מתמטיקה (0455.1804)
Mathematics
• אלגברה: שוויונים, אישוויונים

• מושגי יסוד באנליזה: הפונקציה החדממדית, הפונקציות הטריגונומטריות, הרכבת פונקציות,
הפונקציה ההפוכה, מושג הגבול, חשבון גבולות, רציפות, משפט ערך הביניים, משפט ויירשטראס

• חשבון דיפרנציאלי: הנגזרת, המשיק והנורמל, משפט פרמה, משפט רול, משפט לגראנז’, כלל להופיטל, חקירת פונקציה (נקודות קיצון, תחומי עלייה וירידה, נקודות פיתול, תחומי קמירות וקעירות, תיאור סכימתי)

• בעיות מינימוםמקסימום: בעיות מילוליות של מציאת מינימום ומקסימום

• קירובים: קירוב לינארי, פיתוחי טיילור

• חשבון אינטגרלי: האינטגרל הלאמסוים,
שיטות אינטגרציה, האינטגרל המסוים, המשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, חישוב שטח, חישוב אורך קשת
נוכחות חובה
הרכב ציון:
בחינה סופית 100%
מטלת סיום: בחינה בכתב