כללי האזכור האחיד בכתיבה המשפטית (מהדורה שנייה, 2013)

תוכן עניינים

א. כללי

ב. מקורות בעברית

חוקי יסוד, חקיקה ראשית, חקיקת משנה, הצעות חוק, תזכירי חוק ופרוטוקולים: ישראליים, מנדטוריים ועותמניים

2.... חיקוקים – נוסחת האזכור הכללית

3.... מגילת העצמאות

4.... חוקי יסוד וחוקים

5.... חקיקת משנה

6.... הצעות חוק

7.... תזכירי חוק

8.... חקיקה מנדטורית

9.... חקיקה עותמנית

10.. דברי הכנסת

11.. ישיבות הכנסת שלא פורסמו ב"דברי הכנסת"

12.. ישיבות מועצת העם ומועצת המדינה הזמנית

13.. פרוטוקולים של ישיבות ועדות הכנסת וועדות משנה של הכנסת

14.. כתבי אמנה

הוראות פנימיות, הנחיות, החלטות, תכניות וחוות דעת

15.. התקשי"ר

16.. הנחיות היועץ המשפטי לממשלה והנחיות פרקליט המדינה

17.. הנחיות אחרות וחוזרים

18.. פקודות והוראות: צבא, משטרה, שירות בתי הסוהר ושירותי כבאות והצלה

19.. החלטות של רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

20.. החלטות של גופים שלטוניים אחרים

21.. תכניות של ועדות לתכנון ובניה

22.. החלטות של ועדות ערר לתכנון ובניה

23.. הסכמים קיבוציים

24.. חוות דעת של נציבות תלונות הציבור על שופטים

25.. חוות דעת אחרות

פסיקה ישראלית

26.. פסקי דין ישראליים שפורסמו בקובץ מודפס

27.. פסקי דין ישראליים שפורסמו במאגרי מידע

28.. פסקי דין ישראליים שלא פורסמו

29.. פסקי דין מנדטוריים

30.. פסקי דין רבניים

31.. הליכים תלויים ועומדים, כתבי טענות ופרוטוקולים

ספרות בעברית

32.. ספרים

33.. מאמרים בכתבי עת, בעיתונות יומית, במגזינים ובספרים

34.. ערכים במילונים ובאנציקלופדיות וכדומה

35.. עבודות אקדמיות

36.. חיבורים שלא פורסמו

מקורות המשפט עברי

37.. כללי

38.. תורה שבכתב ותורה שבעל פה

39.. ספרות חז"ל אחרת וספרות רבנית

40.. ספרים ומאמרים כלליים

חומר אור-קולי

41.. סרטים

42.. תכניות טלוויזיה

ג. מקורות לועזיים

43.. כללי

44.. דוגמות

ד. מקורות באינטרנט

45.. מקורות בעברית באינטרנט

46.. מקורות לועזיים באינטרנט

ה. אזכור חוזר

47.. כללי

48.. כללי האזכור החוזר

ו. נספחים

נספח א: קיצורים בהפניות בהערות שוליים

נספח ב: קבצי חקיקה ישראליים ומנדטוריים וקיצוריהם

נספח ג: סוגי פקודות והוראות וקיצוריהן

נספח ד: קיצורי סוגי הליכים

נספח ה: סוגי ערכאות

נספח ו: מקומות מושב הערכאות וקיצוריהם

נספח ז: סדרות פסקי דין ישראליים ומנדטוריים וקיצוריהן

נספח ח: מדינות, אזורי חסות וערים בארצות הברית וקיצוריהם

נספח ט: סדרות עיקריות של פסקי דין אמריקניים וקיצוריהן

נספח י: סדרות עיקריות של פסקי דין אנגליים וקיצוריהן

מפתח עניינים

 

א. כללי

1.1              מטרת כללים אלה היא לסייע באזכור מקורות בכתיבה משפטית. האזכור ימסור לקורא את מֵרב המידע הדרוש על המקור המאוזכר בצורה אחידה וקצרה ככל האפשר.

1.2              מבנה האזכור הוא פרטי המקור המאוזכר והפניה למקום הפרסום שלו, בהתאם לכללים המפורטים להלן. דוגמה:

ע"פ 36/70 כהן נ' מדינת ישראל, פ"ד כה(1) 339 (1971).

1.3              בעת ייחוס דברים למקור מסוים ובעת ציטוט מפורש עדיף להפנות למקור הראשוני שעליו מסתמכים. באין אפשרות להפנות אליו יש לציין בהפניה כי הדברים מובאים מתוך מקור משני. לשם כך ניתן להיעזר במלות קישור שונות: כפי שמופיע, כפי שצוטט, כפי שהוזכר, כפי שנדון, כפי שתורגם וכדומה. דוגמה:

"משפט צבאי הוא למשפט כשם שמוסיקה צבאית למוסיקה".1

_______________

1     דברים המיוחסים לג'ורג' קלמנסו, כפי שהם מופיעים אצל אריאל בנדור "אווירת-צבא בביקורת שיפוטית – בין שפיטות לפופולריות – בעקבות בג"צ 3959/99 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' הוועדה לעיון בעונש" פלילים ט 413, 413 (2000).

1.4              ככלל יופיע האזכור בהערות השוליים. אולם אם פרטי המקור המאוזכר מופיעים בטקסט העיקרי, תופיע רק ההפניה בהערת שוליים. דוגמה:

כך טוען גד טדסקי במאמרו "הגנה על סודות עסקיים".2

_______________

2     הפרקליט לה 5 (1983).

1.5              כאשר מאזכרים מקור בהערת שוליים, ניתן להשתמש בקיצורים המופיעים להלן בנספח א לציון הפניות לחלקים מסוימים מתוכו, כגון סעיפים או עמודים.

1.6              חלקי אזכור שיש להדגיש, ניתן להדגישם באותיות מודגשות, בקו תחתון, באותיות נוטות, בגופן שונה ובכל דרך הולמת אחרת.

1.7              אזכורי שמות, למעט שמות בעלי דין בפסקי דין, יובאו כפי שהופיעו במקור. דוגמות:

מאיר שמגר "המשפט בשירות הדמוקרטיה – דברים בטקס קבלת תואר דוקטור כבוד למשפטים" משפטים כ 227 (1991).

דוד מ' ששון דיני ביטוח (1988).

ש"ז פלר "'לשון הרע – עבירה' ומשמעות הדרישה 'בכוונה לפגוע' – מחשבה שנייה (ע"פ 506/89)" משפטים כג 515 (1994).

יחיאל קפלן ורונן פרי "על אחריותם בנזיקין של סרבני-גט" עיוני משפט כח 773 (2005).

1.8              אם שני מספרים עוקבים זה אחרי זה או שתי מילים עוקבות זו אחרי זו, ולא ניתן להבחין ביניהם באמצעות הדגשה או מרכאות, יש להפריד ביניהם בפסיק. דוגמות:

בין כרך ומספר עמוד שבאים שניהם באותיות או במספרים: ד"כ 5, 1743 (התש"י).

בין מספרי עמודים: ליאון שלף "סוף מאסר בחנינה תחילה" הפרקליט מד 72, 80 (1998).

בין פרטים ביבליוגרפיים שונים: דניאל פרידמן דיני עשיית עושר ולא במשפט כרך א (מהדורה שניה, 1998).

1.9              כאשר מציינים בעברית טווח מספרים, ומפרידים בין שני המספרים במקף, יש לכתוב את המספרים מימין לשמאל: המספר הנמוך יותר מימין למקף, והגדול יותר – משמאל למקף. דוגמות:

ס' 40-37 לפקודת התעבורה [נוסח חדש].

ע"פ 20/51 פודמסקי נ' היועץ המשפטי, פ"ד ה 1187, פס' 6-4 (1951).

דני סטטמן "פגיעה ברגשות דתיים" רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית – ספר הזיכרון לאריאל רוזן-צבי ז"ל 133, 173-169 (מנחם מאוטנר, אבי שגיא ורונן שמיר עורכים, 1998).

כאשר מציינים בלועזית טווח מספרים, יש לכתוב את המספרים לפי הכללים הנוהגים בשפת המקור. דוגמה:

Bob Woodward & Scott Armstrong, The Brethren: Inside the Supreme Court 42-49 (1979).

אולם באזכור חוזר בעברית של מקור לועזי, יש לכתוב את המספרים מימין לשמאל. דוגמה:

Woodward & Armstrong, לעיל ה"ש 87, בעמ' 49-42.

1.10          כשמציינים שנים עבריות כתאריך או ככרך בסדרה, תופיע בראשית ציון השנה האות ה"א (שפירושה ה' אלפי שנים) ללא גרש. דוגמות:

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969.

רשימת שמות מאת ועדת השמות הממשלתית, י"פ התשס"ו 1482.

ה"פ (מחוזי י-ם) 186/96 בנייני מידות בע"מ נ' עיריית ירושלים, פ"מ התשנ"ז(2) 418 (1998).

משפט והיסטוריה (דניאל גוטוויין ומנחם מאוטנר עורכים, התשנ"ט).

1.11          אם מקור פורסם בכמה מקומות, אין חובה לציין את כולם. אם חשוב או מועיל לציין יותר ממקום פרסום אחד, ניתן לאזכר את המקור לפי הכללים הרגילים על פי אחד הפרסומים ולציין בסוגריים את מקום הפרסום הנוסף. דוגמה:

חיים גנז "ימין ושמאל: אי-ציות אידיאולוגי בישראל" אלפיים 27, 9 (2004) (פורסם גם בחיים גנז מריכרד ואגנר עד זכות השיבה: ניתוח פילוסופי של בעיות ציבור ישראליות 121 (2006)).

1.12          ניתן להוסיף הסבר קצר על קטע מאוזכר או ציטוט קצר מתוכו בסוגריים לאחר האזכור. אם מעוניינים להוסיף מספר פריטי מידע, יש להפריד ביניהם בנקודה ופסיק. דוגמות:

ע"א 461/62 צים חברת השיט הישראלית בע"מ נ' מזיאר, פ"ד יז 1319, 1333 (1963) (השופט זילברג).

