סטטיסטיקה (0455.1806)
Statistics
תוכן הקורס


הסתברות:

מושגי יסוד בהסתברות:
• מרחב מדגם, מאורעות, פעולות בין מאורעות.
• קומבינטוריקה.
• הסתברות: הגדרה ותכונות, הסתברות מותנית: נוסחת ההסתברות השלמה ונוסחת בייס, אי תלות בין מאורעות.

משתנה מקרי בדיד:
• פונקצית ההסתברות, תוחלת ושונות.
• התפלגויות: בינומית, גיאומטרית, פואסונית.

משתנה מקרי רציף:
הגדרה, פונקצית צפיפות, פונקצית התפלגות.
התפלגות מעריכית והתפלגות נורמלית.

הסקה סטטיסטית:

• מבוא להסקה סטטיסטית: אוכלוסייה, מדגם מקרי, משפט הגבול המרכזי.
• הסקה סטטיסטית - מושגי יסוד: אמידה נקודתית ורווחי סמך, בדיקת השערות: ניסוח השערות, טעויות מסוג I ו II, חישוב של מובהקות התוצאה (p-value).
• הסקה סטטיסטית: לגבי תוחלת אחת כשהשונות ידועה ואינה ידועה, הפרש תוחלות במדגמים ב”ת ובמדגמים מזווגים. כולל ניתוח של פלטי SPSS.
• מבחנים לא פרמטריים: מבחן לאי תלות.

מתאם ורגרסיה

• תרשים פיזור
• מקדם מיתאם
• קו רגרסיה
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
במהלך הסמסטר ינתנו 10 בחנים ממוחשבים שחובה להגישם. לכל בוחן משקל של עד 1 נקודה (סך הניקוד המכסימלי על הבחנים 10 נקודות). הציון בקורס יקבע על פי ציון המבחן הסופי במשקל 90% + סך ציוני הבחנים.
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
• אלונה רביב ותלמה לויתן, מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – הסתברות
• אלונה רביב ותלמה לויתן, מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – הסקה סטטיסטית
• אורי ליברמן, מבוא לתורת ההסתברות
• אוניברסיטה פתוחה, קורסים למדעי החברה ולמדעים מדויקים
• רונית אייזנבך, סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים
• Statistics: A biomedical introduction Brown & Hollander,
• Statistics Freedman, Pisani & Purves,