תומדקה -הקיטילופו טפשמ


העפות םימעפ םיווהמ טפשמו הקיטילופ .ךכמ ךופה .םידרפנ תוקיטקרפו ןויע לש תודש םניא טפשמו הקיטילופ
תולבוקמ תואמגוד יתש םילטונו הדימב ,הקיקחו הקיספ .םיינשה ןיב םיקודה ןילמוג יסחי םימייקתמ םימעפו תחא
,תרחא ןושל .יתרבח קדצ ינייפאמ לעו ,םיבאשמ תקולח ינפוא לע ,יוצרהו בוטה לע תוישונא תוערכהב תוכורכ ,הלא
םייטפשמ םיטקפסא .יתנידמ קר וניא טפשמה םלוא .תויטילופ תוערכהב ,םוי םוי ישעמ ,תוכורכ הקיקחו הקיספ
תובר םימעפ תוספתנ ןניאש ,תוליהקה תמרב ןהמ תובר ,תוימשר אל תולועפו תודמעב אקווד יוטיב ידכל םיאב םיבר
וא תוהז תועפות תובר םימעפ ןה טפשמהו הקיטילופה םירחא םירושמב םג ומכ הז רושימב .טפשמל תויטנוולרכ
.תומוד

תוברתכ טפשמהו ,תיטילופ הפשכ טפשמה ,יטילופ חוככ טפשמה .םייזכרמ םייטילופ םיטביה רפסמ שי טפשמל
טפשמה .ונייחב תונידמו םינוגרא תטילשל תיתייעב תויקוח קינעמו ,ברועמ ,בצעמ יטילופ חוככ טפשמ .תיטילופ
.תובוחו תויוכז לש םיוסמ יתוברת חיש םמצעשכל םיגציימה תונשרפ יללכ לש תכרעמ הווהמ תיטילופ הפשכ
,בצעמו ףקשמ טפשמה .תויטילופ תולועפ לש תוקיטקרפו תומרונ בצעמ םגו ףקשמ תיטילופ תוברתכ טפשמה
,םינורחאה םיטביהה ינשב דחוימב .וב חוורה ירוביצה תועדה םילקאו יטילופה רטשמה לש ונויבצ תא ,הז רשקהב
לע עיפשמ טפשמה .ילגעמ םא יכ יראיניל וניא תוישונא תוביבס ןיבל הקיטילופכ טפשמ ןיב סחיה ,יתרכזה םתוא
ףקשמ טפשמה ,יתרכזה םתוא םירקמה לכב .הילותפנ תא ףקשמו הנממ עפשומ םג טפשמהו תישונאה תועדומה
,חוכ תוצובק ,םיעצמא ילעב םייתרבח תודמעמ לש תויפצל םאתהב םדקל דעוימ אוה םתוא םייטילופ םיסרטניא
.תודסומו תונידמ ,םינוגרא

הווהמ טפשמה יכ הילשאה ןמ הבר הדימב עבנ ,הזמ ,הקיטילופבו ,הזמ ,טפשמב דרפנה יאמדקאהו יעוצקמה קוסיעה
.קדוצ יתלבו קדוצ לש ,ערו בוט לש תויטנגניטנוק יתלב הדימ תומא עובקל ןתינ הכרד ,לוכיבכ ,תיביטקייבוא הרסנמ
היגולוטנוא תלעב תושיכ טפשמה לש תירנירטקוד הסיפת ךותמ תומרונ לש הארוהו רקחמב קוסעל ופידעה םינטפשמ
ךות תיטילופה תוברתה וא יטילופה חוכה דומילב ודקמתה הנידמה עדמ ישנא .לוכיבכ ,תיביטקייבואו תטלחומ
סחיב תיביטקודר הקיטילופה יכ ורבס םינושארה .תישונאה היווהב דבלב ילאמרופ ביכרמכ טפשמל תוסחייתה
םזילאירה תחימצ .הקיטילופל (יביטוטיטסנוק וניא ) דחוימב יתוהמ וניא טפשמה יכ ורבס םינורחאה דועב ,טפשמל
תחא היהש ,םירשעה האמב ,םישישה תונשב יטופישה םזילרויווהיבהו ,םינושה וינווג לע ,האמה תליחתב יטפשמה
ךא .הזל הז הרבחה יעדמ תאו יטפשמה עוצקמה תא ובריקו הלא םירעפ ומצמצ ,םדקומה םזילאירה לש תואצותה
תורתבמ וננמז תונב תוילאוטקלטניא תושיג .הניעב הקיטילופו טפשמ ירקחמב תולדה הרתונ הכלהלו השעמל
רפסמ .יואר יתלבו יואר לש וא קדוצ יתלבו קדוצ לש 'תיביטקייבוא' הרסנמכ טפשמל סחיב וז תנכוסמ הילשא
.הז ןיינעל וקיפסי תואמגוד