ע"ב 1/65 ירדור נ' יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית, פ"ד יט(3) 365 (1965) (פסילת רשימה מלרוץ לכנסת אף בהעדר הסמכה בחוק).

בג"ץ 56/68 שליט נ' שר הפנים, פ"ד כג(2) 477, 513 (1970) ("דיבור שבחיקוק הוא יצור החי בסביבתו").

דפנה ברק-ארז "הגנת ההסתמכות במשפט המנהלי" משפטים כז 17, 63-61 (1996) (הסתמכות על עסקאות טיעון).

ע"פ 722/85 מדינת ישראל נ' אשכנזי, פ"ד מ(2) 361, 369-366 (1986) (המשנה לנשיא בן-פורת; הלכה זו נהפכה לבסוף בדנ"פ 4390/91 מדינת ישראל נ' חג' יחיא, פ"ד מז(3) 661 (1993)).

כדי להוסיף פרטי מידע שונים לגבי הפניות ספציפיות שונות באותו מקור, ניתן להציב את הסוגריים לאחר כל הפניה ספציפית רלוונטית. דוגמות:

ס' 4(א), 9-8 (במה יש זכות יוצרים), 7-5 (במה אין זכות יוצרים) לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007.

ע"א 404/84 סעתי נ' סעתי, פ"ד מא(2) 477, 490–491 (השופטת נתניהו), 493–494 (המשנה לנשיא בן-פורת), 497–498 (השופט בך) (1987).

ב. מקורות בעברית

חוקי יסוד, חקיקה ראשית, חקיקת משנה, הצעות חוק, תזכירי חוק ופרוטוקולים: ישראליים, מנדטוריים ועותמניים

2                   חיקוקים – נוסחת האזכור הכללית

2.1              כללי

הנוסחה הכללית לאזכור חוקי יסוד, חקיקה ראשית, חקיקת משנה, הצעות חוק, תזכירי חוק והודעות ב"רשומות" (שייקראו בנוסחה "חיקוק") היא זו:

[הפניה ספציפית] [ל][שם החיקוק], [שנת החיקוק
העברית
][-][שנת החיקוק הלועזית], [שם הקובץ בקיצור] [שנת הקובץ] [מספר העמוד הראשון][, מספר העמוד הספציפי]

דוגמות:

חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997, ס"ח 84.

הצעת חוק החוזים (חלק כללי), התש"ל-1970, ה"ח 129.

תקנות הנמלים (תיקון מס' 3), התשמ"א-1981, ק"ת 956.

הודעה בדבר קביעת הדרכים והתנאים למינויו של היועץ המשפטי לממשלה, י"פ התש"ס 4894.

2.2              הפניה ספציפית והפניה למספר העמוד הספציפי

דרך המלך היא להפנות לסעיף בחיקוק, לחלק בחיקוק, לפרק בחיקוק, לסימן בחיקוק, לתוספת בחיקוק – ולא למספר עמוד. אם לא ניתן לעשות זאת, או אם מעוניינים בהפניה למספר העמוד, יש להפנות למספר העמוד הספציפי. אם האזכור נכתב בהערת שוליים, ניתן להשתמש בקיצורים המופיעים להלן בנספח א. דוגמות:

ס' 2 לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

ת' 3, 8-5 ו-15 לתקנות השבת אבידה, התשל"ג-1973.

חלק ג' לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

פרק ד' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.

סימן א'1 לפרק השני לחלק י' לפקודת מס הכנסה.

פרט 11 לתוספת לחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983.

דברי הסבר להצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, התשס"ו-2005, ה"ח הממשלה 142, 142.

2.3              שם החיקוק

שם החיקוק יאוזכר בדיוק כפי שהוא מופיע במקור. דוגמות:

חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (חוקת השיפוט תש"ח), התש"ט-1949, ס"ח 55.

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב], התשי"ט-1959, ס"ח 276.

2.4              שנת החיקוק העברית

אם אין מופיעה שנה עברית בפרסום המקורי, אין לציין אותה. יש לציין תמיד את האות ה"א (ללא גרש) בראשית ציון השנה. אין לשים רווח בין השנה העברית למקף. דוגמות:

חוק העונשין, התשל"ז-1977, ס"ח 226.

חוק העונשין (תיקון מס' 39) (חלק מקדמי וחלק כללי), התשנ"ד-1994, ס"ח 348.

2.5              שנת החיקוק הלועזית

אם אין מופיעה שנה לועזית בפרסום המקורי, אין לציין אותה. אין לשים רווח בין המקף לשנה הלועזית. דוגמות:

חוק מילווה בטחון, התשל"ג-1973, ס"ח 92.

הודעת המדגמים, התשמ"ט-1989, ק"ת 279.

חוק-יסוד: הממשלה, ס"ח התשס"א 158.

פקודת העיריות, נ"ח התשכ"ד 197.

2.6              שם הקובץ

רשימת קבצי החקיקה וקיצוריהם מופיעה להלן בנספח ב.

2.7              שנת הקובץ

שנת הקובץ תצוין רק אם לא הופיעה קודם כשנת החיקוק, או אם שנת החיקוק שונה משנת הקובץ. יש לציין תמיד את האות ה"א (ללא גרש) בראשית ציון שנה עברית. דוגמות:

חוק-יסוד: הכנסת, ס"ח התשי"ח 69.

חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון מס' 5), ס"ח התשנ"ט 36.

החלטות בדקדוק ובמינוח של האקדמיה ללשון העברית, התשס"ג, י"פ התשס"ד 2278.

2.8              מספר העמוד הראשון בקובץ חקיקה

יש לציין את מספר העמוד הראשון שבו מופיע החיקוק בקובץ החקיקה, ולא את מספר החוברת בקובץ החקיקה.

3                   מגילת העצמאות

את מגילת העצמאות יש לאזכר כך:

הכרזה על הקמת מדינת ישראל, ע"ר התש"ח 1.

4                   חוקי יסוד וחוקים

4.1              כללי

אזכור חקיקת יסוד וחקיקה ראשית יהיה לפי הנוסחה הכללית לאזכור חקיקה. דוגמות:

חוק-יסוד: משק המדינה, ס"ח התשל"ה 206.

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, ס"ח 204.

חוק איסור הכחשת השואה, התשמ"ו-1986, ס"ח 196.

חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ס"ח 198.

פקודת חנינה כללית, התש"ט-1949, ע"ר תוס' א 173.

4.2              הפניה ל"ספר החוקים" ול"עתון הרשמי" לאחר קום המדינה

כאשר מפנים לנוסח העדכני של החוק, אין חובה לציין את מיקומו המקורי של החוק ב"ספר החוקים" או ב"עתון הרשמי"; אולם כאשר מעוניינים בהפניה למיקום המקורי, יש להפנות לשם בהערת שוליים לפי צורת ההפניה הרגילה. דוגמות:

חוק-יסוד: הכנסת.

אבל: חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 36), ס"ח התשס"ד 336.

חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957.

אבל: ס' 28(ד) לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, שהוסף בחוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 5), התשמ"ו-1986, ס"ח 242.

פקודת סדרי השלטון המשפט, התש"ח-1948.

אבל: הנוסח המקורי של ס' 18 לפקודת סדרי השלטון המשפט, התש"ח-1948, ע"ר תוס' א 1, 4.

4.3              תיקון עקיף

כדי להפנות לתיקון עקיף לחוק מתוקן – תיקון שלא בחוק שמטרתו העיקרית היא תיקון החוק המתוקן – יש להפנות לחוק המתקן ולציין בסוגריים כי מדובר בתיקון החוק המתוקן. דוגמות:

ס' 66 לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996, ס"ח 152, 164 (תיקון עקיף לחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988).

ס' 8 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002, ס"ח 150, 152 (תיקון עקיף של ס' 1 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973).

4.4              נוסח משולב

אזכור נוסח משולב יהיה לפי הנוסחה הכללית לאזכור חקיקה. דוגמה:

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ס"ח 210.

4.5              נוסח חדש

4.5.1        אזכור נוסח חדש יהיה לפי הנוסחה הכללית לאזכור חקיקה. שם הפקודה יופיע כפי שהופיע במקור. דוגמות:

פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

פקודת השטרות, נ"ח התשי"ז 12.

פקודת הנזיקין [נוסח חדש], נ"ח התשכ"ח 266.

פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, נ"ח 526.

פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985, ס"ח 84.

4.5.2        אזכור הצעות נוסח חדש יהיה לפי כללי אזכור הצעות חוק, להלן כלל 6.

4.6              חוקי תקציב

חוקי תקציב יאוזכרו כחוקים רגילים. דוגמות:

חוק התקציב לשנת הכספים 1989, התשמ"ט-1989, ח"ת 17.

חוק התקציב לשנת הכספים 2004, התשס"ד-2004, ס"ח 153.

5                   חקיקת משנה

אזכור חקיקת משנה יהיה לפי הנוסחה הכללית לאזכור חקיקה. כללי ההפניה לקובץ שבו התפרסמו התקנות, דומים לכללים להפניה לפרסום הרשמי לעניין חקיקת יסוד וחקיקה ראשית, לעיל כלל 4.2. דוגמות:

תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות בדירות ובבתי עסק), התשכ"ו-1966, ק"ת 2066.

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-2005, ק"ת 362.

צו המועצות המקומיות (עיר יזרעאל – עפולה) (תיקון), התש"ט-1948, ע"ר תוס' ב 17.

חוק עזר לחדרה (סלילת רחובות), התשנ"ה-1994, ק"ת חש"ם 38.

צו היטלי סחר (היטל היצף על יבוא לוחות גבס מארה"ב), התשנ"ז-1996, ק"ת מק"ח 20.

6                   הצעות חוק

6.1              כללי

אזכור הצעות חוק יהיה לפי הנוסחה הכללית לאזכור חקיקה. חובה להפנות תמיד לקובץ הצעות החוק. דוגמות:

הצעת חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות חוץ), התשי"ד-1954, ה"ח 204.

