תקנון לימודים

תוכן

לגרסת הדפסה לחץ כאן (קובץ (PDF

 

תקנון לימודים

 פרק א' - כללי

 

סעיף 2 - התקנון

 

פרק ב' - התואר הראשון

 

סעיף 3   משך לימודים

 

סעיף 4  רציפות לימודים

 

סעיף 5 הנחיות כלליות

 

סעיף 6א' מכסת לימודים לתואר

 

סעיף 6ב'  תכנית לימודים תשס"ז

 

סעיף 7 דרישות מוקדמות

 

סעיף 8 קבלה לשנה מתקדמת

 

סעיף 9 קורסי בחירה מעבר למכסה

 

סעיף 10 פטור בגין לימודים נוספים ופרוייקטים

 

סעיף 11 תנאי מעבר משנה א'

 

סעיף 12 הרחקה מלימודים

 

סעיף 13 לימודי  אנגלית

 

סעיף 14 תעודות הצטיינות

 

סעיף 15 מסלול מואץ לתואר ראשון שני

 

סעיף 16 אישור התמחות

 

סעיף 17 הענקת תארים

 

פרק ג' – נוהל  נוכחות

 

סעיף 18 נוכחות תלמידים

 

סעיף 19 אי זכאות לגשת לבחינה

 

סעיף 20 מספר מינימלי של תלמידים

 

סעיף 21 ביטול שיעור או קורס

 

פרק ד' - נוהל בחנים ועבודות סמינריוניות

 

סעיף 22 בחינות

 

סעיף 23 הארכת זמן בבחינה

 

סעיף 24 מבדקים בעל פה או בכתב

 

סעיף 25 בוחן ביניים

 

סעיף 26 בחירה במועדי בחינות ושיפור ציון

 

סעיף 27 מועד ג'

 

סעיף 28 תקופת בחינות מעבר ובחני ביניים

 

סעיף 29 התנהגות בשעת מבחן

 

סעיף 30 כתב בלתי קריא

 

סעיף 31 שימוש במחשב

 

סעיף 32 ציונים

 

סעיף 33 פרסום ציונים

 

סעיף 34 כשלון בקורסים

 

סעיף 35 שיפור ציונים

 

סעיף 36 ערעור על ציון

 

פרק ה' - עבודות בכתב ועבודות סמינריוניות

 

סעיף 37 הגשת עבודות

 

סעיף 38 מועד הגשת עבודות

 

סעיף 39 ציון הסמינר

 

סעיף 40 אישורים בכתב

 

פרק ו' - לימודים במקביל בפקולטה אחרת

 

פרק ז' - לימודים בחטיבה מורחבת

 

פרק ח' - אישורים על ליקויי למידה

 

פרק ט' - מלגות בפקולטה למשפטים

 

 

 

 

תקנון לימודים

פרק א' - כללי

1. הגדרות

"בוגר" - בוגר אוניברסיטה במשפטים  (LL.B.).

"מוסמך" – מוסמך במשפטים (LL.M.).

"האוניברסיטה" - אוניברסיטת תל-אביב.

"הפקולטה" - הפקולטה למשפטים.

"התקנון" - תקנון הלימודים של הפקולטה.

"ועדה" - ועדה של הפקולטה.

"ידיעון" - ידיעון הפקולטה למשפטים.

"תלמיד" – תלמיד/ה הלומד/ת בפקולטה למשפטים.

"אתר הפקולטה" - אתר הפקולטה באינטרנט: http://www.tau.ac.il/law.

"הממונה" - סגן הדקאן או הממונה על ענייני תלמידים בפקולטה.

 

2. התקנון

         א.         התקנון קובע את אופי הלימודים בפקולטה ואת סדרי הלימוד בה.

          ב.         התקנון חל על כל תלמידי הפקולטה, לרבות תלמידי תואר ראשון, שני ושלישי, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.

          ג.          התקנון נקבע על-ידי מועצת הפקולטה והיא מוסמכת לשנותו ולקבוע הוראות מעבר לסעיפיו השונים.

          ד.         התקנון, בניסוחו בידיעון של אותה שנת לימודים ובשינויים שייקבעו בו ויתפרסמו באתר הפקולטה, מחייב את התלמידים ואת רשויות הפקולטה.

         ה.         בכל מקרה של חסר בתקנון יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות  תקנון הלימודים של האוניברסיטה וכללי האוניברסיטה.

          ו.          הכתוב בתקנון בלשון זכר יחשב כאילו כתוב גם בלשון נקבה.


2א.  הודעות לסטודנטים

א.      הודעה לתלמידים הנמסרת במהלך שיעור/תרגיל/סמינר, על-ידי מורה, עובד הפקולטה או נציג מוסמך אחר שלה, תיחשב כאילו התקבלה על-ידי כל התלמידים האמורים להשתתף באותו שיעור/תרגיל/סמינר, בין אם היו נוכחים בו ובין אם לאו.

 

ב.       הודעה שתתפרסם על לוח המודעות הרשמי של הפקולטה או באתר הפקולטה או באתר ה - virtual tau של הקורס בו לומד הסטודנט או תשלח לסטודנט בדואר אלקטרוני לכתובת האוניברסיטאית שלו, תיחשב כאילו הובאה לידיעתו של הסטודנט ותחייב אותו בהתאם.  באחריות כל סטודנט לאשרר את חשבון האי מייל אשר נפתח עבורו ע"י האוניברסיטה.  הנחיות ניתן למצוא באתר הפקולטה ב "Student Information" ובאתר האוניברסיטאי "מידע אישי לתלמיד".

     

ג.        בתחנות "אונידע" המוצבות בבנייני האוניברסיטה, ניתן לקבל פלט הכולל את פירוט הקורסים והציונים של כל תלמיד, כפי שהם מצויים במחשב האוניברסיטה. בדיקת פלט זה כל סמסטר מאפשרת לתלמיד לעקוב אחר הרישום ולאתר טעויות, אם יש כאלה. בכל מקרה של חשש לטעות, יש לפנות בהקדם למזכירות.

 

בנוסף לתחנות "אונידע", ניתן לקבל את סוגי המידע הבאים באמצעות האינטרנט:

פירוט מערכת שעות, פירוט ציונים ופירוט שכר לימוד. כתובת האתר "מידע אישי לתלמיד":

http://www.ims.tau.ac.il/

 


פרק ב' - התואר הראשון במשפטים

 

3.  משך הלימודים לתואר ראשון ואופן השלמתם

א.     משך הלימודים לתואר ראשון בפקולטה למשפטים הוא שלוש וחצי שנים (שבעה סמסטרים).

ב.      בכפוף לאישור הדקאן, יוכלו שני התלמידים המצטיינים ביותר בכל מחזור בשנתיים  הראשונות ללימודים, לרכז את לימודיהם בפקולטה בששה סמסטרים.  לצורך סעיף זה יחושבו הישגי התלמידים בסוף שנה ב' על  סמך ציוני מועדי א' וב' בלבד. בכל מקרה, קיצור תקופת הלימודים אינו משנה את היקף שכר הלימוד לתואר ראשון במשפטים (350%).

ג.      הארכת לימודים מעבר לשבעה סמסטרים טעונה אישור הממונה ובלבד שהתלמיד ישלים את לימודיו בתקופה שלא תעלה על ארבע וחצי שנים. הממונה רשאי במקרים נדירים לאפשר לתלמיד להשלים את לימודיו בתנאים שיקבע, מעבר לארבע וחצי שנים ולא יותר מחמש וחצי שנים סה"כ. ההוראה כוללת גם תקופה של הפסקת לימודים היזומה ע"י התלמיד.

על תלמיד שמשך לימודיו הוארך מעבר לשבעה סמסטרים בגין הפסקת לימודים תחול הוראת סעיף 4ד' להלן.

 

4.  רציפות לימודים

א.        תלמיד אשר השלים לפחות שנת לימודים אחת בפקולטה, וזכאי לעבור לשנת לימודים גבוהה יותר בהתאם לסעיף 11, יוכל באישור הממונה להפסיק את לימודיו לתקופה שאינה עולה על שתי שנות לימוד.

ב.         הפסקה לתקופה העולה על שנתיים מחייבת הרשמה מחדש ללימודי משפטים (כפוף לכללים ולתקנות שכר הלימוד האוניברסיטאיות), עמידה מחודשת בתנאי הקבלה לפקולטה והתחלת הלימודים מחדש.

ג.          למרות האמור לעיל, הממונה רשאי, מטעמים מיוחדים, לאשר מראש או בדיעבד הפסקת לימודים גם אם לא התקיימו התנאים האמורים ולתקופה העולה על הקבוע לעיל, בתנאים שיקבע.

ד.         תלמיד שהפסיק את לימודיו ושב ללימודים חייב בכל החובות האקדמיות המוטלות על התלמידים בשנתון איתו יסיים את לימודיו ובכפוף להתיישנות הלימודים.

 

5. תכנית התואר הראשון – הנחיות כלליות

א.       הלימודים בשנה הראשונה  מתקיימים בשלושה מסלולים (I, II ו- III).

ב.              הלימודים בפקולטה מורכבים מקורסי חובה (חטיבה ראשונה) וקורסי בחירה  מסוגים שונים (מקצועות המבוא המטא-משפטיים, חטיבה שנייה וחטיבה שלישית). לפרוט הקורסים ושעות הלימוד הנדרשות בכל אחת מן החטיבות ראו סעיף 6ב' להלן.

ג.     על פי תקנון האוניברסיטה לא ניתן להירשם לקורסים חופפים בשעות ההוראה, ובכלל  זה קורסים הנלמדים בפקולטות אחרות. על התלמיד להידרש בזמן הכנת תכנית הלימודים ללוח הבחינות המפורסם בידיעון ולמועדי הבחינות בפקולטה אחרת  באוניברסיטה בה הוא לומד, כדי למנוע חפיפה בתאריכי הבחינות המתקיימות בסוף כל סמסטר.

ד.       על כל תלמיד להירשם לקורסים עפ"י דרישות תכנית הלימודים ובהתאם להנחיות הרישום לקורסים והתאריכים המפורסמים.

ה.       כל תלמיד שנה ג' חייב להשתתף בסמינר אחד בן 4 ש"ס ולמלא אחר כל דרישותיו. לפירוט נוסף ראו  סעיף 6ב'(2).