תוילארוטקורטס תויסכרמ תויוחתפתה ךרד רובעו הקיטילופו טפשמ לע סכרמ לש םיבושחה ויבתכמ לחה ,םזיסכרמ
העפותכ טפשמ לש הירואית םיגיצמ םא אלא תישממ תיתנידמ הירואית לש התורדעיה תא שיגדמ ,תורחאו
ינגרובה דמעמה לש תיתרבח הטילש שוביגל יעצמא ותויהב יביטוטיטסנוק חוכ אוה טפשמה תאז םע .תיתוכאלמ
ירוביצהו יטרפה טפשמה ימוחתב תוילאגלה תוחתפתה .םיילאגלה םיסחיה תיילשאל םיידמעמה םיחתמה תרמהו
יעצמאכ טפשמה תוירכזו תוינימ תא שיגדי םזינימפ .תיראטלורפ תידמעמ תועדומ ררופל דעוימה יעצמא איה דחאכ
תגשהל הנידמה טפשמ תא סייגל תורשפאה .תוינויוושו תוינרדומ לש םילמס תורמל הייכראירטאפ לש הרומישל
בוציעל יעצמאכ טפשמה תא רקיעב הנשגדת היצזינולוק לש תושיג .םזינימפ ינווג ןיב תקולחמל הנותנ ינימ ןויווש
יניעב תוגציימה תושלח תוצובק לש דובעשו היצזילנימירק ךות ,תוליהקו תויתרבח תוצובק ןיב םיימינפ תולובג
לש ותלוכיב רקיעב הנקוסעת היצזיליבומ תושיגדמה תושיג ,ןתמועל '.רחאה' תא רתוי תוקזחה תויתרבחה תוצובקה
.הנידמה טפשמ תרגסמב תונוש ץחל תוצובק לש תושירדל םאתהב ,תומרופרו םייתרבח םיקבאמ םדקל טפשמה

תנבה לע ליגרהמ בר שגד ךות ,הקיטילופו טפשמב םניינעש ,םיירוקמ םירקחמ דגאל ץמאמ ירפ אוה הז םירמאמ ךרכ
הפש ,חוככ טפשמה ןכש ,ירוביצה חישה תולובגל שדקומ ץבוקב ןושארה רעשה .ילילפ טפשמו תיטילופ השינע
חרכהב השענ וניא חישה תולובג ןוניכ .םתוא ףקשמ םג אוהש יפכ םייטרפהו םייביטקלוקה ונייח תא ןנוכמ תוברתו
תשולש .תובכרומ תוקיטקרפ תועצמאב ,אבחיהב ,קוחה לש ויללצ ןיב םא יכ ,שארמ םייופצה תומוקמבו שרופמב
,םתוא הנבמהו חור יכלה תפקשמה הפשכ ,ירוביצ חיש ןנוכמ חוככ טפשמה תא םיארמ ןושארה רעשב םירמאמה
.ימואלו ינוחטב ,יתד ,ינתא סיסב לע תמדוקמהו הווהתמה תוברתכו

