ישארה ףדל
הטיסרבינואה ןועידי
םידיקפת ילעב

ןאקדה רבד

הטלוקפה תודסומ

תושפוחו םיעורא חול

םושיר ילהנ

I ראות ידומיל ןונקת

II ראות ידומיל ןונקת

III ראות ידומיל ןונקת

II ראות ץוח ידומיל
םידומילה תינכת
I ראות
II ראות
םיזכורמ םיסרוק

ץיק רטסמס

תוניחב חול
םייובמ טפשמו תע יבתכ

םינוכדע