תקנון הלימודים לקראת התואר השלישי

 

דוקטור למשפטים J.S.D

 

לגרסת הדפסה לחץ כאן (קובץ PDF )

 

 

1.            תנאי רישום וקבלה למועמד במסלול הרגיל:

 

א.      המבקש להירשם כתלמיד מחקר יגיש עם טופס המועמדות ללימודי תואר שלישי, עותקים מקוריים של תעודות "בוגר אוניברסיטה במשפטים"  L.L.B)) ו"מוסמך אוניברסיטה במשפטים" L.L.M)), אישור מקורי מטעם מזכירות הפקולטה על  הציון המשוקלל הסופי וציון עבודת הגמר, רשימת פרסומים (אם יש), תולדות חיים, שתי תמונות, שמות ממליצים, וכן נושא עבודת המחקר בו הוא מעוניין, כולל תוכנית וראשי פרקים ראשוניים. כמו כן יצרף המועמד שם של איש סגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב הכשיר  לשמש כמנחה, שהסכים להנחותו בעבודת הדוקטור.

 

ב.    הוועדה תשקול קבלתו של תלמיד למסלול הרגיל לאור הנתונים וההמלצות שהגיעו לוועדה בעקבות רישומו, לאור הישגיו בקבלת התואר "בוגר אוניברסיטה  (במשפטים)" L.L.B)), ובלבד שקבל את התואר הנ"ל בציון משוקלל של 80 לפחות, וכן לאור הישגיו בתואר "מוסמך אוניברסיטה (במשפטים)" L.L.M)), ובלבד שקבל את התואר הנ"ל בציון משוקלל של 85 לפחות והכין עבודת גמר שציונה הוא 88 לפחות.

 

ג.     במקרים יוצאים מן הכלל, תוכל הוועדה היחידתית לקבל מועמדים בעלי תואר ראשון במשפטים ותואר שני במקצוע אחר, שהינו רלבנטי לנושא הדוקטוראט המוצע ע"י המועמד.

 

ד.       לצורך קבלת החלטתה תהא הוועדה רשאית להתרשם, בין היתר, מעבודת הגמר לתואר שני של המועמד, מהצהרת כיווני המחקר לתואר שלישי שהגיש, ואם ראתה לנכון, תהא הוועדה רשאית לזמן את המועמד לראיון אישי.

 

ה.      במקרים יוצאים מן הכלל תוכל הוועדה היחידתית ברוב של 80% מכלל חברי הוועדה לאשר חריגה מן הציונים המינימליים הנקובים לעיל, בלא יותר מ- 8 נקודות, וזאת נוכח פרסומים מדעיים שזכו להערכה מקצועית גבוהה.

2.     חובות תלמיד מחקר שלב א' במסלול הרגיל:

 

תלמיד מחקר שלב א' יהיה חייב:

א.      לעמוד תוך שנה אחת בלימודים והשתלמויות כפי שיוטלו עליו בתוכנית הלימודים שתיקבע על-ידי הוועדה היחידתית.  היקף הלימודים וההשתלמויות יהיה 8 ש"ס ובכלל זה לפחות 6 ש"ס סמינרים ו/או קורסים עם דגש תיאורטי או מתודולוגי מתוך רשימה שתקבע הוועדה מעת לעת.

 

        הציון המינימלי בקורסים ובעבודות הסמינריוניות יהיה 80.

 

        לוועדה היחידתית יהיה שיקול דעת לקבוע מכסה גדולה או קטנה יותר של שעות השלמה.

 

ב.       להוכיח ידיעת השפה האנגלית ברמה המאפשרת התבטאות נאותה בכתב, בין אם ע"י קבלת ציון 80 באנגלית בלימודים לקראת התואר "בוגר למשפטים", ובין אם ע"י המצאת "פטור" מהיחידה ללימודי שפות.

 

        הוועדה היחידתית רשאית לדרוש לימודי שפה זרה נוספת אם נושא המחקר מצריך זאת. לימודי השפה הזרה הנוספת יהיו בהיקף של קורס למתקדמים. בדיקת הרמה תעשה ע"י היחידה ללימודי שפות, ועל תלמיד המחקר שלב א' להגיש לוועדה היחידתית אישור כי עמד/בהצלחה בבחינה, ברמה של מתקדמים.

 

ג.     להגיש תכנית מחקר מפורטת בחתימת המנחה המיועד תוך ששה חודשים לאחר שסיים כנדרש את הלימודים, ההשתלמויות ולימודי השפה הזרה שהוטלו עליו.