ו.       תלמיד רשאי להשתתף בקליניקה אחת בלבד.

 

 

6.  תכנית הלימודים המפורטת לתואר ראשון

האחריות לוודא שהתלמיד עומד במכסת הלימוד בכל שנה ובסוף התואר מוטלת על התלמיד

 

א.   מכסת הלימודים לתואר ובכל שנת לימודים

(1)   מכסת הלימודים בפקולטה היא 141 ש"ס  (לרבות 1 ש"ס עבור חונכות).  תלמידים   יהיו  זכאים לזיכויים או פטורים כאמור בסעיף 10 לתקנון.

(2)   על תלמידים אשר אינם רשומים במקביל ללימודים בחוג נוסף או בחטיבה יחולו  המגבלות הבאות:

(א) תלמידים אלו לא יהיו רשאים ללמוד יותר מ 42 ש"ס בשנה.  מגבלה זו מתייחסת גם לכל ש"ס בו מזוכה או פטור התלמיד לפי סעיף 10א(3), ו-10ב עד  10ה לתקנון זה. במניין השעות לא יילקחו בחשבון קורסים הנלמדים בסמסטר קיץ בפקולטה אחרת.

(ב) תלמידים אלו יהיו חייבים ללמוד לכל הפחות 14 ש"ס בכל סמסטר, לרבות בשנה הרביעית ללימודיהם.

(3)  על תלמידים הרשומים במקביל ללימודים בחוג נוסף או בחטיבה יחולו המגבלות הבאות:

        (א) תלמידים אלו לא יהיו רשאים ללמוד יותר מ 37 ש"ס בשנה בפקולטה. במניין השעות יילקחו בחשבון זיכויים או פטורים לפי סעיפים 10א(3) ו- 10ב עד 10ה לתקנון זה.  במניין השעות לא יילקחו בחשבון לימודים בסמסטר קיץ בפקולטות אחרות.

         (ב) תלמידים אלו יהיו חייבים ללמוד לפחות 14 ש"ס בכל סמסטר, למעט השנה     הרביעית בה יהיו חייבים ללמוד 10 ש"ס לכל הפחות.

(4)    תלמידים שהתקבלו על סמך תואר קודם יהיו כפופים למגבלות המפורטות בסעיף 6א' זה, והכל כתלות במסלול הלימודים בו הם לומדים.  במידה והפטורים להם הם זכאים על פי סעיף 10א' יאפשרו להם זאת, הם יהיו רשאים לסיים את הלימודים בשלוש שנים.

(5)   על תלמידים הרשומים למסלול המואץ לתואר ראשון ושני (פרוט סעיף 15) יחולו המגבלות הבאות:

        (א) תלמידים אלו לא יהיו רשאים ללמוד יותר מ-52 ש"ס בשנה השניה והשלישית ללימודיהם.  במניין השעות יילקחו בחשבון זיכויים או פטורים לפי סעיפים 10א (3) ו-10ב עד 10ה לתקנון זה.  במניין השעות לא יילקחו בחשבון לימודים בסמסטר קיץ בפקולטות אחרות.

        (ב) בשנה הרביעית ללימודים יהיו התלמידים חייבים ללמוד לכל הפחות 6 ש"ס ולא יותר מ-10 ש"ס מהתואר הראשון.

 

        ניתן לחרוג מן המגבלות האמורות לעיל רק באישור הדקאן או מי שהדקאן יסמיך לעניין זה.


ב. תכנית הלימודים לשנה"ל תשס"ז

חטיבה ראשונה - קורסי חובה (מסגרת 110)

תלמידי שנה ראשונה חייבים ללמוד את כל המקצועות המנויים בחטיבה הראשונה כדלקמן:

 

 

             משפט חוקתי                                                                                      

6 ש"ס

             דיני עונשין                                                                                          

6 ש"ס

             דיני חוזים

6 ש"ס

             דיני נזיקין

6 ש"ס

             מבוא למשפט עברי

מבוא לתורת המשפט

4 ש"ס

5 ש"ס

             חונכות (לא לשקלול)                                                                         

1 ש"ס

_______________________

_______

             סה"כ שעות לימוד                                                                             

34 ש"ס

             סה"כ שעות לשקלול                                                                         

33 ש"ס

 

מקצועות המבוא המטא-משפטיים  (מסגרת 115)

על התלמיד לבחור שני קורסים מבין ששה קורסים המפורטים מטה. יש לבחור קורס אחד בשנה א' וקורס אחד בשנה ב' (על בסיס מקום פנוי יהיה תלמיד שנה א' רשאי להירשם לקורס מטא-משפטי שני בסמסטר ב'). תלמידים המעוניינים בכך יוכלו במסגרת שנים מתקדמות לבחור בקורסים נוספים מתוך רשימה זו, ולא יותר מ-4 קורסים מטא-משפטיים סה"כ, על בסיס מקום פנוי. במקרה זה ייזקפו הקורסים הנוספים על חשבון מכסת השעות הנדרשת בחטיבה השנייה או השלישית.

 

שיטות משפט                                                                                                            3 ש"ס

מבוא לתורת המוסר והמדינה                                                                               3 ש"ס

משפט חברה ותרבות                                                                                               3 ש"ס

משפט וכלכלה                                                                                                          3 ש"ס

משפט והיסטוריה                                                                                                    3 ש"ס

פמיניזם ומשפט                                                                                                       3 ש"ס

_________________________________                                            _____

סה"כ שעות לימוד לשקלול (של שני קורסים)                                                  6 ש"ס

 

חטיבה שנייה (מסגרת 222)

תלמידי שנים מתקדמות יבחרו מבין  הקורסים המפורטים  מטה קורסים בהיקף של   50 ש"ס לפחות, ובלבד שהם עומדים בדרישות המקדימות (ד"מ) או הדרישות ללימוד במקביל (דמ"ק) המפורטות בתיאור הקורסים: 

משפט מינהלי

משפט עברי

משפט בינלאומי

דיני משפחה

דיני תאגידים

דיני קניין

דיני עבודה

דיני מיסים*

משפט בינלאומי פרטי ובינדתי

דיני ראיות

דיון אזרחי

דיון פלילי

עשיית עושר ולא במשפט

אתיקה מקצועית או המקצוע המשפטי - תיאוריה פרקטיקה ואתיקה**

מסמכים סחירים ואמצעי תשלום

             משפט מסחרי

 

תלמיד שילמד למעלה מ 50 ש"ס במסגרת החטיבה השנייה הנ"ל, יזקוף את היתרה על חשבון מכסת השעות הנדרשת בחטיבה השלישית. תלמידים לא יהיו זכאים לקרדיט על שני קורסים באותו נושא, גם אם היקף השעות של שני הקורסים שונה.  למרות האמור לעיל, יהיו תלמידים רשאים לקבל קרדיט על שני הקורסים המוצעים במשפט עברי ובמקרה זה יינתן הקרדיט בגין הקורס השני במסגרת החטיבה השלישית.

 

                                                 

*תלמידי משפטים – חשבונאות אינם רשאים להשתתף בקורס זה. אם קיבלו ציון "עובר" ב"דיני מיסים" בחוג לחשבונאות, יהיו רשאים להפחית את מכסת הלימודים בחטיבה השניה עד 47 ש"ס, ולהגדיל בהתאם את מכסת הלימודים שלהם בחטיבה השלישית.  למען הסר ספק יובהר  שבאמור לעיל אין כדי לשנות את מכסת הלימודים הכוללת הנדרשת מהם בתואר.

**תלמיד רשאי ללמוד אחד מהשניים.
 חטיבה שלישית – עד 51 ש"ס להשלמת שעות לתואר  (מסגרות 512, 513)

1. מכסת השעות בחטיבה השלישית

מתוך חטיבה זו יהיה על התלמיד ללמוד סמינר וקורסי בחירה עד להשלמת מכסת שעות הלימודים הנדרשת. חטיבה זו פתוחה לרישום לתלמידי שנים מתקדמות בלבד.

תלמיד שלמד יותר מ-50 ש"ס מקורסי החטיבה השנייה, תפחת מכסת לימודיו במסגרת חטיבה שלישית בהתאם. הקורסים המוצעים במסגרת החטיבה השלישית בתשס"ז, ודרישות הקדם לכל אחד מן הקורסים האלו, מפורטים בידיעון זה.

2. סמינר

כל תלמיד שנה ג' חייב להשתתף בסמינר אחד בן 4 ש"ס ולהגיש בו עבודה עצמאית (ללא שותפים). תלמיד המעוניין להירשם ליותר מסמינר אחד יהא רשאי לעשות כן (על בסיס מקום פנוי). למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השתתפות בסדנה, בקליניקה או בסמינר בן פחות מ- 4 ש"ס לא תהווה תחליף להשתתפות בסמינר בן 4 ש"ס.

תלמיד שנה ב' המעוניין להשתתף בסמינר הפתוח לתלמידי שנה ב' יוכל לעשות כן על בסיס מקום פנוי. הדבר לא יפטור את התלמיד  מן החובה להשתתף בסמינר גם בשנה ג'.

הסמינרים המוצעים בתשס"ז ודרישות הקדם לכל אחד מן הסמינרים האלו מפורטים בידיעון זה.

 

הדרכת חובה לשימוש במאגרי מידע בספריה:

חובה על תלמיד הלומד בסמינר, להשתתף במהלך סמסטר א', בהדרכה בנושא שימוש במאגרי מידע בספריה כתנאי להגשת עבודה סמינריונית בקורס. (ההדרכה תתקיים בקבוצות קטנות בסמסטר א' והיא מורכבת ממפגש חד פעמי ושתי לומדות).

 

 

7. דרישות מוקדמות

בבחירת הקורסים על התלמיד להתחשב בדרישות המוקדמות שנקבעו לגבי כל קורס בידיעון.

 

8. תכנית לימודים לתלמיד המתקבל לשנה מתקדמת

תלמיד אשר התקבל ללימודים לשנה מתקדמת בפקולטה, ע"ס לימודים בפקולטה למשפטים אחרת, תהיה תכנית הלימודים שלו כפופה להוראות ועדת הקבלה.

 

9. קורסים מעבר למכסה  הנדרשת

א.        תלמיד רשאי ללמוד עד 3 קורסים ולא יותר מ-6 ש"ס מעבר למכסה הנדרשת לתואר.

