םיידועיי םיסרוק - ץאומ לולסמ- ינש ראות

,םיידועיי םיסרוק לש םייוסמ םומינימב ףתתשהל הבוח תלטומ ,רמג תדובע םע ינש ראות דימלת לכ לע
.הלא םיסרוקב תשרדנה תילאמינימ הסכמה יבגל ןכדעתהל תנמ לע
ןונקתב ןייעל אנ

(תורתוכהמ ומלעתה אנא) . םיידועייה םיסרוקה תמישר תא תללוכ הטמל הלבטה

.הטיסרבינואה רתאל רשקת הטמל הלבטב סרוקה םש לע הציחל
יביכרמו םדקה תושירד ,סרוקה רואית תא דומעה תיתחתב תוארל םכל רשפאתו
.'וכו הנדס/רנימס/רועיש :וינייפאמ םירדגומ םג סרוק לכ דיל .ולש ןויצה
.'ב רטסמס 'א רטסמס תוניחבה חולב םג ץעוויהל םינמזומ םכנה םיסרוקה תריחבב