ילילפ לולסמ - ינש ראות

דחוימבו ,ינויע ינש ראות ןונקתב ןייעל םישקבתמ הז לולסמל םימושרה םידימלת
.ילילפה לולסמה ידימלתמ ןונקתה תושירדב

. ילילפה לולסמב םיסרוקה לכ תא תללוכ הטמל הלבטה

לע הציחל .הטיסרבינואה רתאל רשקת הטמל הלבטב סרוקה רפסמ לע הציחל
יביכרמו םדקה תושירד ,סרוקה רואית תא דומעה תיתחתב תוארל םכל רשפאת סרוקה םש
.'וכו הנדס/רנימס/רועיש :וינייפאמ םירדגומ םג סרוק לכ דיל .ולש ןויצה
.תוניחבה חולב םג ץעוויהל םינמזומ םכנה םיסרוקה תריחבב