הארמ יקסליב .ל"ז ,ןיבר קחצי ,הלשממה שאר חצור לש ותעשרהו וטפשמ תא חתנמ יקסליב הרואיל לש הרמאמ
תועצמאב .לארשיב תידוהיה הליהקה לש חישה תולובג לע חיכומ יטילופ רופיסכ יטפשמה טסכטה חותינ דציכ
הביחרמ יקסליב .הלש היתולובג ךותמ ,םיאניתשלפ ,םירחא רידהלו התוהז תא רידגהל הליהקה הסנמ הלא תולובג
אוה טסכטה דציכ תדמלמו דבלב םיילאמרופ םיטסקט םה ןיד יקספ יכ תוחינמה תולבוקמה תומרונה תא הברהב
םניינעב םיטפשמה תא חתנמ קרב .ףסונ ךבדנ ףיסומ קרב ןתיא לש ורמאמ .תויתרבח תויוהז לש ףקשמו ןנוכמ רוקמ
הרטמב חוקימ יפלקכ שמשל ידכ ,תוטעמ אל םינש הזמ לארשי ידי לע ופטחנש לארשיב םיינונבלה םירוצעה לש
.ויבשמ דרא ןור לש ורורחשל איבהל

הבחרהב עיבצמו ,ילארשיה טפשמה תא בצעמה רוקמכ ינוחטיבה ביטאראנה תובישח לע ורמאמב דמלמ קרב ןתיא
.ןוחטיבה תויושר ילדחמו ישעמל תויקוח םותחנ תתל ןוילעה טפשמה תיב ברקב םג תחוורה הייטנב תויתייעבה לע
היצזיטמגיטסל שמיש טפשמה דציכ תאצומ לארשיב יברעה טועימה לש היצזילנימירק לע הרמאמב ,ןרוק הנילא
תפוקתב תוריבע לש קדקודמ יגולויצוס חותינ תכרוע ןרוק .וב הטילשו טועימה תרדהל יעצמא ותויהל ףסונב
הטילשו דודיבל תוסכ ויה תוריבע לש לוכיבכ םיביטקייבוא ,םיילאמרופ םימושיר דציכ תדמלמו יאבצה לשממה
.טועימב

םרמאמ .טפשמב הקיטילופה תטלוב הב תיזכרמ הריפס יהוז .ןוחטיב יאשונב הקיקחו הטיפשל שדקומ ינשה רעשה
חצרב םילארשי םיברע ועשרוה הכלהמבש ,תוקתרמה תויטפשמה תושרפה תחא רחא בקוע אריפשו רצינמרק לש
הרזומה תיטפשמה האצותל םיילרויוהיבו םיילאוטסכט םירבסה תרוש םילעמ אריפשו רצינמרק .ועציב אל ותוא
לש ורמאמ .הלוספ השינעל ואיבה םייביטנגוקו םיינוגרא םימרוגו םיסרטניא לש ךבס דציכ םיארמ םה .הז הרקמב
םייטילופ חוכ יקבאמל התועמשמ תאו הדוקפה לש היגולויטאה תא חתנמו 'רורט תעינמל הדוקפ' ב דקמתמ יליזרב
הדוקפב יטילופה שומישהו תורטמה תאו םייטילופ- םייטפשמה הינכת תא הארמ רמאמה .תוירפירפל זכרמ ןיב
.הב תויוצמהו התוא תובבוסה חישה תורגסמב

,טפשמל תודהיו ןוחטיב ,היטרקומד לש תויועמשמבו ,הלש הטילשה ינונגנמו הנידמה תוידוהיב ונקוסיע תובקעב
להקל םינומא רומשל תיטפשמ ןבייחל תלוכיבו תויטילופ תוטילאב קוסעל ץבוקה הנופ ,לארשיב השינעו ,הקיטילופ
טפשמה לש ותוברעתה תולובג םהמ המלידב םידקמתמ ישילשה רעשב םירמאמה תשולש .ללכב רוביצלו םירחובה
שיש םימיכסמ םירמאמה יכ ןבומכ .ךכ לכ תרעוסהו תלצופמה תילארשיה הקיטילופב דחוימבו ,הקיטילופב ילילפה
עגונב איה תילגתמה תקולחמהו ,תוירסומ תומרונ תפיכאל ןונגנמכ ילילפ טפשמ לש תיביסמ תוברעתה לוספל
.תלבגומ תיביטמרונ הפיכאל יעצמאכ ילילפ טפשמב ינורקעה שומישל