ב.         ציונים בגין קורסים הנלמדים מעבר למכסה הנדרשת לתואר יובאו בחישוב הממוצע הכולל של ציוני התלמיד, אלא אם  יבקש התלמיד מהמזכירות שלא לעשות כן וזאת עם סיום הלימודים לקראת טקס הבוגרים.

ג.          קורסים מעבר למכסה ירשמו ברשומת הלימודים במסגרת הקורסים העודפים עם סיום התואר לפי בקשת התלמיד.

ד.         תלמיד אשר ברשומת הלימודים שלו בתואר הראשון קורסים עודפים, המוגדרים בתקנון הפקולטה כקורסים משותפים לתואר ראשון ושני, ואשר יתקבל ללימודי תואר שני, יהיה רשאי לבקש מוועדת תואר שני להכיר בקורסים עודפים אלו כקורסי תואר שני. בבואה לאשר בקשה כזו, תיקח הוועדה בחשבון, בין השאר, את פרק הזמן שחלף בין לימודי התואר הראשון והתואר השני, ואת הישגי התלמיד בתואר הראשון ובקורסים העודפים.

 

10. פטור בגין לימודים נוספים והשתתפות בפרוייקטים מיוחדים

תלמידי התואר הראשון בפקולטה זכאים לפטורים בגין לימודים אקדמאיים אחרים והשתתפות בתכניות או פרוייקטים מיוחדים, והכל כמפורט להלן:

 

א.   לימודים אקדמיים אחרים  

(1)   תלמידים אשר התקבלו לפקולטה על סמך תואר קודם, יהיו רשאים לבקש מן הממונה פטור מיוחד של 20 ש"ס מקורסי הבחירה בחטיבה השלישית.  בקשה זו תוגש על ידי התלמיד בתום השנה הראשונה ללימודיו ואישורה יהיה מותנה בכך שהתלמיד קיים את כל חובות השנה הראשונה ושממוצע הציונים שלו הוא 82 לפחות.  בבואו לאשר פטור זה יתחשב הממונה גם בהשגי התלמיד בתואר הקודם, בסוג התואר ובקורסים אותם למד התלמיד בתואר הקודם.  תלמיד שלא עמד בתנאים אלו יהיה זכאי לפטור של 10 ש"ס בלבד.

(2)     תלמידים הלומדים במקביל בחוג נוסף או בחטיבה מורחבת של חוג אחר יהיו רשאים לבקש פטור של עד 20 ש"ס. בקשה לפטור זה תוגש על ידי התלמיד  עם קבלת כל הציונים של השנה השנייה ללימודיו ולא יאוחר מתחילת שנת הלימודים השלישית. בעת הגשת הבקשה על התלמיד לעמוד בתנאים הבאים: (א) ממוצע הציונים של התלמיד במשפטים הוא 82 לפחות, (ב) התלמיד סיים את כל חובותיו במסגרת החטיבה הראשונה והמקצועות המטא-משפטיים, (ג) התלמיד למד לפחות 24 ש"ס במסגרת החטיבה השניה.

תלמיד המגיש בקשה כזו חייב לוודא שנשארו לו לפחות 10 ש"ס לשנת הלימודים הרביעית (לאחר חישוב הפטור של ה-20 ש"ס). תלמיד אשר יוותרו לו פחות מ-10 ש"ס, יופחת לו הפטור בהתאם, וכל זאת להשלמת 141 ש"ס לתואר במשפטים.

תלמיד המבקש ליהנות מפטור זה יקבל את התואר "בוגר" רק לאחר שיסיים את החטיבה המורחבת או 48 ש"ס בחוג לאחר תואר, שבגינם הוא ביקש את הפטור. תלמיד שלא עמד בתנאים אלו יהיה זכאי לפטור של  10 ש"ס בלבד.

(3)   פטור בגין קורסים הנלמדים במקביל בחוג אחר (מסגרת 555 לא לתואר או חטיבה): תלמיד שאינו זכאי לפטור לפי ס"ק (1) או (2) לעיל, יוכל לקבל פטור במשקל של עד 10 ש"ס ממכסת קורסי הבחירה בחטיבה השלישית וזאת על סמך קורסים אקדמיים באוניברסיטה שאינם נלמדים בפקולטה. פטור זה יכול לכלול עד 4 ש"ס בגין לימודי שפה זרה. הרישום לקורסים אלה מתבצע באמצעות טופס  הנמצא באתר הפקולטה.

(4)   פטור בגין לימודים קודמים באוניברסיטה או מחוץ לאוניברסיטה: תלמיד שאינו זכאי לפטור לפי ס"ק (1) - (3) לעיל, יוכל לבקש מן הממונה, פטור של עד 10 ש"ס ממכסת קורסי הבחירה בחטיבה השלישית וזאת על-סמך קורסים אקדמיים אותם למד לפני תחילת לימודיו בפקולטה. התלמיד יגיש בקשה למזכירות עם תחילת לימודיו בפקולטה.

(5)   האמור בס"ק (1)  – (4) לעיל כפוף לאמור בסעיף 6(א') לעיל, ואין בפטורים הניתנים לפי סעיפים אלו כדי לשחרר את התלמיד ממגבלות המינימום והמקסימום של שעות הלימוד הנדרשות בכל שנה ובכל סמסטר, לרבות מגבלת המינימום של שנה ד'.

(6)   בוגר ישיבה פטור מהשתתפות בשיעור ובתרגיל בקורס "מבוא למשפט עברי", אבל חייב לעמוד בבחינת המעבר.

(7)   ציוני הקורסים בגינם ניתן פטור על-סמך לימודים אחרים כמפורט בס"ק  (1)-(4) לא ייכללו בשקלול הציונים לתואר "בוגר אוניברסיטה במשפטים".  הנ"ל לא יחול על לימודי חטיבה, לגביהם יחולו הוראות מיוחדות הקבועות בפרק ז' לתקנון זה.

 

ב.  עבודת מחקר ופירסומים*

(1)   לתלמיד שהגיע להישגים גבוהים בלימודיו תינתן האפשרות לכתוב עבודת מחקר ללא השתתפות בקורס, וזאת בהמלצתו של מורה בתחום העבודה ובאישור בכתב של הדקאן. היקף העבודה ומועד הגשתה ייקבעו מראש ע"י המורה ויצויינו על גבי ההמלצה. עבודה כזו תזכה את התלמיד בפטור של עד 4 ש"ס, לפי החלטת הדקאן, אשר ייזקפו על חשבון קורסי בחירה מתוך החטיבה השלישית. ציון העבודה ייכלל בממוצע הציונים של אותה שנת לימוד בה אמורה העבודה להיות מוגשת.

(2)   (א)  תלמיד הלומד לקראת התואר בוגר, אשר רשימה מפרי עטו אושרה לפרסום בכתב-עת של הפקולטה למשפטים או בכתב-עת איכותי אחר, יזכה לפטור של עד 4 ש"ס  ממכסת קורסי הבחירה בחטיבה השלישית, בכפוף להמלצת מורה באותו תחום  ובאישור הדקאן.

        (ב) לא יינתן פטור בגין פרסום עבודת מחקר או עבודה אחרת שהתלמיד הגיש במסגרת תכנית הלימודים הרגילה.

(3)  פטור כאמור בסעיפים (1) ו-(2) ניתן לקבל רק פעם אחת במשך הלימודים לקראת התואר בוגר. 

 

ג.   השתתפות בכתבי עת משפטיים*
תלמיד המכהן במשך שנה כחבר מערכת באחד מכתבי-העת בפקולטה יהיה  פטור  ממכסה של עד 4 ש"ס מקורסי הבחירה של החטיבה השלישית. עורך באחד מכתבי-העת  של הפקולטה, אשר קיבל בעבר פטור של 4 ש"ס בגין חברות במערכת, יהא זכאי  לפטור  של  2 ש"ס מקורסי בחירה בחטיבה השלישית. מילוי תפקיד עורך או חבר-מערכת  באחד מכתבי-העת בפקולטה יצוין בגיליון הציונים של התלמיד.

 

ד.   השתתפות במשפט המבוים*

תלמיד שהשתתף במשפט המבוים יהיה זכאי לפטור של 2 ש"ס מקורסי הבחירה של החטיבה השלישית. ההשתתפות במשפט המבוים תצוין בגיליון הציונים של התלמיד.

 

 ה.  חונכי משפט*

תלמיד ששימש כחונך משפט יהיה זכאי לפטור של 2 ש"ס ממכסת קורסי הבחירה של החטיבה השלישית. מילוי תפקיד החונך יצוין בגיליון הציונים של התלמיד.

 

ו.  פטור מרבי משעות לימוד

א.      סך כל הפטורים משעות לימוד בפקולטה אותם ניתן לקבל בגין האמור בסעיפים 10א'.

 (1)- (2), ב',ג',ד',ה', לא יעלה על 24 ש"ס, מתוך 141 ש"ס לתואר.

ב.       סך כל הפטורים משעות לימוד בפקולטה אותם ניתן לקבל בגין האמור בסעיפים 10א'.  

       (3)- (4) ב',ג',ד',ה', לא יעלה על 20 ש"ס, מתוך 141 ש"ס לתואר.

 

* ז.  אין בפטורים הנ"ל כדי להפחית את שכר הלימוד בו חייב הסטודנט.

 

 11. תנאי מעבר משנה א'

א.        תלמיד השנה הראשונה חייב להשתתף בכל הקורסים של החטיבה הראשונה ובקורס אחד מן החטיבה המטא-משפטית. 

ב.         למרות האמור בס"ק א' לעיל, באישור מיוחד של הממונה ובכפוף להנחיות של ועדת הקבלה, ובמקרים חריגים בלבד, רשאי תלמיד להפחית את עומס לימודיו בשנה הראשונה ולהשלים את לימודי החטיבה הראשונה והקורסים המטא-משפטיים במהלך השנה השנייה ללימודיו. מועמד המבקש להירשם מלכתחילה ללימודים בעומס מופחת, יפנה בבקשה לוועדת הקבלה.

ג.          תלמיד אשר נכשל או לא נבחן בשני מקצועות של החטיבה הראשונה לא יוכל להמשיך בלימודיו עד אשר יקבל ציון חיובי לפחות באחד משני המקצועות האמורים.

ד.         תלמיד לא יוכל להמשיך לשנה השלישית ללימודיו אם לא השלים את כל מקצועות שנה א' (כולל קורס מטא משפטי אחד).