הצעת חוק המרשם בפלילים, התשל"ה-1975, ה"ח 305.

הצעת חוק רשות שדות התעופה (תיקון מס' 4), התש"ן-1990, ה"ח 134.

הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ה"ח התשנ"ב 60.

הצעת חוק הדגל והסמל (תיקון מס' 4) (המנון המדינה), התשס"ג-2002, ה"ח הכנסת 66.

הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 36) (הצהרת אמונים), ה"ח הכנסת התשס"ד 38.

הצעת חוק ההתיישנות, התשס"ד-2004, ה"ח הממשלה 611.

הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 11), ה"ח הממשלה התשס"ג 461.

הצעת נוסח חדש לפקודת הסדר זכויות במקרקעין, הנ"ח התשכ"ו 395.

הצעת פקודת האגודות השיתופיות [נוסח חדש], התשמ"ח-1987, הנ"ח 1025.

6.2              הצעות לתיקון עקיף

כדי להפנות להצעת תיקון עקיף לחוק – הצעה לתיקון שלא בחוק שמטרתו העיקרית היא תיקון החוק המיועד לתיקון – יש להפנות להצעת החוק המתקן ולציין בסוגריים כי מדובר בהצעה לתיקון החוק המיועד לתיקון. דוגמה:

ס' 15 להצעת חוק המחשבים, התשנ"ד-1994, ה"ח 478, 484 (הצעה לתיקון עקיף של ס' 1 לחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979).

6.3              הצעות חוק שפורסמו ב"דברי הכנסת"

אזכור הצעות חוק שפורסמו בקובץ "דברי הכנסת" יהיה לפי כללי האזכור מ"דברי הכנסת", להלן כלל 10.4.

6.4              הצעות חוק פרטיות שלא פורסמו

הנוסחה לאזכור הצעות חוק פרטיות שלא פורסמו, היא זו:

[הפניה ספציפית] [ל][שם הצעת חוק], [שנת הצעת החוק
העברית
][-][שנת הצעת החוק הלועזית], [מספר הצעת החוק]

דוגמות:

ס' 2 להצעת חוק-יסוד: משאל עם, פ/1883.

הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – מרוץ הסמכויות), התש"ע-2010, פ/2525/18.

6.4.1        פרטי הצעת החוק

ההפניה הספציפית ופרטי הצעת החוק – שם הצעת החוק, השנה העברית והשנה הלועזית – יאוזכרו כפי שהופיעו במקור, ולפי הכללים הרגילים לאזכור הצעות חוק, כללים 6.1, 6.2 לעיל ו-6.5 להלן.

6.4.2        הצעות חוק שפורסמו באינטרנט

אם הצעת חוק פרטית שלא פורסמה בדפוס, פורסמה באינטרנט, ניתן לאזכר אותה בהתאם לכלל 45.3 להלן.

6.5              דברי הסבר

לפני הפניה לדברי הסבר להצעת חוק יש לציין כי מדובר בדברי הסבר. דוגמות:

דברי הסבר להצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 12), התשל"ח-1978, ה"ח 202.

דברי ההסבר לס' 100 בהצעת חוק החברות, התשנ"ו-1995, ה"ח 2, 39.

7                   תזכירי חוק

אזכור תזכירי חוק יהיה לפי הנוסחה הכללית לאזכור חקיקה. אין להזכיר קובץ או שנת קובץ. דוגמה:

תזכיר חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ה-2005.

8                   חקיקה מנדטורית

8.1              כללי

אזכור חקיקה מנדטורית יהיה לפי הנוסחה הכללית לאזכור חקיקה. כללי ההפניה לקובץ שבו התפרסם החיקוק, דומים לכללים להפניה לפרסום הרשמי לעניין חקיקה ישראלית, לעיל כלל 4.2. כאשר מפנים לנוסח העברי של חיקוק, יש לציין רק את העמוד הראשון שבו מופיע החיקוק בנוסח העברי, ואין צורך לאזכר את העמוד הראשון בנוסח האנגלי. דוגמות:

פקודת העתונות, 1933.

פקודת הפיצויים (הגנה), 1940.

תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, ע"ר תוס' 2, 858.

סיכום דו"ח על הסגר ומחלות מנגעות לשבוע המסתיים ביום 24.8.46, ע"ר 1946, 713.

פקודה הבאה לתקן את החוק בענין שער הרבית החוקי, חא"י ב 749.

8.2              אזכור חקיקה מנדטורית באנגלית

אזכור חקיקה מנדטורית באנגלית יהיה בהתאם לאזכורה בעברית. רשימת קבצי החקיקה וקיצוריהם מופיעה להלן בנספח ב. אם החקיקה לא פורסמה בפרסום רשמי, יש לאזכר את מקום פרסומה לפי הכללים לאזכור מקורות לועזיים, להלן כלל 43. דוגמות:

An Ordinance to declare the Law of Bankruptcy, P.G. 1931, 178.

Cinematograph Films (Amendment) Ordinance, 1931, P.G. Supp. I 7.

Bankruptcy Ordinance, 1936, P.G. Supp. I 21.

Charities (Public Trustee) Rules, 1947, P.G. Supp. II 979.

Food Control (Prohibition of Slaughter of Cattle) (Revocation) Order, 1947, P.G. Supp. II 1346.

Bee Protection Ordinance, III Annotated Laws of Palestine 7 (A. M. Apelbom ed., 1945).

Company Ordinance, 1921, 1 Legislation of Palestine, 1918-1925, at 657 (Norman Bentwich compiler, 1926).

9                   חקיקה עותמנית

מאחר שאין נוסח רשמי לחקיקה העותמנית, יש להפנות לנוסח מתורגם שלה. יש לציין את החוק או את הסעיפים הרלוונטיים, ואחריהם יצוין הספר שבו מופיע תרגומם לעברית. הכללים לאזכור ספרים מופיעים בכלל 32 להלן. אם לא ניתן להבחין בין החוק או הסעיפים לבין פרטי הספר, יבוא ביניהם פסיק, כאמור בכלל 1.8 לעיל. דוגמות:

ס' 2 למג'לה מג'לה או מג'לת אחכאם אל עדליה (קבץ-דיני-הצדק) 8 (גד פרומקין מתרגם, 1928).

כלל 69 מהפ'יקה, עלי חידר מג'לה או מג'לת אחכאם אל עדליה (קובץ דיני צדק) (פניני חכמים) – ספר ראשון – מאה כללים מהפ'יקה 81 (ברוך נאה מתרגם, התרצ"ז).

ס' 634 למג'לה, עלי חידר מג'לה או מג'לת אחכאם אל אדליה – קובץ דיני הצדק (פניני חכמים) – ספר הערבויות, ההמחאה ודיני הלוואות וחובות 20 (ברוך נאה מתרגם, 1936).

חק על האגודות (1909) קובץ החוקים העותמניים כרך א 184 (מהדורה שנייה, מ' לאניאדו מתרגם, 1954).

10                דברי הכנסת

10.1          כללי

הנוסחה לאזכור "דברי הכנסת" היא זו:

ד"כ [כרך] [עמוד] [(שנה עברית)]

דוגמות:

ד"כ 139, 9822 (התשנ"ד).

10.2          הכרך

אם הכרך כרוך וממוספר, יש לכתוב את מספרו. בין מספר הכרך למספר העמוד יבוא פסיק, בהתאם לכלל 1.8 לעיל. אם הכרך אינו כרוך וממוספר, יש לכתוב את השנה העברית.

10.3          השנה העברית

אם השנה העברית צוינה כמספר כרך, אין לכתוב אותה שנית בסוגריים בסוף האזכור. דוגמה:

ד"כ התשנ"ה 19.

10.4          הצעות חוק שפורסמו ב"דברי הכנסת"

הנוסחה לאזכור הצעות חוק שפורסמו ב"דברי הכנסת", היא זו:

[פרטי הצעת החוק], [פרטי מקום הפרסום]

דוגמה:

הצעת חוק אימוץ ילדים (ביטול סעיף דת), התשנ"ד-1994, ד"כ 139, 10233 (התשנ"ד).

10.4.1     פרטי הצעת החוק

פרטי הצעת החוק – שם הצעת החוק, השנה העברית והשנה הלועזית – יאוזכרו כפי שהופיעו במקור, ולפי הכללים הרגילים לאזכור הצעות חוק, לעיל כללים 6.1, 6.2 ו-6.4.

10.4.2     פרטי מקום הפרסום

פרטי מקום הפרסום יובאו לפי הכללים לאזכור "דברי הכנסת", לעיל כללים 10.110.3.

11                ישיבות הכנסת שלא פורסמו ב"דברי הכנסת"

11.1          כללי

אם פרוטוקול הישיבה של מליאת הכנסת טרם פורסם בדפוס, יש להפנות אליו כך:

פרוטוקול ישיבה מס' [מספר הישיבה] של הכנסת ה-[מספר הכנסת][, מספר העמוד] (תאריך לועזי מלא של הישיבה)

דוגמה:

פרוטוקול ישיבה מס' 104 של הכנסת ה-18, 35-30 (27.1.2010).

11.2          פרוטוקולים שפורסמו באינטרנט

אם פרוטוקול פורסם באינטרנט, ניתן לאזכר אותו בהתאם לכלל 45.3 להלן.

12                ישיבות מועצת העם ומועצת המדינה הזמנית

נוסחת האזכור של מקורות מתוך כרכי "מועצת המדינה הזמנית" היא זו:

מועצת המדינה הזמנית [מספר הכרך באותיות עבריות], ישיבה [מספר הישיבה], [מספר העמוד]

דוגמה:

מועצת המדינה הזמנית א, ישיבה ב, 9.

13                פרוטוקולים של ישיבות ועדות הכנסת וועדות משנה של הכנסת

13.1          כללי

הנוסחה לאזכור פרוטוקולים של ישיבות ועדות הכנסת השונות היא זו:

פרוטוקול ישיבה מס' [מספר הישיבה] של [שם הוועדה], הכנסת ה-[מספר הכנסת][, מספר העמוד] ([תאריך לועזי מלא של הישיבה])

דוגמה:

פרוטוקול ישיבה מס' 110 של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה-14, 16 (3.11.1997).

