ז"סשת ןועידי

ןועידיב שומישה

ביבא לת תטיסרבינוא ,ןמכוב ש"ע םיטפשמל הטלוקפה ןועידי ךינפל
.(טנרטניאה תסריגב קר
עיפומ ןועידיה)

( םירחא םינועידיל רבעמו) םינועידי יבגל תויחנה ·

.ןימימ טירפתה תועצמאב ןועידיב טוונל ןתינ ·

"ןוכדע" הלמהמ ןהו ינמיה טירפתהמ ןה עיגהל ןתינ םהילא ,םינוכדעל בל ומיש ·
.ןוכדע םהיבגל לחש םיסרוק דיל תורעהה רוטב העיפומה

,קלח ותוא לע ןמסה תא ביצהל ךילע ,ןועידיה ןמ קלח סיפדהל תנמ לע ·
."ספדה" רוחבלו ינמיה ןמסה לע ץוחלל

.דימלתה תויחונ יפל דומילה תוינכת לש ןולחה לדוג תא תונשל ןתינ ·

:הלשממה תטלחהל ךשמהב ,םכתעידיל

םידומילל ומשריש ןושאר ראותל םישדח םיטנדוטס
תחפומ ל"כש ומלשי ,תוחפל ס"ש 18 - לש
ס"ש 18 -מ תוחפל םשרנש ימ
תויאמדקאה תושירדב החלצהב דומעי אל וא
,תוחפל ס"ש 18 לש
התחפה אלל דומילה רכש אולמ תא םלשי
.תועשה רפסמל םאתהב

.ןאכ ץחל ז"סשת םידומילה תנשל הטיסרבינואה לש יללכה ןועידיב ןויעל

ז"סשת ןועידי

:ןועידיה תכרוע
רקינלצ תיור

:ןועידיה תנכהב עויס
שירקא ילינ
רמיצ הבהז

:טנרטניאה תסריג תונכתו הקפה ,בוציע
ןמצלוה ןדע העופ