס, אולם הקבוצה תידרש להתייחס להיבטים השונים של התכנון והניהול הייחודיים לפרויקט שבו בחרו, ולבחון את הפרויקט בהיבט מתודולוגי-ניהולי. הקורס יכלול הרצאות פרונטליות בנושאים השונים, אשר ילוו בהצגת דוגמאות של יישום התוכן הנלמד. במהלך הקורס יתכננו הסטודנטים פרויקט, אשר באמצעותו יתורגלו ההיבטים השונים של יישום הטכניקות והכלים לניהול פרויקט. המטלה בקורס כוללת הן בחינת סיום והן עבודה מסכמת קבוצתית.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
40% - הגשת עבודה מסכמת קבוצתית.
60% - מבחן סיום.
מטלת סיום: בחינה בכתב