פיסיקה א' (0455.1805)
Physics A, Life-Science Students
1. מבוא; מדידות ויחידות פיזיקאליות, מערכת היחידות SI.
2. וקטורים; חיבור וקטורים, רכיבים, וקטורי יחידה, מכפלה וקטורית וסקלרית.
3. קינמטיקה; תנועה על קו ישר; תנועה קצובה, תנועה בתאוצה קבועה, נפילה חופשית. תנועה במישור.
4. דינמיקה; סוגי כוחות, חוקי ניוטון, מצבי שווי משקל, תנועה מעגלית.
5. עבודה ואנרגיה קינטית.
6. אנרגיה פוטנציאלית, שימור אנרגיה מכנית, שימור אנרגיה.
7. מתקף ותנע קווי; שימור התנע, התנגשויות.
8. תנועה הרמונית פשוטה.
9. (אופציונאלי) הידרוסטטיקה; חוק פסקל, חוק ארכימדס, הידרודינמיקה; משוואת

הערות:
1. תתכן הקדמת הנושאים 1 ו- 2 בפיזיקה ב לסוף סמסטר א’ ע”מ לאפשר את הקניית הרקע הדרוש לקורסים אחרים המתקיימים בסמסטר ב.
2. דוגמאות רלוונטיות מתחום מדעי החיים יובאו במהלך הקורס.

דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
90 נקודות מבחן סופי, 10 נקודות הגשת תרגילים בהגשת לפחות 80% מהתרגילים.
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamental of Physics, Extended. John Willey & Sons