13.2          פרוטוקולים שפורסמו באינטרנט

אם פרוטוקול פורסם באינטרנט, ניתן לאזכר אותו בהתאם לכלל 45.3 להלן.

14                כתבי אמנה

14.1          כללי

הנוסחה לאזכור אמנות שפורסמו ב"כתבי אמנה", היא זו:

[שם האמנה בעברית], כ"א [מספר הכרך], [מספר העמוד] ([פרטי חתימה])

אם מדובר באמנה רב צדדית, יש לציין בפרטי החתימה את המילים "נפתחה לחתימה ב-" ומיד אחר כך את שנת החתימה הלועזית (ללא רווח בין המקף לשנה). אם מדובר באמנה דו צדדית, יש לציין בפרטי החתימה את המילים "נחתמה ב-" ומיד אחר כך את שנת החתימה הלועזית (ללא רווח בין המקף לשנה). דוגמות:

אמנה בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, כ"א 1, 65 (נפתחה לחתימה ב-1948).

אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, כ"א 31, 269 (נפתחה לחתימה ב-1966).

הסכם ממלכת-הירדן ההאשמית – ישראל על שביתת נשק כללית, כ"א 1, 35 (נחתמה ב-1949).

אם העמודים בכרך אינם ממוספרים ברציפות, אלא מספריהם מתחילים מחדש בכל חוברת, יש לציין בסוגריים לאחר מספר הכרך את מספר החוברת. דוגמה:

אמנת ביניים בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת קנדה בדבר בטחון סוציאלי, כ"א 51(1415) 1 (נחתמה ב-2000).

14.2          מידע נוסף

ניתן להוסיף מידע רלוונטי נוסף, כגון שנת האשרור ושנת הכניסה לתוקף, בסוף האזכור בסוגריים, בהתאם לכלל 1.12. דוגמה:

אמנה בדבר זכויות הילד, כ"א 31, 221 (נפתחה לחתימה ב-1989) (אושררה ונכנסה לתוקף ב-1991).

הוראות פנימיות, הנחיות, החלטות, תכניות וחוות דעת

15                התקשי"ר

את התקשי"ר מאזכרים כך: התקשי"ר. הפניה ספציפית תבוא כבתחיקה.

16                הנחיות היועץ המשפטי לממשלה והנחיות פרקליט המדינה

16.1          כללי

הנוסחה לאזכור הנחיות היועץ המשפטי לממשלה והנחיות פרקליט המדינה היא זו:

"[כותרת ההנחיה]" הנחיות [הגוף שהוציא את ההנחיה] [מספר סידורי של ההנחיה][, מספר העמוד הספציפי] ([השנה העברית שבה הוצאה ההנחיה])

דוגמות:

"הפקדה בגנזך המדינה" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 3.1003 (התשל"ה).

"עיכוב הליכים פליליים" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 4.3030, 6 (התשס"ג).

"הנחיות לעריכת הסדר טיעון" הנחיות פרקליטת המדינה 8.1 (התשס"ג).

16.2          קובץ ישן

יש להעדיף הפניה לקובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה החדש שפורסם בשנת התשס"ד-2003. אם בכל זאת מעוניינים להפנות להנחיות שפורסמו בקובץ הישן, יש לציין זאת. דוגמה:

"ריצוי עונשי מאסר בשל אי-תשלום חוב" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה (קובץ ישן) 23.001 (התש"ל).

16.3          הנחיות והוראות שפורסמו באינטרנט

אם הנחיה פורסמה באינטרנט, ניתן לאזכר אותן בהתאם לכלל 45.3 להלן.

17                הנחיות אחרות וחוזרים

17.1          כללי

הנוסחה לאזכור הנחיות וחוזרים שהוציאו גופים שלטוניים, למעט היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, היא זו:

[סוג ההנחיה או החוזר] [מספר ההנחיה או החוזר] "[שם ההנחיה או החוזר]" ([תאריך לועזי מלא של ההנחיה או החוזר])

ההפניה הספציפית תבוא בהתאם להנחיה או לחוזר: סעיפים יאוזכרו כהפניה ספציפית בתחיקה, מספרי עמודים וכדומה – כהפניה ספציפית בספרות. דוגמות:

הוראת ניהול בנקאי תקין 351 "מעילות של עובדים ונושאי משרה" 1 (9.12.2004).

ס' 8(א) להנחיות נשיאת בית המשפט העליון.

נוהל נשיאת בית המשפט העליון 1-10 "טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון" (5.1.2010).

הוראת נוהל של מנהל בתי המשפט 5-11 "נוהל צילום והקלטה בבתי המשפט" (1.5.2011).

חוזר מנכ"ל משרד החינוך תש"ס/3(א) "'מחויבות אישית – שירות לזולת' – תכנית חינוכית-חברתית-קהילתית" (1.11.1999).

חוזר ביטוח 2005-1-32 "דמי ביטוח בענף רכב חובה" (10.8.2005).

17.2          הנחיות וחוזרים שפורסמו בדפוס

אם הנחיה או חוזר פורסמו בדפוס, ניתן לציין את ההפניה למקור המודפס כרגיל, לאחר שם ההנחיה או החוזר. דוגמה:

חוזר מס הכנסה 13/93 "נטל הבאת ראיות ונטל השכנוע – בערעורי מס" מיסים ז(3) ג-5 (29.3.1993).

17.3          הנחיות וחוזרים שפורסמו באינטרנט

אם הנחיה או חוזר פורסמו באינטרנט, ניתן לאזכר אותם בהתאם לכלל 45.3 להלן.

18                פקודות והוראות: צבא, משטרה, שירות בתי הסוהר ושירותי כבאות והצלה

18.1          כללי

הנוסחה לאזכור פקודות והוראות פנימיות של צה"ל, של משטרת ישראל, של שירות בתי הסוהר ושל שירותי כבאות והצלה היא זו:

[סוג הפקודה או ההוראה בקיצור] [מספר הפקודה או ההוראה] "[שם הפקודה או ההוראה]"

דוגמות:

הפ"ע 5.0301 "סמכויות קציני שיפוט וסייגים לסמכויות קציני שיפוט".

פקודת המטא"ר 11.02.07 "אבטחת מסמכים".

פקנ"צ 03.02.00 "כללים ביחס לאסירים ביטחוניים".

18.2          קיצורים של סוגי פקודות והוראות

רשימת סוגי פקודות והוראות וקיצוריהן מופיעה להלן בנספח ג.

18.3          פקודות והוראות שפורסמו באינטרנט

אם פקודה או הוראה פורסמו באינטרנט, ניתן לאזכר אותן בהתאם לכלל 45.3 להלן.

19                החלטות של רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הנוסחה לאזכור החלטות של רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר היא זו:

[סוג ההליך] מס' [מספר ההליך] "[שם סימן המסחר]" ([תיאור הליך ביניים]) ([תאריך ההחלטה])

אם מאוחדים כמה הליכים (למעט בקשות מתחרות), יצוין הראשון. אם לא מדובר בסימן מסחר, אלא בפטנט או במדגם – שאין משתמשים בשמם – אין צורך לציין את השם. אם לא מדובר בהליך ביניים, אין צורך לציין תיאור הליך ביניים. דוגמה:

התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 158670 "star" (15.2.2006).

אם מדובר בבקשות מתחרות לאותו סימן מסחר, הוא יירשם פעם אחת. אם מדובר בשני שמות, יופיעו שניהם. דוגמות:

בקשות מתחרות מס' 164609 ו-166868 "קירטונג" (11.12.2006).

בקשות מתחרות מס' 95068, 107574 ו-107575 "AUTOMATOR" (בקשה לביטול ההליך) (11.3.1999).

בקשות מתחרות מס' 174521 "Cosabella" ו-178831 "Cocabella" (25.12.2008).

20                החלטות של גופים שלטוניים אחרים

20.1          כללי

הנוסחה לאזכור החלטות של גופים שלטוניים היא זו:

החלטה [מספר ההחלטה] של [הגוף המחליט] "[שם ההחלטה]" ([תאריך לועזי מלא של קבלת ההחלטה])

דוגמות:

החלטה 1666 של הממשלה ה-30 "מינוי המועצה הישראלית לתרבות ואמנות" (14.3.2004).

החלטה 1387 (ים/8) של הממשלה ה-30 "שימור מבנים ואתרים היסטוריים בירושלים" (22.1.2004).

החלטה 972 של מועצת מקרקעי ישראל "הוראות מעבר להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 717, 727, 737" (2.9.2003).

20.2          מספר ההחלטה

אם אין מספר להחלטה, אין מציינים אותו. דוגמה:

החלטה של ועדת האתיקה של הכנסת "בענין השתתפות חברי הכנסת באירועי תרבות שבסיומם נערך דיון בנוכחות הקהל" (6.7.2004).

20.3          הגוף המחליט

אם הגוף המחליט הוא הממשלה או ועדת שרים, יש לציין את מספר הממשלה. דוגמות:

החלטה 3361 של הממשלה ה-30 "הסכם שיתוף פעולה בין רשות ניירות ערך הישראלית לבין רשות ניירות ערך ההולנדית (AFM)" (6.3.2005).

החלטה חכ/167 של ועדת השרים לעניני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי), הממשלה ה-30 "הקמת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן" (2.8.2005).

20.4          תאריך ההחלטה

אם אין מופיע בהחלטה תאריך מלא, יש לציין את פרטי התאריך המופיעים בה. אם אין מופיע בהחלטה תאריך לועזי, יש לציין את התאריך העברי המופיע בה.

20.5          החלטות שפורסמו בדפוס

אם החלטה פורסמה בדפוס, ניתן לציין את ההפניה למקור המודפס כרגיל, לאחר שם ההחלטה. דוגמה:

החלטה את310/08 של ועדת האתיקה הארצית "דין משמעתי: רשלנות כעבירת משמעת" אתיקה מקצועית 34, 4 (2010).