 

3.     תנאי קבלה כמועמד לתלמיד מחקר שלב א' במסלול הישיר:

 

א.      תלמיד מצטיין, המבקש להירשם כתלמיד מחקר שלב א' במסלול הישיר, צריך להגיש ביחד עם טופס מועמדות ללימודי תואר שלישי עותק מקורי של תעודת "בוגר אוניברסיטה (במשפטים)" L.L.B)), אישור מקורי מטעם מזכירות הפקולטה על הציון המשוקלל הסופי, רשימת פרסומים (אם יש), קורות חיים, שתי תמונות, שמות ממליצים, נושא עבודת המחקר בו הוא מעוניין כולל תכנית וראשי פרקים ראשוניים. כמו כן יצרף המועמד שם של איש סגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב הכשיר לשמש כמנחה שהסכים להנחותו בעבודת הדוקטור.

 

ב.    הוועדה תשקול קבלתו  של תלמיד מצטיין כתלמיד מחקר שלב א' במסלול הישיר לאור הנתונים וההמלצות שהגיעו לוועדה בעקבות רישומו ולאור הישגיו של המבקש בקבלת התואר "בוגר אוניברסיטה (משפטים)" L.L.B)), ובלבד שקבל את התואר הנ"ל בציון משוקלל של 90 לפחות.

 

ג.     לצורך קבלת החלטתה כאמור, תהא הוועדה רשאית להתרשם בין היתר מעבודות סמינריוניות שהגיש המועמד במסגרת לימודיו לתואר הראשון, מהצהרת כיווני המחקר לתואר השלישי שהגיש, ואם ראתה לנכון, תהא הוועדה רשאית לזמן את המועמד לראיון אישי.

 

ד.    במקרים מיוחדים רשאית הוועדה לאשר קבלתו של תלמיד מצטיין שציונו המשוקלל בתואר הראשון פחות מ- 90 כתלמיד מחקר שלב א' במסלול הישיר לפי הקריטריונים הבאים:

1)       הישגי התלמיד בתואר הראשון ומיקומו בכיתה.

2)       לימודים אקדמיים נוספים. לעניין זה רשאית הוועדה להתחשב בהישגים מרשימים במיוחד של המועמד במסגרת שנת לימודים ראשונה בתואר שני, או יותר, תוך שימת דגש על הצלחותיו בקורסים עם דגש תיאורטי או מתודולוגי ובסמינרים; ובלבד שלא יתקבל במסגרת זו מועמד שציוניו נופלים מהציונים הקבועים בסעיף 1ב לעיל.

3)       הישגים מחקריים ומקצועיים.

4)       פעילות אקדמית.

 

4.   חובות תלמיד מחקר שלב א' במסלול הישיר :

 

א.    תלמיד מחקר שלב א'  שהתקבל למסלול זה יהיה חייב לעמוד תוך שנתיים בלימודי השלמה מתוך לימודי התואר השני, כפי שייקבעו על-ידי הוועדה היחידתית. היקף הלימודים וההשתלמויות יהיה לפחות 24 ש"ס, מהן לפחות 8 ש"ס מתוך רשימת הקורסים הנזכרת בסעיף 2א לעיל ושני סמינרים שנתיים. הציון המשוקלל בבחינות ובעבודות הסמינריוניות יהיה 85 לפחות.

 

        עם השלמת כל תכנית הלימודים דלעיל, כולל הגשת שני הסמינריונים השנתיים וקבלת ציון בהם, יקבל התלמיד אישור על סיום לימודי תואר שני ללא תזה במסגרת המסלול הישיר. מועד הזכאות יהיה מועד השלמת החובה האחרונה, (הגשת עבודה סמינריונית או בחינה).

 

ב.       תלמיד מחקר שלב א' שהשלים את לימודי ההשלמה כנדרש יהיה חייב לעמוד ב"בחינת כשירות" לשם בדיקת ידיעותיו בתחום התמחותו וכושרו בעבודה מחקרית עצמאית. מועד הבחינה, היקפה, תוכנה, צורתה והרכב הבוחנים בה ייקבעו על-ידי הוועדה היחידתית. תלמיד מחקר שלב א' שעמד בהצלחה ב"בחינת הכשירות" יהיה לתלמיד.

 

הוועדה היחידתית תהא רשאית לפטור מ"בחינת הכשירות" מועמד על תנאי שהישגיו בעבודות סמינריוניות 90 ומעלה וממוצע ציוניו הכולל הוא 85 לפחות.

