עותק של כל ידיעון הוא הגירסה הסופית והמחייבת של הידיעון בכל הנוגע לנהלי הלימודים, תכניות הלימודים, חובות וזכויות התלמידים. כמו כן, מחייבים את התלמידים כל הוראות האוניברסיטה ונהליה (הדפים הצהובים).

הנכם מתבקשים לעקוב בקביעות אחר השינויים והעדכונים, אשר דינם כדין הודעה אישית. המידע יוכנס לידיעון בדף העדכונים.

לאחר פתיחת שנת הלימודים לא יבוצעו שינויים בתקנונים ובתכניות הלימודים. שינויים במערכת שעות, חדרי לימוד ובתאריכי בחינות יעודכנו באופן שוטף רק באתר מערכת שעות: www.tau.ac.il   -->         שירותי סטודנטים  -->            מערכת שעות  וירוכזו בדף עדכונים, שיפורסם במהלך כל השנה.

חדרי לימוד ומשרדים

חדרי לימוד: הלימודים בפקולטה מתקיימים בבניין טרובוביץ של הפקולטה. רק במקרים חריגים מתקיימים שיעורים בבניינים אחרים.

חדרי הלימוד לכל קורס מופיעים בידיעון באינטרנט ובאתר מידע אישי לסטודנט, שאליו תוכלו להיכנס לאחר הרישום לקורסים. האתר מתעדכן באופן מקוון.

אתרים באינטרנט הרלוונטיים לתלמידי הפקולטה:

הפקולטה למשפטים:

ידיעון הפקולטה, לרבות תקנון הלימודים, תכניות לימודים, מערכת שעות, חדרי לימוד, מועדי בחינות:   

מידע אישי לסטודנט (מערכת שעות אישית, חדרי לימוד,  מועדי בחינות וציונים):


http://www.ims.tau.ac.il

ספריית משפטים:

http://www.tau.ac.il/lawlib

אתר האוניברסיטה:

http://www.tau.ac.il

הוראות האוניברסיטה ונהליה:

מידע אקדמי מאוניברסיטת ת"א בסלולרי:

http://www.mail-bit.com