20.6          החלטות שפורסמו באינטרנט

אם החלטה פורסמה באינטרנט, ניתן לאזכר אותה בהתאם לכלל 45.3 להלן.

21                תכניות של ועדות לתכנון ובניה

תכניות של ועדות לתכנון ובניה יאוזכרו בדומה להחלטות של גופים שלטוניים (כלל 20). דוגמה:

תכנית מפורטת 2549א' של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו "מתחם רח' יפת, רח' רבי פנחס" (2003).

22                החלטות של ועדות ערר לתכנון ובניה

החלטות של ועדות ערר לתכנון ובניה יאוזכרו בדומה לפסקי דין (כללים 2628). דוגמה:

ערר (ועדת ערר לתכנון ובניה הצפון) 230/05 קיבוץ עין השופט נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, מקרקעין ד(6) 555 (2005).

23                הסכמים קיבוציים

הנוסחה לאזכור הסכמים קיבוציים היא זו:

הסכם קיבוצי מס' [מספר ההסכם] בין [צד א'] לבין [צד ב'] בעניין [נושא ההסכם] ([תאריך ההסכם])

דוגמה:

הסכם קיבוצי מס' 2008/7033 בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים בעניין עקרונות מוסכמים וכלי שימוש במחשב ובתיבת דואר אלקטרוני במקום העבודה (25.6.2008).

אם צד כולל יותר מגורם אחד, ניתן לציין את הגורם הראשון בלבד ואחריו "ואח'" אם אין חשיבות מיוחדת לציון יתר הגורמים. דוגמה:

הסכם קיבוצי מס' 2011/7017 בין ממשלת ישראל ואח' לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין תוספת שכר 6.25% (12.1.2011).

24                חוות דעת של נציבות תלונות הציבור על שופטים

הנוסחה לאזכור חוות דעת של נציבות תלונות הציבור על שופטים היא זו:

חוות דעת [מספר חוות הדעת] של נציבות תלונות הציבור על שופטים "[שם חוות הדעת]" [פרטי מקום הפרסום] ([תאריך חוות הדעת])

אם חוות הדעת התפרסמה בדוח של הנציבות, אין צורך לציין את הנציבות כמחברת הדוח. דוגמות:

חוות דעת 10/06 של נציבות תלונות הציבור על שופטים "התבטאות בפסק דין, הסתייגות חלק משופטי הרכב מקטע ממנו וקשר עם התקשורת" דין וחשבון שנתי לשנת 2006 193 (3.9.2006).

25                חוות דעת אחרות

25.1          כללי

הנוסחה לאזכור חוות דעת שאינן של נציבות תלונות הציבור על שופטים היא זו:

"[שם חוות הדעת]" (חוות דעת של [זהות מוציא חוות הדעת], [תאריך לועזי מלא של מתן חוות הדעת])

דוגמות:

"בירור תלונה על שופט במהלך משפט" (חוות דעת של נציבת תלונות הציבור על שופטים, 18.11.2004).

"הצעת חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי בתנאי רבייה) (תיקון), התשס"ד-2004" (חוות דעת של נציב הדורות הבאים, 22.3.2004).

25.2          זהותו של מוציא חוות הדעת

אם חוות הדעת מוצאת במסגרת מילוי תפקידו של מי שמוציא אותה, יצוין התפקיד בלבד. אם חוות הדעת מוצאת באופן פרטי, יצוינו שמו של מוציא חוות הדעת ותוארו הרלוונטי לנושא חוות הדעת, כגון תואר אקדמי או כהונה דתית.

25.3          תאריך מתן חוות הדעת

יש לציין את התאריך הלועזי המלא המופיע בחוות הדעת. אם אין מופיע בחוות הדעת תאריך מלא, יש לציין את פרטי התאריך המופיעים בה. אם אין מופיע בחוות הדעת תאריך לועזי, יש לציין את התאריך העברי המופיע בה.

25.4          חוות דעת שפורסמו באינטרנט

אם חוות דעת פורסמה באינטרנט, ניתן לאזכר אותה בהתאם לכלל 45.3 להלן.

פסיקה ישראלית

26                פסקי דין ישראליים שפורסמו בקובץ מודפס

26.1          כללי

הנוסחה הכללית לאזכור פסקי דין שפורסמו בקובץ מודפס, היא זו:

[סוג ההליך] [(פרטי הערכאה)] [מספר התיק] [צד א'] [מפריד בין צדדים] [צד ב'], [הסדרה שבה פורסם פסק הדין] [כרך][(חלק)] [עמוד תחילת פסק הדין][, הפניה ספציפית] ([שנת מתן פסק הדין הלועזית])

דוגמות:

בג"ץ 98/69 ברגמן נ' שר האוצר, פ"ד כג(1) 693, 699-698 (1969).

ד"נ 32/84 עזבון וויליאמס נ' Israel British Bank (London) (in liquidation), פ"ד מד(2) 265, פס' 10 לפסק דינו של השופט ברק (1990).

ת"פ (מקומיים י-ם) 2857/85 מדינת ישראל נ' אורנן, פ"מ התשמ"ז(ג) 334 (1987).

תב"ע (אזורי ת"א) מד/3-708 גולדמן – מדינת ישראל, פד"ע יח, לח (1986).

26.2          סוג ההליך ומספר התיק

26.2.1     לפני מספר התיק יש לציין את סוג ההליך בקיצור. רשימת קיצורים של סוגי ההליכים מופיעה להלן בנספח ד. אם פסק הדין ניתן בכמה הליכים, יש להפנות – על ידי ציון סוג ההליך ומספר התיק – רק להליך אחד. יש לבחור את ההליך שצוין ראשון בפרסום המודפס. אין לציין "וערעור שכנגד", "ואח'" וכיוצא באלו. דוגמות:

בג"ץ 287/51 ראם נ' שר האוצר, פ"ד ח 494 (1954).

ע"פ 862/80 מדינת ישראל נ' שבירו, פ"ד לה(2) 775 (1981).

ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט(4) 221 (1995).

ע"פ 2910/94 יפת נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(2) 221 (1996).

ת"א (שלום פ"ת) 1044/92 גלזר נ' חוסרבי, פ"מ התשנ"ט(3) 385 (1999).

ה"פ (מחוזי מר') 30380-04-10 קרפ נ' קרפ, מקרקעין י(5) 187 (2011).

26.2.2     אם מדובר בהליך ביניים, יש להפנות להליך הביניים ולצדדים לו. אם לא ברור ממספר התיק של הליך הביניים מהו מספר התיק של ההליך העיקרי, ניתן להוסיף לאחר מספר התיק בסוגריים את מספר התיק של ההליך העיקרי. דוגמות:

בש"א 1481/96 נחמני נ' נחמני, פ"ד מט(5) 598 (1996).

בש"א 1481/96 (דנ"א 2401/95) נחמני נ' נחמני, פ"ד מט(5) 598 (1996).

בה"ן 6857/00א רוטה נ' נצבטייב, פ"ד נד(4) 707 (2000).

26.3          פרטי הערכאה

אם פסק הדין ניתן בבית המשפט העליון, אין לציין את פרטי הערכאה. אם פסק הדין ניתן בערכאה אחרת, יש לציין את סוגה ואת מקום מושבה. רשימת סוגי הערכאות מופיעה להלן בנספח ה. רשימת מקומות מושב הערכאות וקיצוריהם מופיעה להלן בנספח ו. אם פסק הדין ניתן בערכאה רגילה בְּשִבְתָה כערכאה מיוחדת (למשל בבית המשפט המחוזי בְּשִבְתוֹ כבית משפט לעניינים מינהליים), יש לציין רק את הערכאה המיוחדת. אם פסק הדין ניתן בערכאה שיושבת במקום אחד בלבד, אין לציין את מקום המושב. דוגמות:

בג"ץ 4541/94 מילר נ' שר הביטחון, פ"ד מט(4) 94 (1995).

ת"א (מחוזי ב"ש) 712/87 נגאוקר נ' דנינו, פ"מ התשנ"ד(3) 199 (1994).

בש"א (מחוזי ת"א) 12112/01 ילין נ' כהן, פ"מ התשס"א(2) 49 (2002).

ת"א (ימאות) 845/71 "ט. פורט (רוטרדם) ב.ו." חברה הולנדית ליבוא וליצוא פרי הדר נ' "בת סנפיר" קווי ים התיכון בע"מ, פ"מ התשל"ו(1) 27 (1975).

ה"ע (הגבלים עסקיים) 9/97 בזק בינלאומי בע"מ נ' הממונה על ההגבלים העסקיים, פ"מ התשנ"ט(1) 241 (2000).

ע"ש (מים) 103/01 איגוד ערים איילון (ביוב ביעור יתושים וסילוק אשפה) נ' נציב המים משרד התשתיות הלאומיות, פ"מ התש"ס(2) 273 (2001).

ה"פ (כלכלית) 18318-09-11 סרגוסי נ' וויקספרס בע"מ, תאגידים ח(4) 526 (2011).

ת"א (שלום י-ם) 12330/92 קלנג נ' מדינת ישראל, פ"מ התשנ"ד(4) 177 (1994).

תמ"ש (משפחה כ"ס) 5170/01 נסיראת נ' נסיראת, פ"מ משפחה התשס"א 687 (2003).

דב"ע (ארצי) נז/7-1 ליס – קופת חולים הכללית, פד"ע לב 477 (1997).

עב"ל (ארצי) 338/96 המוסד לביטוח לאומי – עובדיה, פד"ע לו 213 (2000).

דיון (אזורי ת"א) ל/3-370 שטרויכלר – הליגה למלחמה בשחפת, פד"ע ד, מב (1972).

ע/212/99 (ערעורים צה"ל) קלמקוב נ' התובע הצבאי הראשי, פד"צ 1999, 336 (2000).