ג.        מועמד יהיה חייב:

1)       להוכיח ידיעת השפה האנגלית ברמה המאפשרת התבטאות נאותה בכתב.  הוועדה היחידתית רשאית לדרוש לימודי שפה זרה נוספת, במידה ונושא המחקר מצריך זאת. לימודי השפה יהיו בהיקף של קורס למתקדמים.

 

2)       להגיש תוך שישה חודשים מהמועד בו נערכה "בחינת הכשירות", ובאישור מיוחד של הוועדה היחידתית, תוך שנה ממועד זה, תוכנית מחקר מפורטת בחתימת המנחה המיועד.

 

5.   הגשת תוכנית המחקר וקבלה כתלמיד מחקר:

               

א.      תלמיד מחקר שלב א' יגיש לוועדה היחידתית תוכנית מפורטת של מחקרו, בהתאם להנחיות הבאות:

1)       על ההצעה לכלול:

א)      פירוט שאלת המחקר העיקרית שבה תעסוק העבודה.

ב)       פירוט של טיעון מרכזי שיש בו תרומה משמעותית למחקר בתחום.

ג)        סקירת הספרות הקיימת הדנה בשאלת המחקר.

ד)       גישת המחקר (זאת בנוסף ל"ניתוח טקסטים משפטיים" שהוא הכרחי למחקר אך אינו תיאור מספק של גישת המחקר).

ה)      הצגת מסקנות או טענות משוערות.

ו)        רשימה ביבליוגרפית ראשונית.

 

2)       תכנית המחקר תודפס ברווח כפול, תהיה בהיקף של 8-10 עמודים ותוגש ב- 4 עותקים.

 

3)       המנחה המיועד יאשר בכתב, כי קרא את תכנית המחקר, כי היא ראויה למחקר וכי הוא מביע הסכמתו לשמש מנחה למועמד.

 

ב.       הוועדה תבדוק את תכנית המחקר המוצעת ולשם כך תפנה אל מומחים בדרגת מרצה בכיר ומעלה בתחום המחקר הנדון לצורך גיבוש החלטתה. במקרים יוצאים מן הכלל תפנה הוועדה למומחה בדרגת מרצה. רצוי שלפחות אחד המומחים יהיה ממוסד אחר להשכלה גבוהה.

        בפניה למומחים לא יצוינו שמות התלמיד והמנחה המיועד.

 

        השתכנעה הוועדה שהתכנית ראויה למחקר ברמה הנדרשת מתלמיד לתואר שלישי, שהיא בת ביצוע ושיש בכוחו של התלמיד להביא את המחקר לידי גמר מוצלח, תאשר את התכנית. הוועדה רשאית לבקש מהתלמיד להכניס תיקונים ו/או השלמות לתכנית המוצעת.

 

ג.        לא תדחה הוועדה היחידתית תכנית מחקר מבלי שתאפשר למנחה המיועד לחוות דעתו לגבי הנימוקים שהועלו נגדה.

 

ד.       תלמיד מחקר שלב א' שתכנית המחקר שהגיש אושרה על-ידי הוועדה היחידתית והוועדה האוניברסיטאית יהיה לתלמיד מחקר שלב ב'.

 

6.   חובת מנחה ותלמיד:

 

א.      המנחה ידריך את התלמיד בתכנון המחקר ובביצועו, יכוון אותו להשתלמויות הדרושות לביצוע מחקרו, יעקוב באופן שוטף אחר התקדמותו, יסייע לו, לפי הצורך, בגיבוש תוצאות המחקר וניסוחן וישתתף בהערכה הסופית של העבודה. 

כדי למלא תפקידים אלה על המנחה:

1)       להתוות את סדרי ההנחיה.

2)       להיפגש עם התלמיד לפחות אחת לשלושה חודשים או לקיים עמו קשר בהתכתבות אם הוא או התלמיד אינם נמצאים בארץ. על המנחה הנעדר מעבודתו במשך למעלה מסמסטר במהלך שנת הלימודים (כגון: יציאה לשבתון, חופשה ללא תשלום וכו') להודיע על כך מראש לוועדה היחידתית, ולציין בפניה שמות התלמידים אותם הוא מנחה על מנת שתשקול מינוי ממלא מקום במקומו בתקופת היעדרותו, כאמור בסעיף 60 לתקנון תלמידי המחקר האוניברסיטאי.