ידבוע לש םדוקפתב ילילפה טפשמה תוברועמב ןוסיר לע רומשל ךרוצה תורמל יכ ורמאמב ןעוט לאינרק לבוי
הפיכאה ינונגנמו טפשמה יתב יכ יואר לארשיב הקיטילופה לש ידמל םיתחשומה הינפ חכונ ירה רוביצ ירחבנו
ןחוב לאינרק .( 1977 -ןישנועה קוחל 284 ףיעס) ןומא תבוח תרפה תריבע תפיכאו שומיש לע רתוי ודיפקי תיטפשמה
רוביצ ישיא תעתרהל יעצמאכ ילילפ טפשמב שומיש תושעל תורשפאה הצמחוה יכ עבוקו םיטלוב ןיד יקספ רפסמ
לש יביטמרונ דוקפתל הייפצה יכ הירא-רוג םירמ תעבוק ותמועל .םיילילפו םיירסומ יתלב םישעמ עוציבמ םיריכב
ילילפה טפשמה לש תיביטקפא יתלבו תפרוג תוברועמל איבת איה ןכש ,הלוספ איה יטילופה םוחתב ילילפה טפשמה
אל וא השענש שומישה תא תנחובו לארשיב תילילפ הקיספ לש הכורא תרוסמל הנפמ הירא- רוג .םיירוביצה םייחב
הרובסו רוביצ ישיא לש ןומא תחטבהל יעצמאכ ילילפ טפשמ לש תוברעתהל תדגנתמ הירא-רוג . 284 ףיעסב השענ
םייחה לש רחא יזכרמ טביה ןחוב רנרב ןולא .םמצע םייטרקומדה םיכילהב םייוצמ ,ללכב םא ,תונורתפה יכ
ןויע ךות טבלתמו הטיחסה תריבע חותינב ביחרמ רנרב .תוגלפמ לש תוינויצילאוק 'תוטיחס' ,םייטילופה
תוניירבעה ףקיה תא םצמצל יביטמרונ יעצמאכ הטיחסה תריבע תא ליחהל שי םאה ,תונוש תוינשרפ תויורשפאב
.תיטילופה

.ךרכה תא םתוחה יעיברה רעשב תנחבנ וז הלאש ?םייטרקומדה ףסה ירמוש תויהל טפשמ יתב םילוכי הדימ וזיאב
תנחוב זרא -קרב הנפד .תיטופיש תוברועמ לש תויוושכעו תוירוטסיה תויועמשמ םינחוב הז רעשב םירמאמה תשולש
המכ דע הארמ זרא-קרב .םייזכרמ םייטילופ םימוחתב ןוילעה טפשמה תיב לש תויטופיש תונירטקוד תוחתפתה
ותוברועמ ירקמ לש עירכמה בורב ,תיביטקפא יתלב םייטילופה םייחב ןוילעה טפשמה תיב לש ותוברועמ התייה
ךסמל רבעמ יכ הארמו ,ב"הראב יטופישה חוקיפה גשומ לש םיירוטסיהה תורוקמה תא ןחוב ףלש ןואיל .תיטופישה
תורחתו תוישיא תויובירי ,םייטילופ םיסרטניא םייוצמ ,םיקוח לוטיבו יטופיש חוקיפ תוכזב תיטפשמה הנירטקודה
תונוש תופוקת תאוושה ךות היקזנ תאו תוטיפשה תנירטקודל סחיב סותימה תא ורמאמב ןחוב זועמ רשא .תיתגלפמ
תסיפת לש ינקדקד חותינ ךרוע זועמ .םיטפושה לש תונוש תוסיפת ןיב האוושהו ןוילעה טפשמה תיב תקיספב
.היתולעות לע םילוע היקזנ יכ עבוקו הבחרה תוטיפשה

