ב"עשת ןועידי

ןועידיב שומישה

ביבא לת תטיסרבינוא ,ןמכוב ש"ע םיטפשמל הטלוקפה ןועידי ךינפל
.(טנרטניאה תסריגב קר
עיפומ ןועידיה)

( םירחא םינועידיל רבעמו) םינועידי יבגל תויחנה ·

.ןימימ טירפתה תועצמאב ןועידיב טוונל ןתינ ·

"ןוכדע" הלימהמ םגו ינמיה טירפתהמ עיגהל ןתינ םהילא ,םינוכדעל בל ומיש ·
.ןוכדע םהיבגל לחש םיסרוק דיל תורעהה רוטב העיפומה

,קלח ותוא לע "רבכעה" תא ביצהל ךילע ,ןועידיה ןמ קלח סיפדהל תנמ לע ·
."ספדה" רוחבלו ינמיה "רבכעה" לע ץוחלל

.דימלתה תויחונ יפל דומילה תוינכת לש ןולחה לדוג תא תונשל ןתינ ·

:הלשממה תטלחהל ךשמהב ,םכתעידיל

םידומילל ומשריש ןושאר ראותל םישדח םיטנדוטס
תחפומ ל"כש ומלשי ,תוחפל ס"ש 18 - לש
ס"ש 18 -מ תוחפל םשרנש ימ
תויאמדקאה תושירדב החלצהב דומעי אל וא
,תוחפל ס"ש 18 לש
התחפה אלל דומילה רכש אולמ תא םלשי
.תועשה רפסמל םאתהב

ב"עשת ןועידי

:ןועידיה תכרוע
רקינלצ תיור

:ןועידיה תנכהב עויס
שירקא ילינ ,ינפג ןח

:טנרטניאה תסריג תונכתו הקפה ,בוציע
ןמצלוה ןדע העופ

:טנרטניאה תסריג תנכהב עויס
לבורו תימע , הטניו ןורש ,ןייטשניבור סקילפ  ,ינפג ןח