3)       להודיע לוועדה היחידתית במקרה שהתלמיד לא עמד בקשר עמו משך תקופה של ששה חודשים, כי התלמיד פגע ברציפות ההנחיה כפי שנקבעה על-ידו.

4)       לאשר את דוחות ההתקדמות השנתיים של התלמיד ולהעבירם לוועדה היחידתית בחתימת ידו.

5)       להודיע בכתב לוועדה היחידתית כי הוא מאשר את הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט. אם חוות דעתו של המנחה כוללת דרישה לתיקונים לא תשלח העבודה לשיפוט לפני הכנסת התיקונים הנדרשים, וקבלת חוות דעת משלימה של המנחה המאשר כי התיקונים הסתיימו והעבודה ראויה עתה למשלוח לשיפוט.

6)       לשמש כאחד משופטי עבודת הדוקטור ולהגיש לוועדה היחידתית את חוות דעתו תוך שבועיים מיום הגשת העבודה על-ידי התלמיד ולפני העבר העבודה לשיפוט.

7)       הגיע מנחה למסקנה כי מטעמים אקדמיים או אישיים אינו יכול להוסיף להנחות את התלמיד, יהיה רשאי להגיש לוועדה היחידתית בקשה מנומקת לשחררו מהמשך ההנחיה. בקשה שהוגשה לאחר שנתיים ממועד אישור המנחה תאושר רק במקרים יוצאים מן הכלל.

8)       חבר סגל שפרש לגמלאות ימשיך בהנחיה בה החל לפני פרישתו.

 

ב.       תלמיד מחקר חייב, בין שאר החובות המוטלות עליו על פי התקנון לתלמידי מחקר:

1)       לפעול בהתאם לסדרי ההנחיה שהותוו לו על-ידי המנחה.

2)       להיפגש אם המנחה לפחות אחת לשלושה חודשים, או לקיים עמו קשר בהתכתבות אם הוא או המנחה אינם נמצאים בארץ. על התלמיד להודיע למנחה ולוועדה היחידתית במקרה של היעדרותו מן הארץ במהלך שנת הלימודים במשך למעלה מסמסטר אחד.

3)       להגיש למנחה, אחת לשנה, דו"ח התקדמות.

4)       להגיש את עבודת הדוקטור תוך 5 שנים מהמועד שבו התקבל כתלמיד מחקר שלב א'.

        במקרים יוצאים מן הכלל, כשהוועדה היחידתית השתכנעה שהתלמיד על סף  סיום עבודת המחקר, רשאית, על פי בקשה מנומקת  של התלמיד ובהמלצת  המנחה לאשר הארכה נוספת ובלבד שלא תעלה על שנה אחת מעבר לתקופה  המרבית של חמש שנים.

5)       במקרים מיוחדים תוכל הוועדה היחידתית, על פי בקשה מנומקת של התלמיד ובהמלצת המנחה, לאפשר לתלמיד הפסקה בלימודיו לתקופה של עד שנה.

6)       משך הזמן המינימלי להגשת עבודת הדוקטור הוא שנה אחת מיום אישור תוכנית המחקר, אלא אם כן המליצה הוועדה אחרת והוועדה הכלל-אוניברסיטאית אישרה ההמלצה.

7)       לא התקדם תלמיד בלימודיו או במחקרו בצורה נאותה, רשאית הוועדה, בהתייעצות עם המנחה, להחליט על ביטול רישומו כתלמיד. בייחוד תישקל אפשרות זו אם תכנית המחקר נדחתה יותר מפעם אחת.

        לא יבוטל רישום של מועמד כתלמיד, אלא לאחר שתינתן לו האפשרות להשמיע  את טענותיו בפני הוועדה היחידתית או אחד מחבריה שהוסמך לשם כך מטעמה.

 

7.   שפת העבודה:

 

א.      ברגיל תכנית המחקר ועבודת הדוקטור יוגשו בשפה העברית. עבודת הדוקטור תכלול תקציר בשפה האנגלית באורך של חמישה אחוזים מהיקפה.

ב.        נוכח מעמדה של השפה האנגלית בלימודי המשפטים, רשאי תלמיד בעצה אחת עם המנחה להגיש את תכנית המחקר ואת עבודת הדוקטור בשפה האנגלית. עבודת הדוקטור תכלול תקציר בשפה העברית באורך של חמישה אחוזים מהיקפה.

ג.        בתחומים שבהם המצאי של שופטי העבודה קוראי העברית מוגבל, תדרוש הוועדה היחידתית להגיש את תכנית המחקר ואת עבודת הדוקטור באנגלית.