עד"י (ערעורים איו"ש) 56/00 קוואסמה נ' התובע הצבאי, פש"מ יא 48 (2000).

26.4          שמות הצדדים

26.4.1     שמות הצדדים יודגשו.

26.4.2     יש לציין את הצדדים בתיק שמספרו מוזכר. שמות הצדדים יופיעו כפי שהופיעו במקור, בכפוף להוראות כללים אלו. דוגמות:

בג"ץ 243/71 אייזיק (שי"ק) נ' שר הפנים, פ"ד כו(2) 33 (1972).

תמ"ש (משפחה ת"א) 15270/96 פלוני נ' אלמונים, פ"מ התשנ"ה(4) 309 (1996).

26.4.3     אם שם צד מופיע כראשי תיבות, מציינים אותו באזכור בראשי תיבות בעזרת גרשיים. אם שם צד מופיע באותיות שבאות בזו אחר זו, או באות אחת בלבד, שמים באזכור גרש לאחר כל אות. דוגמות:

תמ"ש (משפחה י-ם) 10250/97 ס"י נ' אב"י, פ"מ התשנ"ז(4) 92 (1997).

בש"א (משפחה כ"ס) 1975/03 ח' מ' ס' נ' נ' מ', פ"מ התשס"ג(3) 289 (2003).

26.4.4     אם בצד כלולים כמה גורמים (בני אדם, תאגידים, גופים שלטוניים, המדינה וכולי), יש לציין רק את הראשון בהם. אין להוסיף "ואח'". דוגמה:

ע"פ 758/80 יש לי בע"מ חברה פרטית נ' מדינת ישראל, פ"ד לה(4) 625 (1981).

26.4.5     אם הצד המוזכר הוא אדם, יש לציין רק את שם משפחתו או משפחתה. אם הצד המוזכר הוא חברה, יש לציין את שם החברה במלואו. אם הצד המוזכר הוא עיזבון, יש לציין את המילה "עיזבון" ואת שם משפחת המנוח או המנוחה. דוגמות:

ע"א 374/64 רוזנר נ' מגן דוד אדום בישראל, פ"ד יח(4) 640 (1964).

ע"א 248/86 עזבון חננשוילי נ' רותם חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מה(2) 529 (1991).

26.4.6     אם מופיע שמו של אדם לצד תוארו או תפקידו, יש לציין רק את שם משפחתו של האדם אם הוא מעורב בהליך כאדם פרטי, ויש לציין רק את תפקידו אם הוא מעורב בהליך במסגרת תפקידו – אלא אם כן שם התפקיד מנוסח באופן כוללני מדי. דוגמות:

בג"ץ 987/94 יורונט קווי זהב (1992) בע"מ נ' שרת התקשורת, פ"ד מח(5) 412 (1994).

ולא: בג"ץ 987/94 יורונט קווי זהב (1992) בע"מ נ' שרת התקשורת, הגב' אלוני, פ"ד מח(5) 412 (1994).

ע"א 3295/94 הנאמן על נכסי מור נ' מור, פ"ד נ(5) 111 (1997).

ולא: ע"א 3295/94 פרמינגר, עו"ד, הנאמן על נכסי חוה ויוסף מור, פושטי-רגל נ' מור, פ"ד נ(5) 111 (1997).

ע"א 2734/92 איסכור שרותי פלדות בע"מ נ' מפרק אלקול בע"מ (בפירוק), פ"ד מו(4) 289 (1992).

ולא: ע"א 2734/92 איסכור שרותי פלדות בע"מ נ' נס, עו"ד ורו"ח – מפרק אלקול בע"מ (בפירוק), פ"ד מו(4) 289 (1992).

מר/3/57 (צבאי מרכז) תובע צבאי נ' מלינקי, פס"מ יז 90 (1958).

ולא: מר/3/57 (צבאי מרכז) תובע צבאי נ' רס"ן מלינקי, פס"מ יז 90 (1958).

אבל:

ע"א 7398/00 גולדברג, כונס נכסים נ' ועד הנאמנים לנכסי הווקף המוסלמי בתל-אביב-יפו, פ"ד נז(6) 730 (2003).

ולא: ע"א 7398/00 כונס נכסים נ' ועד הנאמנים לנכסי הווקף המוסלמי בתל-אביב-יפו, פ"ד נז(6) 730 (2003).

בג"ץ 744/97 גוזלן נ' השופט אמינוף, פ"ד נא(1) 355 (1997).

ולא: בג"ץ 744/97 גוזלן נ' השופט אמינוף – בית-המשפט המחוזי נצרת, פ"ד נא(1) 355 (1997).

ולא: בג"ץ 744/97 גוזלן נ' השופט – בית-המשפט המחוזי נצרת, פ"ד נא(1) 355 (1997).

26.4.7     אם לא צוינו שמות הצדדים כלל (אף לא ציון "פלוני"), יבוא האזכור ללא שמות הצדדים. דוגמה:

בד"ם (משמעת של עובדי המדינה חי') 179/02, פסקי דין והחלטות של בית המשפט העליון ושל בית הדין למשמעת, מרס-מאי 2003, 173 (2003).

26.4.8     יש לציין קיצורים שהם חלק משם תאגיד, אולם אין להשתמש בקיצורים כגון מ"י, יועמ"ש או פ"ש. דוגמה:

ד"נ 12/81 ש' שפירא ושות', חברה קבלנית בנתניה בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד לו(3) 645 (1982).

26.5          מפריד בין צדדים

בין שמות הצדדים תפריד האות נו"ן מלווה בגרש, למעט בפסקי דין של בתי הדין לעבודה, שבהם יופרדו שמות הצדדים על ידי קו מפריד. ציון ההפרדה יודגש. אם יש רק צד אחד בהליך, לא יבוא מפריד. דוגמות:

בג"ץ 73/53 חברת "קול העם" בע"מ נ' שר הפנים, פ"ד ז 871 (1953).

ת"א (מחוזי ת"א) 2189/85 אילין נ' רוטנברג, פ"מ התשנ"ה(3) 23 (1995).

תב"כ (יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16) 3/01 בעניין פלאטו שרון, פ"ד נו(5) 14 (2002).

דב"ע (ארצי) נו/3-309 הלווינג – אלרואי, פד"ע לב 481 (1997).

26.6          סדרות פסקי הדין

26.6.1     הסדרות תאוזכרנה בקיצור. אם פסק דין פורסם בכמה מקומות, יש להעדיף פרסום בסדרה רשמית על פני פרסום בסדרה פרטית. רשימת הסדרות העיקריות וקיצוריהן מופיעה להלן בנספח ז. דוגמה:

ע"א 5597/90 כהן נ' תקליטי סי.בי.אס בע"מ (אנ.אמ.סי. בע"מ), פ"ד מז(3) 212 (1993).

בג"ץ 26/48 קלפר נ' שר הבטחון, הממשלה הזמנית, מדינת ישראל, פ"ע א 68 (1949).

בג"ץ (מחוזי ת"א) 1/48 קוק נ' שר הבטחון של הממשלה הזמנית למדינת ישראל, המשפט ג 307 (1948).

26.6.2     יש לציין את שמה המלא של כל סדרה אחרת שבה מפורסמים פסקי דין. דוגמות:

בר"ם (המוסד לבוררות מוסכמת בשירותים ציבוריים) 6/89 הסתדרות עובדי המדינה נ' מדינת ישראל, פסקי בוררות ה 63 (1989).

ע"פ (מחוזי חי') 19/85 קוממי נ' מדינת ישראל, פסקי דין תעבורה א(3) 3 (1985).

בד"ם (משמעת של עובדי המדינה חי') 179/02, פסקי דין והחלטות של בית המשפט העליון ושל בית הדין למשמעת, מרס-מאי 2003, 173 (2003).

26.6.3     אם פסק הדין פורסם בסדרה בהוצאה פרטית או בספר, יש לציין את שם העורך בסוגריים לאחר עמוד תחילת פסק הדין (אם אין הפניה ספציפית) או ההפניה הספציפית. אין לציין את שנת פרסום הספר בסדרה בהוצאה פרטית. שנת מתן פסק הדין תצוין תמיד בסוגריים בסוף האזכור, בהתאם לכלל 26.10 להלן. דוגמות:

ת' (המפקח על רישום מקרקעין חו') 82/88 אפלבוים נ' זכר, פסקי-דין בתים משותפים א 1 (ציפי בית-און, שמואל בר-ישראל וטובה אולשטיין עורכים) (1990).

ע"א (מחוזי ת"א) 94/80 בוקובזה נ' דוד, פסקי שכירות בתים משותפים ומסי רכוש טז 129 (אדם מאירי (מאירנץ) ושרה שטרנברג (סימון) עורכים) (1980).

ת"א (מחוזי חי') 614/81 ליפשיץ נ' מדינת ישראל, רשלנות רפואית בפסיקה 1, 5.7.1 (גידי פרישטיק ואלון גלרט עורכים) (1987).

ת"א (שלום חי') 3367/95 סטקולניקוב נ' מזרחי, חבות לפיצוי נפגעי תאונות דרכים – הפסיקה והדין 11, 5370 (מיכאל צלטנר עורך) (1998).

ת"א (מחוזי ת"א) 1538/93 אבן נ' אבנר נפט וגז בע"מ, תובענות ייצוגיות, אוגדן חקיקה ופסיקה שלא פורסמה 2-77 (גיל לוטן ואיל רז עורכים) (1995).

26.6.4     פסק דין שפורסם בכתב עת יאוזכר כאילו שם כתב העת הוא שם הסדרה. יש לציין את שנת מתן פסק הדין, ולא את שנת פרסום הכרך בכתב העת. דוגמות:

עמ"ש (מחוזי נצ') 118/00 עזבון זבידאת נ' מנהל מס שבח מקרקעין, מסים טו(3) ה-258 (2001).

עמ"ה (מחוזי ת"א) 233/55 עבדול קאדר נ' פקיד השומה, נתניה, רואה החשבון ו 172 (1956).