 

12. הרחקה מלימודים 

א.     תלמיד אשר צבר במהלך לימודיו בפקולטה כישלונות בלתי מתוקנים בארבעה מקצועות יופסקו לימודיו בפקולטה. תלמיד כזה לא יהא זכאי לתקן ציון נכשל על ידי לימוד הקורס מחדש בסמסטר העוקב או בשנה העוקבת. במניין הכישלונות לא יובאו בחשבון כישלונות במקצועות הנמנים עם החטיבה השלישית.

ב.      ועדת ההוראה רשאית, לאחר קבלת חוות דעתו של הממונה, לאפשר חריגה מהוראות סעיף קטן א' במקרים מיוחדים.

ג.      תלמיד שלימודיו הופסקו בגין אי עמידה בתנאי המעבר כאמור, רשאי לשוב ולהירשם ללימודים מחדש בפקולטה. קבלתו לשנה א' מותנית בכך שיעמוד בתנאי הקבלה החלים בפקולטה במועד בו נדונה בקשתו להתקבל מחדש. ועדת הקבלה של הפקולטה תיקח בחשבון שיקוליה את העובדה שלימודיו של תלמיד זה בפקולטה הופסקו.  

 

13. לימודי אנגלית

תלמיד שלא הגיע לרמת "פטור" באנגלית, והמסווג לרמת "מתקדמים" בלימודי האנגלית על-פי תוצאות הבחינה הפסיכומטרית, יידרש להשתתף בקורס ברמת "מתקדמים" באנגלית משפטית שייערך ע"י היחידה להוראת שפות ולהגיע לרמת "פטור" במהלך שנת לימודיו הראשונה עפ"י דרישת האוניברסיטה. עמידה בדרישות הקורס הנ"ל תקנה לתלמיד פטור מלימודי אנגלית. לחילופין, ניתן להגיע לרמת "פטור" באנגלית באמצעות בחינת "אמיר".

 

14. תעודות הצטיינות

מדי שנה מוענקות תעודות הצטיינות לסטודנטים בעלי הישגים ראויים:

א.      תעודות הצטיינות מטעם הרקטור יוענקו לשני סטודנטים מן הפקולטה אשר הישגיהם מעולים.

ב.       תעודות הצטיינות מטעם הדקאן מוענקות מדי שנה לסטודנטים מצטיינים.

        תעודות ההצטיינות מוענקות תמיד על הישגי השנה החולפת, המוערכים יחסית לרמת ההישגים של תלמידי הפקולטה באותה שנה. בשנים ב'-ג' מוענקות התעודות ל-15 תלמידים בכל מחזור אשר ממוצע ציוניהם הוא הגבוה ביותר במחזורם.  לתלמידי שנה א' מוענקות התעודות ל-5 תלמידים בכל מסלול, אשר ממוצע ציוניהם הוא הגבוה ביותר במסלולם. חישוב ההישגים לשנת הלימודים תשס"ז יתייחס אך ורק לציונים אשר יתקבלו במזכירות עד סוף חודש דצמבר 2007, ובלבד שמשקל הקורסים, בגינם קיבל התלמיד ציון עד מועד זה, לא יפחת מ- 34 ש"ס. במניין הש"ס יובאו  קורסים, סמינר או עבודת מחקר (לפי ס' 10ב'(1)) בגינם ניתן לתלמיד ציון ספרתי בין 60 ל – 100.

15. מסלול מואץ לתואר ראשון ולתואר שני (מסגרת 333)

תכנית הלימודים במסלול המואץ מיועדת לתלמידים בעלי הישגים גבוהים בלימודיהם ומאפשרת למשתתפים בה לסיים תואר ראשון ותואר שני בתוך ארבע שנים (או חמש שנים במסלול עם תזה).

  להורדת טופס הרשמה  למסלול מואץ לתואר ראשון ושני לחץ כאן

 

א.        תנאי קבלה למסלול המואץ

(1)     לתכנית יוכלו להתקבל אוטומטית תלמידים המקיימים את התנאים הבאים:

(א)    סיימו בשנה"ל תשס"ה את השנה הראשונה ללימודיהם בהיקף 37 ש"ס לפחות או את השנה השניה ללימודיהם בהיקף 79 ש"ס.

(ב)     ממוצע ציוניהם בלימודי המשפטים הוא 84 לפחות. למען הסר ספק, בחישוב הממוצע לא יובאו בחשבון ציוני התלמיד בקורסים מחוץ לפקולטה.

(ג)       אינם לומדים במקביל בחוג נוסף. למען הסר ספק, תלמידים הרשומים אך ורק לחטיבה או לקורסים בודדים מחוץ לפקולטה עומדים בתנאי זה.

(ד)     תלמיד אשר התקבל למסלול המואץ, ושממוצע ציוניו ירד מ-81 לא יהיה רשאי להמשיך ללמוד במסלול זה.

(ה)    נרשמו לתכנית עד  לתחילת שנת הלימודים.

(ו)      תלמידים המעוניינים להתקבל לתכנית ואינם עומדים בתנאי הקבלה האוטומטיים יוכלו להגיש בקשה מיוחדת למזכירות הפקולטה עד לתחילת שנה"ל.  ההחלטה בעניינם תתקבל על ידי הממונה, תוך התחשבות בציוניהם, בהתקדמותם בלימודים בפקולטה  ובנכונותם לעמוד בתנאים שייקבעו להם, כגון לימודי השלמה בסמסטר קיץ וכיו"ב.

ב.    מסלול הלימודים בתואר השני

(1)     התלמידים יתבקשו להגדיר את מסלול הלימודים המבוקש על ידם בתואר השני בתום השנה השלישית ללימודיהם. תלמידים אשר יבקשו להרשם למסלול המחייב יותר משנת לימודים אחת, כמו מסלול "משפט, חברה ופוליטיקה", יידרשו להאריך את תקופת לימודיהם בהתאם.

(2)     תלמידים המשתתפים בתכנית ואשר יהיו מעוניינים להתקבל למסלול עם תזה, יפנו בבקשה לוועדת תואר שני לאחר סיום השנה השלישית ללימודיהם או לאחר סיום הסמסטר הראשון של השנה הרביעית ללימודיהם. המסלול עם תזה מחייב שנת לימודים נוספת על המסלול ללא תזה.

(3)     תלמידים המשתתפים בתכנית אשר ירצו ללמוד במסלול עם תזה, יוכלו להירשם לסדנת "תיאוריות בקריאה" גם אם עוד לא התקבלו למסלול זה.

ג.    מועד הענקת אישור התמחות וזכאות לתואר ראשון

התלמידים במסגרת המסלול המואץ העומדים בתנאים הנקובים בסעיפים 16-17 לתקנון יהיו זכאים לקבלת אישור להתמחות או אישור על זכאות לתואר "בוגר" בתום השנה הראשונה של התואר השני.  תלמיד אשר יפרוש מן התכנית לפני סיומה יהא זכאי לקבל אישור על זכאות לתואר ראשון לאחר סיום שלוש וחצי שנות לימוד ועמידה בדרישות הרגילות של התואר הראשון.

ד.   מועד הקבלה לתואר שני

הרישום לתואר שני יעשה באמצעות המרכז למירשם, במסגרת הרישום הרגיל לתואר שני, לפני תחילת שנה"ל הרביעית. הקבלה לתואר שני תבוצע בתחילת השנה הרביעית ללימודים. התלמיד יחשב במעמד "לא מן המניין", עד תום סמסטר א', מועד בו ישלים  את חובותיו לתואר הראשון כנדרש.

ה.  שכר לימוד

שכר הלימוד בו יחוייב תלמיד במסלול המואץ הנו זהה לשכר הלימוד הרגיל. כלומר: 350% בגין לימודי התואר הראשון ו 200% בגין לימודי התואר השני.

 

16.  אישור התמחות

א.   תלמיד יהיה זכאי לקבל אישור לעניין התמחות לצורך הצגתו בפני לשכת עורכי-הדין  אם השלים את חוק לימודיו לתואר בוגר בפקולטה.

ב.    אישור יינתן גם למי שחסרים לו ציונים חיוביים בשני מקצועות כאמור  (לרבות מקצועות חטיבה מורחבת כמוסבר בהמשך), ובלבד שקיים בהם את חובת הנוכחות ושאר המטלות שהוטלו על התלמידים באותם המקצועות, למעט המטלה המסכמת - בחינה במקרה של שיעור ועבודה סמינריונית במקרה של סמינר.

 

 17.  הענקת תארים

א.      התואר "בוגר אוניברסיטה במשפטים" ((LL.B. יוענק לתלמידים שסיימו לימודיהם, לאחר קבלת ציונים חיוביים בבחינות ובסמינרים, ושמילאו אחר כל חובותיהם האוניברסיטאיות.

ב.   התואר "בוגר אוניברסיטה במשפטים בהצטיינות" (LL.B.) יוענק לתלמידים שסיימו   לימודיהם  בציון סופי משוקלל  85 ומעלה ופחות מ-95.

ג.     התואר "בוגר אוניברסיטה במשפטים בהצטיינות יתרה" (LL.B.) יוענק לתלמידים שסיימו לימודיהם כאמור בציון סופי משוקלל  של 95 ומעלה.

ד.    תלמידים אשר התחילו את לימודיהם בשנת הלימודים תשס"ה יהיו זכאים לתואר "בוגר אוניברסיטה במשפטים בהצטיינות" (לרבות "בהצטיינות יתרה") רק אם ציוניהם עומדים בדרישות הנ"ל ובנוסף לכך הם נמנים עם 15% מן התלמידים אשר ציוניהם הגבוהים ביותר באותו מחזור.

 

 


פרק ג' - נוהל נוכחות תלמידים בקורסים, תרגילים וסמינרים

 

 18. נוכחות תלמידים

א.     תלמיד חייב להיות נוכח בכל מפגש (שיעור, תרגיל או סמינר) לפי תכנית הלימודים שלו, ולקיים את המטלות שהוטלו על-ידי המורה או המתרגל לקראת המפגש.   

ב.      מורה רשאי לבדוק בדרכים הנראות לו את נוכחות התלמידים בשיעור.

ג.       תלמיד, אשר מטעמים מוצדקים אינו יכול להשתתף במפגש בו נבדקת נוכחות אישית יודיע  על כך  למורה, בצירוף הנמקה.