ד.        תלמיד המבקש לכתוב תכנית מחקר ועבודת דוקטור בשפה אחרת (שאינה עברית או אנגלית) בשל הקשר שבין העבודה לשפה המבוקשת, יפנה לוועדה היחידתית וזו תחליט בנדון בהתחשב במצאי השופטים האפשריים לתכנית המחקר ולעבודת הדוקטור בשפה המבוקשת. העבודה תכלול תקציר בשפה העברית באורך של חמישה אחוזים מהיקפה.

 

8.   פרסום חלקי:

 

תלמיד יהיה רשאי, לאחר שקיבל אישור בכתב של המנחה, לפרסם חלק ממחקרו תוך כדי ביצוע עבודת המחקר. התלמיד יהיה חייב לציין שהפרסום הוא חלק מעבודת מחקר הנכתבת באוניברסיטה.

9.   מתכונת העבודה:

 

א.      עם סיום הלימודים והמחקר יגיש התלמיד לוועדה היחידתית 8 עותקים של עבודת הדוקטור יחד עם אישור המנחה, כי עבודת הדוקטור גמורה  וראויה להימסר לשיפוט.

ב.       העבודה תהיה ערוכה לפי כללי הציטוט האחיד.

ג.        העבודה תכיל תיאור מלא ומדויק של מקורות המידע, תציין את מידת הסתמכותה על מחקרים שקדמו לה, ותצביע על הדרכים שהביאו את התלמיד להסקת מסקנותיו.

ד.       עבודה צריכה להיות מושתתת על מחקר עצמאי ומקורי של התלמיד. שיש בו משום תרומה מקורית לקידום הידע וההבנה בנושא הנחקר בה.

ה.      היקף העבודה לא יעלה על 350 עמודים בעברית או 450 באנגלית. כל חריגה טעונה המלצת המנחה ואישור הוועדה היחידתית.

ו.        לעבודה תצורף תמצית בעברית, בנוסף לתקציר בשפה האנגלית.             

               

10.  שיפוט העבודה:

 

א.      הוגשה לוועדה היחידתית עבודת דוקטור העונה על הכללים שנקבעו לעניין זה תמנה הוועדה היחידתית לפחות שני מומחים מתחום המחקר שישמשו יחד עם המנחה (או המנחים) שופטי עבודת הדוקטור. רצוי שלפחות אחד מהם יהיה ממוסד אחר להשכלה גבוהה. הוועדה היחידתית רשאית, אם יתעורר הצורך בכך, לשנות או להרחיב את הרכב השופטים. לא ימונה שופט שהוא קרוב משפחה של התלמיד. כשירים לשמש כשופטים חברי סגל אקדמי בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל, מהאוניברסיטה או ממוסד אחר להשכלה גבוהה, שהביעו הסכמתם לכך.

        במקרים יוצאים מן הכלל תהיה הוועדה היחידתית רשאית לאשר שופט שלא נתקיימו התנאים המפורטים לעיל.

 

ב.       שופט יידרש להגיש בכתב חוות-דעת מנומקת ובה ימליצו על אחת מן האפשרויות הבאות:

1)             לאשר את העבודה ולהעניק לתלמיד את התואר "דוקטור למשפטים".

2)             לאשר את העבודה בכפוף לתיקונים ושינויים.

3)             לדרוש מהתלמיד להכניס בעבודה תיקונים ושינויים ולהחזירה אליו לעיון חוזר.

4)             לפסול את העבודה.

11. הענקת התואר:

 

        אחר סיום כל הליכי אישור עבודת הדוקטור והודעת יו"ר הוועדה הכלל האוניברסיטאית לתלמיד על הענקת התואר, יכריז יו"ר הוועדה היחידתית, או אחד מחבריה שהוסמך על-ידו במסגרת הפקולטה.  על מתן התואר "דוקטור למשפטים" , ההכרזה תבוצע, במידת האפשר,  בטקס פומבי, במסגרתו ירצה התלמיד על עיקרי עבודתו. התואר עצמו יוענק בטקס פומבי, כלל אוניברסיטאי, במועד שייקבע על-ידי שלטונות האוניברסיטה.

 

12. הוראת מעבר בין התקנונים:

 

תלמיד המצוי בשלבים שונים של שמיעת קורסים יוכל לבחור להמשיך לפי המסלול   שנקבע בתקנון בעת שנרשם או לאמץ את המסלול שנקבע בתקנון זה.