26.7          כרך וחלק

יש לציין את מספר הכרך ואת מספר החלק כפי שהם מופיעים במקור: באותיות או בספרות. מספר החלק יהיה בין סוגריים עגולים לאחר מספר הכרך ללא רווח ביניהם. אם ישנו מספר כרך ללא מספר חלק, יש לציין רק את מספר הכרך. אם מספר הכרך הוא שנה עברית, תבוא האות ה"א (ללא גרש) לפניה. דוגמות:

ע"א 461/62 צים חברת השיט הישראלית בע"מ נ' מזיאר, פ"ד יז 1319 (1963).

ע"פ 77/64 ברנבלט נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יח(2) 70 (1964).

ת"א (מחוזי חי') 751/70 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל נ' תמרי, פ"מ פ 148 (1972).

ת"א (מחוזי ת"א) 298/69 אפל נ' מדינת ישראל, פ"מ התשל"ד(1) 17 (1972).

דיון (ארצי) נו/3-6 עיריית נהריה – אוסמו, פד"ע כט 530 (1996).

26.8          מספר העמוד הראשון

יש לציין את מספר העמוד שבו מתחיל פסק הדין. מספרי העמודים יובאו כפי שהם מצוינים במקור: באותיות או בספרות. אם מספר הכרך ומספר העמוד באים שניהם באותיות או בספרות, ואין ביניהם מספר חלק, יש להפריד ביניהם בפסיק, לפי כלל 1.8 לעיל. דוגמות:

ע"א 290/80 ש.ג.מ. חניונים בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד לז(2) 633 (1983).

תב"ע (אזורי ת"א) נב/3-158 יאיר – אינטרנשיונל ג'נריקס לימיטד, פד"ע כז, טו (1994).

26.9          הפניה ספציפית

ניתן להפנות לחלק מסוים בפסק הדין בדרכים שונות: על ידי הפניה לעמוד, על ידי הפניה לעמוד ואות שוליים או על ידי הפניה לפסקה. אם מפנים לעמוד מסוים, אין צורך לכתוב לפניו "בעמ'". אם מפנים לעמוד ולאות שוליים, אין להפריד ביניהם ברווח. אם האזכור נכתב בהערת שוליים, ניתן להשתמש בקיצורים המופיעים להלן בנספח א. בין מספר העמוד הראשון להפניה הספציפית יבוא פסיק. דוגמות:

ע"פ 1/48 סילוסטר נ' היועץ המשפטי, פ"ד א 5, 18 (1949).

ע"פ 1/48 סילוסטר נ' היועץ המשפטי, פ"ד א 5, 18ו-ז (1949).

ע"פ 1/48 סילוסטר נ' היועץ המשפטי, פ"ד א 5, פס' 17 לפסק דינו של הנשיא זמורה (1949).

בג"ץ 7/48 אל-כרבוטלי נ' שר-הבטחון, פ"ד ב 5, 15 (1949).

בג"ץ 7/48 אל-כרבוטלי נ' שר-הבטחון, פ"ד ב 5, 15ב (1949).

בג"ץ 7/48 אל-כרבוטלי נ' שר-הבטחון, פ"ד ב 5, סוף פס' 14 (1949).

26.10       שנת מתן פסק הדין

יש לציין את השנה הלועזית המלאה שבה ניתן פסק הדין. דוגמות:

ע"א 145/80 ועקנין נ' המועצה המקומית, בית שמש, פ"ד לז(1) 113 (1982).

ע"א (מחוזי ת"א) 825/87 קטה נ' קטה, פ"מ התשמ"ט(3) 53 (1988).

27                פסקי דין ישראליים שפורסמו במאגרי מידע

27.1          כללי

27.1.1     יש להעדיף הפניה לפרסום מודפס של פסק הדין על פני הפניה למאגרי מידע, לאתרי אינטרנט ולמקורות אחרים מסוג זה.

27.1.2     באזכור פסקי דין שלא פורסמו בפרסום מודפס, אך פורסמו במאגר מידע משפטי, יש להפנות למאגר המידע, ואין לציין כי פסק הדין "לא פורסם". אין עדיפות לאזכור ממאגר מידע מסוים.

27.1.3     הנוסחה לאזכור פסקי דין שפורסמו במאגר מידע היא זו:

[סוג ההליך] [(פרטי הערכאה)] [מספר התיק] [צד א'] [מפריד בין צדדים] [צד ב'][, הפניה ספציפית] (פורסם ב[שם המאגר], [תאריך לועזי מלא של מתן פסק הדין])

באין התייחסות שונה להלן, יחולו על כל אחד ממרכיבי הנוסחה הכללים החלים עליו לעניין אזכור פסקי דין שפורסמו בקבצים מודפסים, כאמור בכלל 26 לכללים. בהפניה לאתר הרשות השופטת ול"נט המשפט" יקוצר שם המאגר ל"אר"ש". דוגמות (בסדר אלפביתי):

בג"ץ 10662/04 חסן נ' המוסד לביטוח לאומי, פס' 36-35 לפסק דינה של הנשיאה ביניש (פורסם באר"ש, 28.2.2012).

עת"ם (מינהליים ת"א) 1273/09 אי.בי.סי. ניהול ואחזקה בע"מ נ' עיריית תל-אביב (פורסם באר"ש, 15.11.2010).

בג"ץ 10662/04 חסן נ' המוסד לביטוח לאומי, פס' 36-35 לפסק דינה של הנשיאה ביניש (פורסם בדינים ועוד, 28.2.2012).

עת"ם (מינהליים ת"א) 1273/09 אי.בי.סי. ניהול ואחזקה בע"מ נ' עיריית תל-אביב (פורסם בדינים ועוד, 15.11.2010).

בג"ץ 10662/04 חסן נ' המוסד לביטוח לאומי, פס' 36-35 לפסק דינה של הנשיאה ביניש (פורסם בנבו, 28.2.2012).

עת"ם (מינהליים ת"א) 1273/09 אי.בי.סי. ניהול ואחזקה בע"מ נ' עיריית תל-אביב (פורסם בנבו, 15.11.2010).

בג"ץ 10662/04 חסן נ' המוסד לביטוח לאומי, פס' 36-35 לפסק דינה של הנשיאה ביניש (פורסם בפדאור, 28.2.2012).

עת"ם (מינהליים ת"א) 1273/09 אי.בי.סי. ניהול ואחזקה בע"מ נ' עיריית תל-אביב (פורסם בפדאור, 15.11.2010).

בג"ץ 10662/04 חסן נ' המוסד לביטוח לאומי, פס' 36-35 לפסק דינה של הנשיאה ביניש (פורסם בפסקדין, 28.2.2012).

עת"ם (מינהליים ת"א) 1273/09 אי.בי.סי. ניהול ואחזקה בע"מ נ' עיריית תל-אביב (פורסם בפסקדין, 15.11.2010).

בג"ץ 10662/04 חסן נ' המוסד לביטוח לאומי, פס' 36-35 לפסק דינה של הנשיאה ביניש (פורסם בתקדין, 28.2.2012).

עת"ם (מינהליים ת"א) 1273/09 אי.בי.סי. ניהול ואחזקה בע"מ נ' עיריית תל-אביב (פורסם בתקדין, 15.11.2010).

בג"ץ 10662/04 חסן נ' המוסד לביטוח לאומי, פס' 36-35 לפסק דינה של הנשיאה ביניש (פורסם ב‑LawData, 28.2.2012).

עת"ם (מינהליים ת"א) 1273/09 אי.בי.סי. ניהול ואחזקה בע"מ נ' עיריית תל-אביב (פורסם ב-LawData, 15.11.2010).

27.2          תאריך מתן פסק הדין

יש לציין את פרטי התאריך הלועזי המדויק שבו ניתן פסק הדין: יום, חודש ושנה, שמופיעים בפסק הדין. שנת מתן פסק הדין תופיע במלואה. אם התאריך הלועזי אינו מופיע על פסק הדין, יש לציין את פרטי התאריך העברי שמופיעים בפסק הדין. יש לציין תמיד את האות ה"א (ללא גרש) בראשית ציון שנה עברית.

27.3          הבחנה בין החלטות שניתנו באותו היום

אם ניתנו בתיק שתי החלטות באותו יום, ניתן להבחין ביניהן באמצעות ציון מהות ההחלטות השונות בסוגריים בסוף האזכור. דוגמה:

ע"פ 3372/11 קצב נ' מדינת ישראל (פורסם באר"ש, 10.11.2011) (פסק דין).

ע"פ 3372/11 קצב נ' מדינת ישראל (פורסם באר"ש, 10.11.2011) (החלטה בבקשה לעיכוב ביצוע).

27.4          מאגרי מידע שסודרים את פסקי הדין בהם

אם מאגר המידע סודר את פסקי הדין בו, ניתן – אך אין חובה – לציין את מראה המקום שהוקצה במאגר המידע, בהתאם לנוסחה זו:

[סוג ההליך] [(פרטי הערכאה)] [מספר התיק] [צד א'] [מפריד בין צדדים] [צד ב'], [הסדרה במאגר המידע] [כרך][(חלק)] [ציון פסק הדין במאגר המידע][, הפניה ספציפית] ([שנת מתן פסק הדין הלועזית])

באין התייחסות שונה להלן, יחולו על כל אחד ממרכיבי הנוסחה הכללים החלים עליו לעניין אזכור פסקי דין שפורסמו בקבצים מודפסים, לעיל כלל 26. יש לאזכר לפי נוסחה זו אף אם במאגר המידע מצוינים בדרך אחרת פסקי דין שפורסמו בו. אם שנת פסק הדין היא חלק ממראה המקום, אין לציין אותה בסוגריים בסוף האזכור. דוגמות:

ע"פ 4237/96 אופנהיים נ' מדינת ישראל, דינים עליון נב 35 (1997).

דנג"ץ 9411/00 ארקו תעשיות חשמל בע"מ נ' ראש עיריית ראשון לציון, תק-על 2009(4) 487, פס' 25.

בד"ם (משמעת עו"ד דרום) 4/02 לשכת עוה"ד מחוז הדרום נ' פלוני, פדאור אתיקה 04(7) 811 (2004).