ד.    בתרגיל או בסמינר, יבדוק המורה את נוכחות התלמידים בכל מפגש שהוא מקיים.

 

19. אי זכאות לגשת לבחינה

א.     תלמיד, אשר נעדר עד שלושה מפגשים של קורס סמסטריאלי, או עד חמישה מפגשים של קורס שנתי, יהא רשאי לגשת לבחינת המעבר בקורס או לקבל ציון בסמינר, אם החיסור היה מוצדק והביא לכך אישורים, לשביעות רצון המרצה.

ב.      רשימת התלמידים שאינם זכאים לגשת לבחינה תפורסם לא יאוחר משבעה ימים לפני הבחינה הנוגעת בדבר או היום האחרון ללימודים בקורס, המאוחר מבין השניים.

ג.      בכל מקרה בו מחליט מורה להרחיק תלמיד מסמינר או שלא לתת לתלמיד ציון בסמינר, ימסור המורה  הודעה על כך לתלמיד ויעביר העתק למזכירות לצורך דיווח במערכת.

ד.      תלמיד שלא הותר לו לגשת לבחינה רשאי לערער על כך בכתב בפני הממונה. הממונה יבקש מן המורה תגובה בכתב או בעל-פה על הערעור. החלטות הממונה תהיינה סופיות.

ה.     הוגש ערעור כאמור וטרם נתקבלה החלטת הממונה, ייבחן התלמיד על תנאי. התנאי הוא, שאם ערעורו יתקבל - ייזקף הציון לזכותו.

 

20. מספר מינימלי של תלמידים

הפקולטה רשאית לא לקיים קורס בחירה אם בחרו בו פחות מ-10 תלמידים וכן לא לקיים סמינר אם בחרו בו פחות מ-8 תלמידים.  לתלמידי קורס או סמינר שבוטלו כאמור, תינתן אפשרות לבחור קורס בחירה או סמינר אחר באותה שנה.

 

21. ביטול שיעור או קורס בגין אי הופעה של תלמידים

א.    מורה רשאי לבטל כל מפגש עם תלמידים אם מספר התלמידים הנוכחים בו אינו עולה על שלושה. בכל מקרה כזה  ידווח המורה על הביטול לדקאן.  

ב.        בוטלו מספר מפגשים באותו קורס בשנת לימודים אחת, יובא העניין לדיון בוועדת ההוראה. הוועדה תהיה רשאית להחליט על ביטול קורסי בחירה וסמינרים גם במהלך שנת הלימודים עקב נוכחות בלתי מספקת של תלמידים.

 

פרק ד' - נוהל בחינות מעבר (בחינה סופית בקורס), בחני ביניים, מבדקים ועבודות סמינריוניות

 

22. בחינות

עם תום הלימודים בכל אחד מקורסי החובה והבחירה בפקולטה, תתקיים בחינת מעבר בכתב.

         א.         כל בחינות המעבר, בחני הביניים והעבודות בפקולטה ייערכו בכתב, תחת השגחה, וייבדקו באופן אנונימי, עפ"י מספר תעודת הזהות.

          ב.                 בשום מקרה לא יתקיימו בחינות מעבר או בחני-ביניים בעל-פה.

          ג.                 תלמיד לתואר ראשון אינו זכאי להגיש עבודה במקום בחינת המעבר בקורס.

          ד.         למרות האמור לעיל, בקורסים מרוכזים של מרצים אורחים מחו"ל, רשאי המרצה להרשות הגשת עבודה במקום בחינה.

 

23. הארכת זמן בבחינה

הארכת זמן מיוחדת בבחינות תינתן לתלמידים אשר יוכיחו כי הם עומדים באחד מן הקריטריונים הבאים והכל בכפוף לנוהל סדרי בחינות אוניברסיטאי:

א.     מי ששפת אימו אינה עברית והוא לא למד בשפה העברית כשפה ראשית בבית-ספר תיכון או במוסד אקדמי מוכר. לתלמידים אלה תינתן הארכת זמן בהיקף של 30 דקות לכל  בחינה הנערכת בשפה העברית.

ב.      עולים חדשים הנמצאים בארץ לא יותר מחמש שנים. לתלמידים אלה תינתן הארכה בהיקף של 30 דקות לכל בחינה הנערכת בשפה העברית.

ג.      לקויי למידה הזקוקים להארכת זמן מיוחדת בבחינות. זכאות לפי פיסקה זו ומשך הארכת הזמן בגינה ייקבעו על-ידי דקאן הסטודנטים או על-ידי מי שיוסמך על-ידו, והם טעונים אישור הממונה.

ד.      תלמידים הזכאים מטעמים רפואיים להארכת זמן מיוחדת בבחינות, על סמך אישורים מתאימים שיומצאו למזכירות הפקולטה. זכאות לפי פיסקה זו ומשך הארכת הזמן בגינה, ייקבעו על-ידי הממונה.

 

24. מבדקים בעל-פה או בכתב

מורה בקורס, בתרגיל או בסמינר רשאי לקיים מבדק או מבדקים בכתב או בעל-פה במהלך הלימודים. המורה רשאי לקבוע ולהודיע מראש, כי עמידה במבדק או במבדקים מהווה תנאי לגישה לבחינת מעבר, לקבלת הציון בקורס או לקבלת בונוס או ציון מטיב.

 

 25. בוחן ביניים

א.                מרצה רשאי לקבוע שבקורס אותו הוא מלמד  יכתבו התלמידים בוחן ביניים.

ב.                 בבוחן ביניים אשר משקלו אינו גבוה מ 25% לא יתקיימו מועדי ב'.

ג.                   תלמיד אשר עקב שירות מילואים פעיל לא יכול להשתתף בבוחן ביניים יציג אשורים מתאימים במזכירות ויקבל הפניה למורה הקורס, שיקבע לו לפי שיקול דעתו, מועד מיוחד לבוחן ביניים או עבודת בית אשר משקלה זהה למשקל הבוחן.  לחילופין, יהא מורה הקורס רשאי להורות שמשקל בחינת המעבר של אותו תלמיד יהיה המשקל המצטבר של בוחן הביניים ובחינת המעבר או שבבחינת המעבר של הקורס יתווסף חלק נוסף (מיוחד לסטודנטים אלו) אשר משקלו יהיה כמשקל ציון הביניים.  הוא הדין בתלמידה שילדה בתקופה של עד 28 יום לפני הבוחן ובתלמידים אחרים אשר הממונה השתכנע כי נבצר מהם להשתתף בבוחן.

 

26.  מועדי בחינות מעבר

א.    לכל תלמיד יש זכות להיבחן פעם אחת בכל קורס בשנת לימודים אחת.

ב.    תלמיד רשאי להיבחן לפי בחירתו בכל קורס במועד א' או במועד ב'.

ג.     קיומם של שני מועדי בחינות א' ו-ב' אינו מקנה לתלמיד זכות להיבחן פעמיים בכל קורס ובאותה שנת לימודים.

ד.    תלמיד שנכשל  בבחינה  במועד א' יוכל להיבחן במועד ב'.

ה.    אם ירצה תלמיד לשפר ציון חיובי שקיבל  בבחינה במועד א', יוכל לגשת לבחינה במועד ב', כפוף להוראות סעיף 35.

ו.     תלמיד שלא ניגש לאף מועד או ניגש למועד אחד בלבד (א' או ב') ומעוניין לשפר את ציונו (או לתקן ציון נכשל), יהא רשאי לבקש מן הממונה מועד מיוחד רק אם יתקיים אחד מן התנאים הבאים:

(1)     הקורס ינתן בסמסטר העוקב או בשנה העוקבת על ידי אותו מרצה ובאותו משקל.  במקרה כזה יתקיים המועד המיוחד עם מועד א' או מועד ב' של הקורס העוקב (מועד אחד מבין השניים).     

(2)     מתקיים ממילא מועד ג' באותו קורס עקב זכאות של תלמיד/ה אחר/ת. במקרה כזה יתקיים המועד המיוחד יחד עם מועד ג'.

בקשה למועד מיוחד כזה תוגש למזכירות עם פרסום התאריך בו יתקיים מועד ג' בקורס (אם מתקיים כזה) או בתחילת השנה העוקבת או הסמסטר העוקב בהם מתקיים הקורס. הממונה יהא רשאי לדחות  את הבקשה, לקבלה או להתנות את קבלתה בתנאים.

סעיף זה אינו חל על קורסים מן החטיבה הראשונה.

          ז.          ההוראות הנ"ל לא יחולו על מבחני בית, עבודה במקום בחינה ומבחנים של קורסים מרוכזים. במקרים אלו יתקיים מועד אחד בלבד.

 

27. מועד ג'

א.      תלמיד אשר עקב שירות מילואים פעיל נעדר מבחינת מעבר במועד א' או ב', רשאי לבקש להיבחן במועד ג'.  התלמיד ימציא למזכירות אישור רשמי מטעם שלטונות צה"ל, על תקופת השירות. תלמיד הנקרא לשרות מילואים פעיל ביום הבחינה במסגרת שירות של שלושה ימים או פחות, חייב להודיע על צאתו לשירות המילואים למזכירות החוג או הפקולטה עם קבלת צו הקריאה.               

ב.       תלמידה שילדה בתקופה של עד 28 יום לפני בחינת מעבר במועד א' או ב' ונעדרה מבחינה זו, תהיה רשאית לבקש להיבחן במועד ג'.

ג.        תלמיד אשר קרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה נפטר, חו"ח, ביום הבחינה או במהלך השבועיים שקדמו ליום הבחינה, רשאי לבקש להיבחן במועד ג'.

ד.       המועד להגשת בקשות למועד ג' יפורסם על ידי מזכירות הפקולטה באתר האינטרנט של הפקולטה מיד לאחר קבלת התוצאות של מועדי ב'.

 

 28. תקופת בחינות המעבר ובחני הביניים

א.      מועדי א' וב' של בחינות המעבר מפורסמים בידיעון זה.

ב.       המועדים של בחני הביניים מפורסמים בידיעון זה או שיפורסמו במהלך הלימודים .

ג.        מועדי ג' יתקיימו במועדים עליהם תודיע המזכירות באמצעות אתר הפקולטה.