תויטפשמ תורוסמב ןויע רחאל רתונש לכ יכ ( Tushnet) טנשוט קרמ ,רבחמה קיסמ Red, White, and Blue :ורפסב
טפשמ וליאכ תוחוור תויעוצקמו תוירוביצ תוילשא ץתנל אוה רתונש לכ .המצע תרוקיבה איה תונוש תויטילופו
ךרכה ,רחא דצמ .תיתליהקהו תישיאה תיתרבחה תובכרומה ןמו תיטילופה תוינחוכה ןמ קתונמ תויהל לוכי וא קתונמ
םירמאמה .םיירוביצה ונייח תויוכיא תא םדקל ידכ םייקה טפשמב שומיש תושעל ,תולבגומ ולו ,תויורשפא םג ןחוב
םע טפשמו יטילופ לשממ תנבהל תונושה תוזתה תמורתמ םג אלא םהב יתרוקיבה טביהה ןמ קר אל ןכל וניינעי
.קמוע ירקחמ לע תססובמה תרוקיבב איה שממ לש םייונישו תומרופר לש ןתליחת .האבה האמה תליחת

הב רטשמהו לשממה תטיש תא ,וניתויוהז תא ןיבהל ונתלוכי רבגת המכ דע הארמ הז ךרכב םירמאמה ןמ דחא לכ
יתועמשמ ביכרמכ טפשמה תאו ,טפשמב רתויב יתועמשמ ביכרמ הקיטילופב הארנו הדימב ונטפשמ תאו ,םייח ונא
.הקיטילופו טפשמ לש םיבושחה םיטביהה לכ תא וידומע תואמ ןיב לולכל רמייתמ וניא הז ךרכ .הקיטילופב רתויב
,םיכמה סונייקואה ילג ומכ ךשמיהל ,תרוקיבהו ,ןויעה ,רקחמה תכאלמ לעו יקלח ךרככ םלש ךרכ ןיא .ךכמ ךופה
.םיקוחר םיפוחב ,םיכמו םירזוחה

,ןנור רמורב ,ןתנוי ןבא .'םילילפ' תעה בתכ לש ךרועה ינגסל שממ לש תודות אלל ולא המדקה ירבד םייסל ןתינ אל
.המכוחו ,בר ןורשכ ,תונדקש ,תוריסמב הדובעה תפוקת ךלהמב הז ךרכ וויל ,ךליל םולשו ,תירש טכה ,לייא ןיקסיד
.'םילילפ' תכרעמ ירבח הדובעב ועייס םדצל .זפב אלוסת אל םירמאמה לש םינושה הכירעה יבלשב םתמורת
.הלועמ התייה סופדל םירמאמה תרשכהו תכירע לע םתעיגי

תוטלק תא ונתושרל ודימעה םש היגולונימירקל ןוכמהו ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ,םיטפשמל הטלוקפה
,תעה בתכ לש ישארה ךרועל תפסונ הדות .םירקחמ רותיאל ונתכאלמ לע לקה ךכבו העישפו הנידמ לע סנכה
התייה ביבא לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה .דודיעו הציע לש רוקמ דימת הוויהש ,זועמ רשא רוספורפ
,הטלוקפה ןקידל ,םיטפשמל הטלוקפה תצעומל ונתרקוה ךכ לעו ,תכרעמה תדובע תא הרשפאש האלפנ הינסכא
ןיינע וב ואצמי ךרכה יארוק יכ הווקת ינא .רנטואמ םחנמ רוספורפ ,הטלוקפה ןקיד ןגסלו ,ןמרדל רזעילא רוספורפ
.תופסונ תולאשו תויהתל בזכא אל רוקמו בר

יליזרב דג ר"ד
,ךרכה ךרוע
.ביבא לת תטיסרבינוא