ילילפ לולסמ - ץאומ לולסמ- ינש ראות

דחוימבו ןונקתב ןייעל םישקבתמ הז לולסמל םימושרה םידימלת
.ילילפה לולסמה ידימלתמ ןונקתה תושירדב

(תורתוכהמ ומלעתה אנא) . ילילפה לולסמב םיסרוקה לכ תא תללוכ הטמל הלבטה

.הטיסרבינואה רתאל רשקת הטמל הלבטב סרוקה םש לע הציחל
יביכרמו םדקה תושירד ,סרוקה רואית תא דומעה תיתחתב תוארל םכל רשפאתו
.'וכו הנדס/רנימס/רועיש :וינייפאמ םירדגומ םג סרוק לכ דיל .ולש ןויצה
.תוניחבה חולב םג ץעוויהל םינמזומ םכנה םיסרוקה תריחבב