 

29. התנהגות בשעת מבחן

א.  תלמיד נבחן שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את השאלון (טופס הבחינה) לידיו, נחשב כאילו נבחן במועד זה. היה והחליט לא לכתוב את הבחינה, ציונו יהיה "0" ולא יהיה רשאי לעזוב את חדר הבחינה אלא כעבור חצי שעה ממועד תחילתה ולאחר שהחזיר את המחברת בצירוף השאלון. הציון נכנס לשקלול בממוצע הציונים של אותה שנה כנקודה אחת.

ב.    במהלך בחינה, בוחן-ביניים או במבדק בכתב, אסור לתלמיד לשוחח עם תלמידים אחרים, להעתיק מהם או להשתמש בכל חומר עזר שהכנסתו לחדר הבחינה לא הותרה במפורש על-ידי המורה.

ג.     במהלך הבחינה לא יעביר תלמיד לתלמיד אחר חומר עזר, אשר הותר להכניסו לבחינה ולא יקבל חומר כאמור מתלמיד אחר.

ד.    אסור לתלמיד לזהות את עצמו במחברת של בחינת מעבר או בוחן-ביניים, ואסור לו למסור בגוף הבחינה פרטים כלשהם שאינם רלבנטיים לתוכן הבחינה.

ה.    לא תותר כניסת תלמיד לחדר הבחינה 15 דקות לאחר תחילת הבחינה.

ו.     כפוף לאמור בס"ק א' לעיל וס"ק ז' להלן, היציאה מחדר הבחינה מותרת רק עם סיום כתיבת הבחינה ומסירת מחברת הבחינה והשאלון לידי המשגיח, או בהתאם להוראות שיימסרו על-ידי המשגיח בנושא יציאה לשירותים.

ז.     במקרים יוצאים מן הכלל יוכל התלמיד לעזוב זמנית את חדר הבחינה אך זאת רק באישור המשגיח ובכפוף לתנאים שייקבעו.

ח.    על התלמיד להחזיר את מחברת הבחינה בתום הזמן הקצוב לבחינה ולא יהא רשאי לקבלה חזרה לשם ביצוע תיקונים.

ט.      יש לפעול  על פי האמור בהנחיות שעל מחברת הבחינה.

 

30. כתב יד בלתי קריא בבחינות

א.    יש לכתוב את התשובות בעט שחור ובכתב ברור ונקי. טיוטות תירשמנה בתוך המחברת בלבד (בעמוד הימני). אין לתלוש דפים מהמחברת. אין לכתוב בשוליים.

ב.    מורה רשאי להחזיר למזכירות מחברת בחינה כאשר כתב היד בלתי קריא. בחינה כזו תיבדק על פי נהלי המזכירות.

ג.     תלמיד בעל כתב יד לא קריא יפנה ליחידה לאבחון ליקויי למידה.

 

 31. שימוש במחשב           

השימוש במחשב לצורך כתיבת בחינה, בוחן הביניים או מבדקים בכתב אסור. למרות האמור בסעיף זה, תלמיד בעלי נכות או ליקוי למידה המחייבים אותו בשימוש במחשב יוכל לפנות בבקשה מיוחדת, על פי ההליך הקבוע בפרק ח' לתקנון זה. כמו כן, רשאי הממונה לחייב תלמיד אשר כתב ידו אינו קריא לכתוב את מבחניו במחשב.

 

32. ציונים

         א.        הציון הסופי בקורס יינתן על בסיס של 100 נקודות. כל ציון הנמוך מ-60 נקודות ייחשב לכשלון. ציון "נכשל" בבחינת מעבר או בבוחן-ביניים יינתן על ידי המורה הראשי בקורס.

          ב.         תוקן ציון "נכשל" או שופר ציון, יירשם הציון המתוקן בגיליון הציונים הסופי לתואר.

מורה בקורס או בסמינר רשאי לקבוע כי הציון הסופי בקורס יהיה שקלול של הציון בגין בחינת המעבר או עבודת הסמינר לבין ציון ביניים, אשר יינתן בגין מטלה אחרת אותה יבחר המרצה, כגון:  בוחן-ביניים, מבדקים בכתב, עבודות-בית, הרצאה וכיו"ב.  המרצה גם רשאי לקבוע כי ציון הביניים יהיה ציון מטיב (מגן), ובמקרה כזה ישוקלל ציון הביניים רק אם הוא גבוה יותר מהציון של התלמיד בבחינת המעבר. הודעה בעניין המטלה, משקלה ואם מדובר בציון מטיב (מגן) תתפרסם בידיעון הפקולטה או באתר הפקולטה לא יאוחר מהמועד בו מתקיים השיעור הראשון של הקורס.

          ג.         בכל מקרה, משקל הציון בבחינת המעבר  של הקורס לא יפחת מ- 60% מהציון הכולל ומשקל עבודות הבית לא יעלה על 25% מהציון הכולל,  אלא אם התקבל אישור         ועדת הוראה לחריגה ממגבלות אלו.

          ד.         מרצה יהיה רשאי (גם אם לא ניתנה על כך הודעה מראש) להעניק בונוס של עד 5 נקודות לתלמיד, בגין השתתפות בכתה או מבדקים בכתב או בעל-פה, ובלבד שמספר נקודות הבונוס בכל כיתה לא יעלה על מחצית מספר התלמידים באותו קורס. במקרה של הענקת בונוס יתווספו נקודות הבונוס לציון הסופי של התלמיד.

         ה.          הנהגת ציון מפוצל במהלך שנת הלימודים, או שינוי במבנה הציון כפי שנקבע מראש, ייעשו באישור הממונה. במקרה שיבוצע שינוי כזה תבוא על כך הודעה באתר הפקולטה והמרצה יודיע על כך בכיתה.

          ו.         בחינת מעבר, בוחן-ביניים, מבדק בכתב ועבודת-בית יכולים להקיף גם חומר שלא נלמד בכיתה (על סמך קריאת ספרים, מאמרים ופסיקה בעבודה עצמית של תלמידים), ובלבד שהודעה על כך פורסמה במועד סביר מראש.

          ז.         לא יתקיימו בחינות מעבר נפרדות בתרגילים. שיעור ותרגיל ייראו כיחידה אחת לצורך בחינת המעבר והציון בקורס (לרבות הציון המפוצל).

         ח.         בקורס מרוכז באנגלית יכול התלמיד לבחור בציון עובר/נכשל ע"י פנייה בכתב למזכירות.

 

33. פרסום ציונים

א.    ניתן לקבל ציונים סופיים של קורסים וסמינרים באמצעות המענה הקולי (טלפון   03)-6428555) ובאמצעות האינטרנט באתר: http://www.ims.tau.ac.il/tal/tal.asp

ב.    תוצאות בחינות המעבר, בחני-ביניים, מבדקים בכתב ועבודות-בית יפורסמו על לוחות המודעות או בקרבתם, למעט ציוני קורסים בהם הציון הסופי הוא 100% מבחן.

ג.     המזכירות לא תספק מידע על ציונים בטלפון.

 

34. כשלון בקורסים

         א.         תלמיד אשר קיבל ציון סופי "נכשל" (או לא התייצב לבחינה) בקורס מהחטיבה הראשונה יהיה חייב ללמוד את הקורס מחדש בשנת הלימודים העוקבת.  תלמיד אשר קיבל ציון סופי "נכשל" (או לא התייצב לבחינה) בקורס מהחטיבה הראשונה גם בשנה העוקבת, עניינו יובא לפני דקאן הפקולטה להחלטה אם יוכל להמשיך את לימודיו ובאילו תנאים.

          ב.         תלמיד אשר קיבל ציון סופי "נכשל" (או לא התייצב לבחינה) בקורס מן החטיבה השנייה או מן החטיבה השלישית יהא רשאי ללמוד את הקורס מחדש בסמסטר העוקב או בשנת הלימודים העוקבת, ויהא חייב בשכר לימוד מלא בגין שני הקורסים. היה והקורס העוקב  ניתן בהיקף שעות שונה, ישוקלל הקורס השני.

במקרה בו הקורס העוקב ניתן על ידי אותו מרצה אשר העביר את הקורס הקודם (בו נכשל התלמיד), יהא רשאי התלמיד לבקש מן המרצה פטור מנוכחות בשיעור וגרירה של ציון הביניים לו היה זכאי בשנה הקודמת (אם היה כזה). לא ניתן יהיה לבקש לגרור חלק מציון הביניים. בקשה לפטור מנוכחות ולגרירת ציון ביניים תוגש למזכירות, כאשר היא מאושרת בכתב על ידי המרצה, עד חודש לאחר תחילת הלימודים בקורס. אם השתנה משקלו של ציון הביניים בכלל הציון, ישוקלל הציון החדש בהתאם להוראת המרצה. היה והקורס בו נבחן התלמיד בשנה העוקבת ניתן בהיקף שעות שונה מן ההיקף של הקורס בשנה הקודמת, (ואושר לתלמיד לגרור את הציון המפוצל), יהיה משקל הקורס עבור תלמיד זה המשקל של הקורס בו השתתף (בשנה הקודמת) או המשקל של הקורס (בשנה העוקבת) בו רק נבחן, הנמוך מבין השניים. תלמיד אשר קיבל פטור מנוכחות ואישור לגרירת ציון ביניים יהא חייב גם כן בשכר לימוד מלא.

 

35. שיפור ציונים (ויתור על ציון חיובי)

א.      תלמיד אשר קיבל ציון חיובי בבחינה שנערכה במועד א' וחפץ לנסות לשפר ציון זה במועד ב' יכול לפנות בכתב ולהודיע שהוא מוותר על הציון החיובי שקיבל, על מנת להיבחן בשנית. פנייה כאמור, ניתן להגיש עד שלושה ימים לפני מועד ב'. תלמיד אשר ויתר על ציון חיובי בקורס לא יוכל לחזור בו מויתור זה.

ב.       נסיון לשיפור ציון כאמור, יוכל להעשות רק פעם אחת באותו קורס.

ג.        הציון המאוחר יחליף את הציון הקודם אף אם הציון המאוחר נמוך מהציון הקודם!

ד.       תלמיד אשר קיבל ציון חיובי סופי בקורס, והוא מעוניין לשפרו בסמסטר העוקב או בשנה העוקבת, ירשם לקורס מחדש ויחולו עליו, בשינויים המחויבים, התנאים הקבועים  בס' 34. תלמיד אשר נרשם לקורס עוקב על מנת לשפר ציון, ייחשב לו הדבר כאילו ויתר על הציון החיובי שהיה לו, ולא יוכל לחזור בו מויתור זה.

 

36. ערעור  על ציון

א.      תלמיד יהיה זכאי להגיש ערעור על ציון מבחן מעבר חמש פעמים בלבד במהלך לימודיו לתואר.  ערעור שיתקבל לא ייחשב במניין הערעורים לצורך זה. הוגשו יותר ערעורים מן המכסה המותרת וטרם התקבלו לגביהם תשובות – ייבדקו הערעורים לפי סדר הגשתם עד למכסה המותרת לתלמיד.

ב.       מחברות הבחינה נסרקות למחשב  וניתן לצפות בהן עפ"י ההנחיות שפורסמו.

ג.        העיון במחברות נעשה באמצעות המחשב ובתשלום.

ד.       תלמיד המבקש לערער על ציון בחינה, יעשה זאת בכתב, על גבי טופס ערעורים מנומק, על סמך הכתוב במחברת הבחינה.

ה.       הערעור יוגש למזכירות תוך שבוע מיום פרסום הציונים או מיום סריקת המחברות. לאחר מועד זה לא יתקבל ערעור מכל סיבה שהיא, אלא באישור הוועדה לתיקון ציונים.  באחריות הסטודנט לשמור על אנונימיות תהליך הערעור עד סופו.

ו.        במסגרת הערעור יבדוק המורה, אם נפלה טעות במתן הציון. תשובת המורה לערעור אינה יכולה להיות על דרך של הערכה מחדש של מחברת הבחינה.

ז.        החליט המורה לקבל או לדחות את הערעור, ינמק  החלטתו בכתב, בטופס הערעור.

ח.       הגיע המורה הראשי למסקנה כי יש לשנות ציון שפורסם (לשפר או להוריד) יוכל להמליץ על שינוי הציון כאמור - בצירוף הנמקה מתאימה - בפני הוועדה  לתיקון ציונים. הוועדה  תהיה רשאית להחליט,  על-פי שיקול דעתה המנומק, אם לקבל או לדחות את המלצת המורה,  כולה או חלקה.

ט.      אין זכות ערעור על ציון בסמינר, עבודות בית, בחינות בית ובחינות בקורס מרוכז.

פרק ה' - עבודות בכתב ועבודות סמינריוניות[*]

 

37. הגשת עבודות

א.    כל עבודת בית ועבודה סמינריונית המוגשת על-ידי תלמיד חייבת להיות פרי עטו.

ב.     כל מובאה או ציטטה מדברי אחרים חייבת להיות מסומנת ככזאת, תוך ציון המקור.

ג.     אסור לתלמיד להגיש עבודת-בית או עבודה סמינריונית זהה או דומה לעבודה שהוגשה על-ידו בקורס אחר.

 

38. מועד הגשת  עבודות

א.    עבודות בית תוגשנה במועד שייקבע על-ידי המורה.

ב.    עבודה סמינריונית תוגש למזכירות בתוך חודשיים וחצי מיום תום הסמסטר בו נלמד הסמינר.

ג.     תלמיד המגיש עבודה סמינריונית ישירות למרצה, יעביר על כך הודעה בכתב למזכירות עם אישור של המרצה שקיבל את העבודה. בכל מקרה, ישמור התלמיד עותק של עבודתו למקרה שזו תאבד.

ד.    הגשת עבודה סמינריונית באיחור של עד שבועיים מהמועד שצויין, תלווה באישור בכתב מהמרצה.

ה.    הגשת עבודה סמינריונית באיחור ולאחר סיום שנת  הלימודים האחרונה לתואר, תחויב בתוספת שכר לימוד, בהתאם לתקנות שכר לימוד אוניברסיטאיות.  איחור כזה עלול גם לגרום לדחיית המועד בו התלמיד יהיה זכאי לתואר ו/או המועד בו יקבל את התואר.

 

39. ציון הסמינר

א.    ציון הסמינר ייקבע בהתאם לעבודה הסמינריונית בכתב, והוא יכול לשקף גם את רמת הצגתה בעל-פה של העבודה ותרומתו הפעילה של התלמיד לדיונים במהלך הסמינר. 

ב.     ציון סמינר שנלמד בשנת לימודים מסויימת, ייכלל בממוצע הציונים של אותה השנה.

ג.     לא ניתן לערער על ציון בסמינר.

 

40. אישורים בכתב

לא תתקבל טענה מטעם תלמיד לעניין פטור מקורס או לגבי כל זכות אחרת - בעניין אקדמי או מנהלי בפקולטה - אלא אם יש בידו אישור מתאים בכתב מאת מזכירות הפקולטה.

פרק ו' - לימודים במקביל בפקולטה אחרת

 

הפקולטה מאפשרת לתלמידי התואר הראשון במשפטים לשלב לימודים עם כל חוג דו-חוגי אחר באוניברסיטת תל-אביב (לימודים לאחר תואר), החל משנה א', בכפוף לאישור ועדת ההוראה של החוג האחר. השיבוץ למסלול הלימוד בפקולטה למשפטים ייעשה ללא קשר לתכנית הלימודים בחוג הנוסף.

 

הפקולטה עושה כמיטב יכולתה לתאם את מערכות הלימוד שלה עם מערכות הלימוד של חוגים אחרים, ובמיוחד עם שלושה חוגים, בהם לומדים רוב תלמידי הפקולטה אשר לומדים חוג נוסף: כלכלה, ניהול וחשבונאות.  עם זאת, אין הפקולטה יכולה להבטיח שלא תהיה חפיפת זמנים בין קורסים או מבחנים הניתנים בפקולטה לבין קורסים או מבחנים הניתנים בחוגים האחרים. התיאום הוא על אחריותם של התלמידים.

תלמידים הנרשמים לתכנית לימודים נוספת לא יהיו זכאים להקלות כלשהן בלימודי המשפטים, לבד מן ההקלות המפורטות בתקנון זה. לא יאושר  בתכנית הלימודים קורס שהוראתו מתקיימת במועד בו מתקיימת הוראה של קורס אחר הנכלל בתכנית הלימודים של אותו תלמיד. על התלמיד להידרש בזמן הכנת תכנית הלימודים ללוח הבחינות המפורסם בידיעון, ולמועדי הבחינות בפקולטה אחרת באוניברסיטה אם אותו תלמיד לומד בה, כדי למנוע חפיפה בתאריכי הבחינות המתקיימות בסוף כל סמסטר.

הרישום ללימודים במקביל ייעשה במשרד הרישום והקבלה, על-פי נהלי האוניברסיטה. שכר הלימוד ייקבע על-פי תקנות האוניברסיטה.

בתום כל שנת לימודים ייבדק ממוצע ציוניו של תלמיד הלומד לימודים במקביל בפקולטה למשפטים. היה הציון נמוך מ-77, לא יתאפשר לסטודנט ללמוד במקביל בפקולטה למשפטים ובפקולטה אחרת באוניברסיטה.

עם סיום הלימודים בפקולטה למשפטים ובתכנית הלימודים האחרת, תוענק למסיימים תעודת "בוגר אוניברסיטה במשפטים"  (LL.B.) ותעודה על לימודים לאחר תואר בחוג אחד מתוך תכנית דו חוגית לתואר ראשון. התעודה של החוג לאחר תואר תינתן אחרי קבלת התעודה במשפטים.


פרק ז' - לימודים בחטיבה מורחבת

 

לתלמידי תואר ראשון במשפטים מוצעות ארבע חטיבות מורחבות אשר נבנו במיוחד עבורם: חטיבה בחשבונאות, חטיבה בניהול, חטיבה בכלכלה וחטיבה בפילוסופיה. הפקולטה מאפשרת, בתאום עם החוגים הרלבנטיים, למספר מוגבל של תלמידי משפטים ללמוד בחטיבות אלה.

 

החטיבה מהווה חלופה לתלמידי משפטים שאינם מעונינים ללמוד לימודים מלאים לקראת תואר נוסף, אך מעוניינים לקבל את הכלים הבסיסיים בתחום, ואף להכין עצמם ללימודי המשך בו. לימודים אלה מיועדים לתלמידים העומדים בתנאי הקבלה של החוגים הנ"ל. החוג לניהול הסכים לקבל לחטיבה זו גם תלמידים אשר אינם עומדים בדרישות הקבלה של החוג ובלבד שלמדו לפחות 30 ש"ס בפקולטה למשפטים וציונם הממוצע גבוה מ-85.

 

תלמידי שנה א' או ב' העומדים בדרישות הקבלה והמעונינים ללמוד במסגרת החטיבות: חשבונאות, ניהול, כלכלה  ופילוסופיה, יגישו בקשה למזכירות הפקולטה למשפטים עד לסוף חודש אוגוסט. לאחר מיון הבקשות תימסרנה  הודעות הקבלה.

 

הרישום לקורסים בחטיבה יבוצע על ידי התלמיד בחוג הרלבנטי  ועל פי הכללים של אותו חוג.

 

הלימוד במסגרת החטיבה יצוין בתעודת הבוגר וציוני התלמיד ירוכזו ברשומת הלימודים  תחת הכותרת לימודי חטיבה מורחבת בחשבונאות, בניהול,  פילוסופיה וכלכלה.

 

בחישוב הציון הממוצע לתואר של תלמיד אשר סיים אחת  מן החטיבות המורחבות הנ"ל יהיה משקל הציון הממוצע במשפטים 80% ומשקל הציון הממוצע בחטיבה יהיה 20%.

 


א. חטיבה מורחבת בלימודי חשבונאות

 

לימודי החטיבה בחשבונאות יכללו 38 ש"ס. 

הקורסים בחטיבה המורחבת, דרישות הקדם (ד"מ) והדרישות ללימוד במקביל (דמ"ק) של כל קורס, הם  כדלקמן:

 

דרישות קדם/מקבילות

 

ש"ס

שם הקורס

ד"מ: בחינת מעבר בהנה"ח וחישובים מסחריים

4

1. יסודות החשבונאות

 

7

2. מתמטיקה לניהול

ד"מ: מתמטיקה לניהול

4

3. מבוא לסטטיסטיקה

ד"מ: מתמטיקה לניהול

6

4. כלכלת עסקים

דמ"ק: יסודות החשבונאות, כלכלת עסקים                                                                                 

2

5. חשבונאות ניהולית

ד"מ: מבוא לסטטיסטיקה

4

6. סטטיסטיקה לניהול

ד"מ: יסודות החשבונאות

דמ"ק: כלכלת עסקים, סטטיסטיקה לניהול

4

7. יסודות המימון

ד"מ: יסודות החשבונאות

2

8. בעיות מדידה בחשבונאות

ד"מ: חשבונאות ניהולית, סטטיסטיקה לניהול, יסודות המימון, כלכלת עסקים, הדרכה בספריה: "שימוש במאגרי מידע בחשבונאות"

3

9. תכנון בקרה עסקית

ד"מ: יסודות המימון, בעיות מדידה בחשבונאות, סטטיסטיקה לניהול, הדרכה בספריה: "שימוש במאגרי מידע בחשבונאות"

2

10. ניתוח דוחות כספיים

      והערכת שווי חברות

 

לצורך השתתפות בקורס "יסודות החשבונאות" יידרשו התלמידים לעמוד בהצלחה בבחינת פטור ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים". קורס זה, הנדרש גם מהתלמידים לחשבונאות, אינו נכלל במניין השעות לתואר בחשבונאות והוא יידרש גם מהלומדים בחטיבה. חלק מהתלמידים לומדים לקראת בחינה זו בכוחות עצמם, אחרים מעדיפים להתכונן אליה באמצעות המכינה לחשבונאות הניתנת על-ידי לה"ב.

 


ב. חטיבה מורחבת בלימודי ניהול

 

לימודי החטיבה בניהול יכללו 32 ש"ס.

להלן רשימת קורסי החובה:

 

מס' הקורס

שם הקורס

בש"ס

דרישות מוקדמות

1221.1111

מבוא לטכנולוגיות מידע

2

                        

1221.5111

מתמטיקה לניהול

7

                        

1221.5112

מבוא לסטטיסטיקה

4

מתמטיקה לניהול

1221.5117

כלכלת עסקים

6

מתמטיקה לניהול

1221.5114

סטטיסטיקה לניהול

4

מבוא לסטטיסטיקה

 

סה"כ לימודי חובה:

23

 

            

             קורסי הבחירה יילקחו מרשימת קורסי החובה והבחירה המוצעים בחוג לניהול בלבד (המתפרסמים בפרק ג' תכנית לימודים בחוג לניהול).

תלמיד לא ילמד יותר מ-4 ש"ס מתוך רשימת קורסי הבחירה בחוג.

תלמיד החטיבה בניהול מנוע מללמוד בחוג לניהול את הקורסים: יסודות המשפט, דיני עסקים, מבוא לדיני מסים, הגבלים עסקיים.

 


ג. חטיבה מורחבת בלימודי כלכלה

 

 

לימודי החטיבה בכלכלה יכללו 32 ש"ס.

להלן רשימת הקורסים:

 

שם הקורס

ש"ס

דרישות מוקדמות

יסודות הכלכלה

6     ש"ס

 

מתמטיקה לכלכלנים א'

4     ש"ס

 

מתמטיקה לכלכלנים ב'

4     ש"ס

זכאות להיבחן במתמטיקה לכלכלנים א'

מיקרו כלכלה א'

3     ש"ס

ציון עובר ביסודות הכלכלה, נבחן במתמטיקה לכלכלנים א', לימוד במקביל מתמטיקה לכלכלנים ב'

מיקרו כלכלה ב'

4     ש"ס

זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א',

ציון עובר במתמטיקה לכלכלנים א'+ב'

מיקרו כלכלה ג'

3     ש"ס

ציון עובר בקורסי חובה שנה א' וזכאות להיבחן במיקרו כלכלה ב', זכאות להיבחן במיקרו כלכלה ב'

מאקרו כלכלה א'

3     ש"ס

ציון עובר ביסודות הכלכלה ובמתמטיקה לכלכלנים א' נבחן במתמטיקה לכלכלנים ב', זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'

מאקרו כלכלה ב'

3     ש"ס

ציון עובר בקורסי החובה וזכאות להיבחן במאקרו כלכלה א'

קורסי בחירה[†]

השלמה ל-32 ש"ס ראה קורסי בחירה בכלכלה

 

תלמידים שיסיימו חטיבה זו ויעמדו בתנאי הקבלה לתכנית התואר השני בכלכלה, יוכלו ללמוד בתכנית זו כאשר קורסי ההשלמה היחידים בהם יחויבו הם: מבוא לאקונומטריקה, "אלגברה לינארית לכלכלנים" (או קורס מקביל במסגרת ביה"ס למתמטיקה), ו"שיטות מתמטיות בכלכלה". ניתן ללמוד אחד או יותר מקורסים אלו במסגרת שעות הבחירה בכלכלה.


ד. חטיבה מורחבת בלימודי פילוסופיה

 

לימודי החטיבה בפילוסופיה יכללו 32 ש"ס.

 

הלימודים הם מדורגים, דהיינו, אין ללמוד שיעור המשך לפני או במקביל לשיעור מבוא; אין ללמוד קריאה מודרכת ב' לפני או במקביל לקריאה מודרכת א'; ואין להשתתף בסמינר  לפני שנלמד שיעור ההמשך בתחום הסמינר.

 

1 . חטיבה מורחבת 32  ש"ס

מבוא לפילוסופיה יוונית                                           2    ש"ס    סמ' א' או ב'

מבוא לפילוסופיה חדשה                                            4    ש"ס    סמ' א' או ב'

מבוא ללוגיקה + תרגיל                                         4    ש"ס    סמ' א'

3 שיעורי מבוא בתחומי הלימוד בחוג לפילוסופיה        6    ש"ס    סמ' א' ו/או ב'

קריאה מודרכת א'                                                     2    ש"ס    סמ' א' או ב'

שיעור המשך + תרגיל באחד התחומים בו נלמד מבוא  4    ש"ס    סמ' א' *

קריאה מודרכת ב '                                                2    ש"ס    סמ' א' או ב'

2 שיעורי בחירה בתחום בו נלמד מבוא                         ש"ס    סמ' א' או ב'

סמינר בתחום הלימוד הנ"ל (או 2 שיעורי בחירה נוספים)  4 ש"ס  סמ' א' או ב' 

 


 

פרק ח' - אישורים על ליקויי למידה ומילואים

 

1. תלמידים בעלי לקויות למידה

תלמידים בעלי לקויות למידה המבקשים התאמות בבחינות, חייבים לעבור אבחון בשירות הפסיכולוגי של דקאנט הסטודנטים (בניין מיטשל, חדר 214, טלפון 6409692), וזאת גם אם  מצויים בידם אבחונים קודמים.

ההתאמות בבחינות ניתנות על סמך חוות דעת של השרות הפסיכולוגי ובתיאום עם ועדת ההוראה הפקולטטית. עקב רשימת המתנה ארוכה, מומלץ לפנות לאבחון מוקדם ככל האפשר.

 

2. ועדה לתיאום שרות מילואים (ולת"ם)

     א.             הנחיות מפורטות לגבי ולת"ם מופיעות בידיעון האוניברסיטה.

     ב.              תלמיד הנקרא לשרות מילואים רשאי לבקש דחייה ו/או קיצור של השרות ע"י הגשת בקשה לולת"ם. בעת הדיונים מתחשבת ולת"ם בבעיות אקדמיות בלבד (כגון: תכנית לימודיו של התלמיד, תקופת בחינות ועונת לימודי הקיץ).

      ג.              תלמיד המעונין להגיש בקשה לולת"ם יקבל טופס בקשה במרכז השירות לסטודנט בדקאנט הסטודנטים (בנין מיטשל), או במזכירות הפקולטה, ימלא את הפרטים ויפנה עם הטופס למזכירות הפקולטה. לאחר בדיקת הפרטים ייחתם הטופס ע"י המזכירות.

     ד.              ניתן להגיש ערעורים עד 10 ימים לפני מועד היציאה לשמ"פ. טפסים – במרכז השירות לסטודנט.

     ה.              לתשומת לב: פקודת מטכ"ל 31.0835 מגדירה "שנה אקדמית" כתקופה שבין אוקטובר של שנה מסויימת ליולי של השנה העוקבת.

      ו.              חייל מילואים הלומד באוניברסיטה חייב לדווח על כך ליחידתו ולפרט: פקולטה, חוג, שנת לימוד, תואר וכתובת מעודכנת. עליו לצרף אישור רשמי מטעם האוניברסיטה על לימודיו. רישום זה נועד לסייע בתכנון קריאתו לשמ"פ.


פרק ט' - מלגות בפקולטה למשפטים

 

לרשות הפקולטה למשפטים עומדות מספר מלגות המיועדות לחלוקה לסטודנטים לתואר ראשון, לתארים מתקדמים וכן לחברי סגל צעיר. המלגות מחולקות על פי החלטת ועדת המלגות הפקולטטית על בסיס הצטיינות ו/או צורך כלכלי.

תלמידי תואר ראשון המעוניינים בסיוע רשאים להגיש בקשה גם ליחידה לסיוע כלכלי בדקאנט הסטודנטים על בסיס קריטריונים הנקבעים בדקאנט (למעט קרן המלגות של השופט מרדכי הנדלסמן שפירותיה מחולקים עפ"י הנחיית הדקאן וועדת המלגות).

במהלך שנת הלימודים יחולקו מלגות מטעם הפקולטה לתלמידי תואר ראשון על בסיס של נזקקות כלכלית והצלחה בלימודים. הזמנה לתלמידים להציג מועמדות, נשלחת באמצעות הדואר האלקטרוני ומופיעה גם באתר הפקולטה.

 

מידע על המלגות השונות ניתן למצוא באתר האינטרנט הפקולטטי:

http://www.tau.ac.il/law/scholarships.htm

 [*] לגבי עבודות סמינריוניות ראו גם סעיף 6 (ב)(2) לתקנון זה.

[†]      במסגרת קורסי הבחירה ניתן ללמוד קורסים מקבוצה א' או מקבוצה ב' של קורסי הבחירה בכלכלה, או את הקורס מבוא לאקונומטריקה. הקורס מבוא לאקונומטריקה מהווה חלק מקורסי החובה של תכנית התואר הראשון בכלכלה.

 

 

* למעט שעור ההמשך + התרגיל ב"פילוסופיה של המדע" ופילוסופיה סינית אשר ניתנים בסמסטר ב' ושעור ההמשך בפילוסופיה יהודית שהוא שנתי.