28                פסקי דין ישראליים שלא פורסמו

28.1          כללי

הנוסחה לאזכור פסקי דין שלא פורסמו בדפוס או במאגר מידע, היא זו:

[סוג ההליך] [(פרטי הערכאה)] [מספר התיק] [צד א'] [מפריד בין צדדים] [צד ב'][, הפניה ספציפית] (לא פורסם, [תאריך לועזי מלא של מתן פסק הדין])

באין התייחסות שונה להלן, יחולו על כל אחד ממרכיבי הנוסחה הכללים החלים עליו לעניין אזכור פסקי דין שפורסמו בקבצים מודפסים, לעיל כלל 26. דוגמות:

בג"ץ 470/80 אלגזי נ' שר הבטחון (לא פורסם, 9.2.1980).

ת"פ (מחוזי ת"א) 240/49 היועץ המשפטי נ' גורלי (לא פורסם, 9.2.1950).

ע"ש (מחוזי ת"א) 369/94 שטיינר נ' צבא הגנה לישראל 2 (לא פורסם, 5.12.1996).

ע"ש (מחוזי ת"א) 369/94 שטיינר נ' צבא הגנה לישראל, פס' 5 (לא פורסם, 5.12.1996).

28.2          סוג ההליך ומספר התיק

יש לציין את סוג ההליך כפי שמופיע בראשי תיבות לפני מספר התיק. רשימת קיצורי סוגי ההליכים מופיעה להלן בנספח ד. אם פסק הדין ניתן במספר הליכים, יש להפנות – על ידי ציון סוג ההליך ומספר התיק – רק להליך אחד. יש לבחור את ההליך שנפתח בשנה המוקדמת ביותר (למשל הליך 1/02 יבוא לפני הליך 1/03). בין הליכים שנפתחו באותה שנה, יש לבחור את ההליך שמספרו הנמוך ביותר (למשל הליך 1/02 יבוא לפני הליך 2/02). אין לציין "וערעור שכנגד", "ואח'" וכיוצא באלו.

28.3          תאריך מתן פסק הדין

יש לציין את התאריך הלועזי המדויק שבו ניתן פסק הדין. שנת מתן פסק הדין תופיע במלואה. אם התאריך הלועזי אינו מופיע על פסק הדין, יש לציין את התאריך העברי. דוגמה:

מט/150/03 (צבאי מטכ"ל) התובע הצבאי נ' מטר (לא פורסם, 16.12.2003).

28.4          פסקי דין שפורסמו באינטרנט

אם פסק דין פורסם באינטרנט, ניתן לאזכר אותו בהתאם לכלל 45.3 להלן.

29                פסקי דין מנדטוריים

אם פסק דין מנדטורי מאוזכר מסדרה בשפה האנגלית, יהיה האזכור באנגלית. אם פסק דין מנדטורי מאוזכר מסדרה בעברית, יהיה האזכור בעברית. צורת האזכור של פסקי דין מנדטוריים בשפה האנגלית מקבילה לצורת האזכור של פסקי דין אנגליים: ללא סוג ההליך ומספר התיק (ראו להלן כללים 43 ו-44.5). צורת האזכור של פסקי דין מנדטוריים בשפה העברית מקבילה לצורת האזכור של פסקי דין ישראליים: כולל סוג ההליך ומספר התיק (ראו לעיל כלל 26). דוגמות:

ע"א 264/45 עלי נ' קורנו, אפ"ן ב 202 (1946).

Abu Dayyeh v. Keren Kayemeth Leisrael Ltd., [1946] A.L.R. 335.

Zabrovsky v. Gen. Officer Commanding Palestine, 13 P.L.R. 616 (P.C., 1942).

Hamdan v. Att'y-Gen., 2 C.O.J. 783 (D.C. Haifa, 1929).

29.1          שמות הסדרות

רשימת סדרות פסקי הדין וקיצוריהן מופיעה להלן בנספח ז.

29.2          סוג הערכאה ומקומה

אם פסק הדין פורסם בקובץ המכיל פסקי דין מערכאות שונות, יש לציין בסוף האזכור בסוגריים את סוג הערכאה ואת מקום מתן פסק הדין. זוהי רשימת סוגי הערכאות:

P.C. – Privy Council

S.C. – Supreme Court

D.C. – District Court

S.T. – Special Tribunal

30                פסקי דין רבניים

30.1          פסקי דין רבניים שפורסמו

הנוסחה לאזכור פסקי דין רבניים שפורסמו היא זו:

[סוג ההליך] [(פרטי הערכאה)] [מספר התיק] [צד א'] [מפריד בין צדדים] [צד ב'], פד"ר [כרך] [עמוד תחילת פסק הדין][, הפניה ספציפית] ([שנת מתן פסק הדין העברית])

על כל אחד ממרכיבי הנוסחה יחולו הכללים החלים עליו לעניין אזכור פסקי דין שפורסמו בקבצים מודפסים, לעיל כלל 26. אם אין מופיעים שמות הצדדים, אלא ציון סתמי בלבד, כדוגמת "א' נ' ב'", אין מציינים את שמות הצדדים. יש לציין את שנת מתן פסק הדין העברית, ולא הלועזית. יש לציין תמיד את האות ה"א (ללא גרש) בראשית ציון השנה העברית. דוגמות:

ערעור (גדול) תשכב/147, פד"ר ה 129 (התשכ"ד).

תיק (אזורי ת"א) 9188/ל"ט, פד"ר יב 96 (התש"מ).

30.2          פסקי דין רבניים שלא פורסמו

על אזכור פסקי דין רבניים שלא פורסמו יחולו הכללים שחלים על פסקי דין שלא פורסמו, לעיל כלל 28. יש לציין את התאריך הלועזי המדויק שבו ניתן פסק הדין. שנת מתן פסק הדין תופיע במלואה. אם התאריך הלועזי אינו מופיע על פסק הדין, יש לציין את התאריך העברי. דוגמות:

תיק (גדול) 1-13-002793529 גרייף נ' גרייף (לא פורסם, 4.4.2005).

תיק (אזורי י-ם) 1-63-0235 ד' ס' (לא פורסם, 30.3.2004).

31                הליכים תלויים ועומדים, כתבי טענות ופרוטוקולים

31.1          הליכים תלויים ועומדים

הנוסחה לאזכור הליך תלוי ועומד היא זו:

[סוג ההליך] [(פרטי הערכאה)] [מספר התיק] [צד א'] [מפריד בין צדדים] [צד ב']

על כל אחד ממרכיבי הנוסחה יחולו הכללים החלים עליו לעניין אזכור פסקי דין שפורסמו בקבצים מודפסים (כלל 26). דוגמה:

דנג"ץ 5967/10 המוסד לביטוח לאומי נ' כהן.

31.2          כתבי טענות

הנוסחה לאזכור כתבי טענות היא זו:

[הפניה ספציפית] ל[כותרת כתב הטענות] ב[סוג ההליך] [(פרטי הערכאה)] [מספר התיק] [צד א'] [מפריד בין צדדים] [צד ב']

הפניה ספציפית תבוא כבתחיקה. על יתר מרכיבי הנוסחה יחולו הכללים החלים עליהם לעניין אזכור פסקי דין שפורסמו בקבצים מודפסים (כלל 26). דוגמות:

כתב ערעור בע"א 470/10 דיין נ' ר'.

ס' 38 לטיעונים המשלימים מטעם העותרת בבג"ץ 2974/06 ישראלי נ' הועדה להרחבת סל הבריאות.

31.3          פרוטוקולים

הנוסחה לאזכור פרוטוקול דיון בהליך משפטי היא זו:

[הפניה ספציפית] לפרוטוקול הדיון מיום [תאריך לועזי מלא של הדיון] ב[סוג ההליך] [(פרטי הערכאה)] [מספר התיק] [צד א'] [מפריד בין צדדים] [צד ב']

הפניה ספציפית תבוא כבתחיקה. על יתר מרכיבי הנוסחה יחולו הכללים החלים עליהם לעניין אזכור פסקי דין שפורסמו בקבצים מודפסים (כלל 26). דוגמה:

עמ' 5-4 לפרוטוקול הדיון מיום 16.2.1987 בת"פ (מחוזי י-ם) 373/86 מדינת ישראל נ' דמיאניוק.

ספרות בעברית

32                ספרים

32.1          כללי

הנוסחה לאזכור ספרים היא זו:

[שם המחבר] [שם הספר] [מספר הכרך] [הפניה ספציפית] ([המהדורה,] [שם העורך,] [שם המתרגם,] [שנת פרסום הספר])

דוגמות:

אוריאל פרוקצ'יה דיני חברות חדשים בישראל – דין נוהג, דין רצוי והדרך לחקיקה (1989).

יצחק זמיר הסמכות המינהלית כרך א (1996).

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית – רב-שיח ומקורות נלווים (רון מרגולין עורך, התשנ"ט).

יוסי בן-ארצי 'להפוך מדבר לכרמל' – התהוות הכרמל כמרחב נבדל בעיר מעורבת, 1948-1918 (התשס"ד).

ג'וזף הלר מילכוד-22 (בני לנדאו ובני הדר מתרגמים, 1971).

32.2          שם המחבר

32.2.1     יש לציין את שמו הפרטי של המחבר ואת שם משפחתו כפי שהם מופיעים במקור. דוגמות:

מנשה שאוה השיפוט בדיני משפחה – לקט מאמרים בצירוף הערות ועדכונים (2003).

ש"ז פלר יסודות בדיני עונשין כרך ב (1987).

32.2.2     אם לספר כמה מחברים, יבואו שמותיהם בסדר המופיע במקור. אם לספר שני מחברים, תבוא ו' החיבור לפני שם המחבר השני. אם לספר יותר משני מחברים, תבוא ו' החיבור לפני שם המחבר האחרון, ופסיק יפריד בין שמותיהם של יתר המחברים. דוגמות:

אמנון רובינשטיין ורענן הר-זהב חוק-יסוד: הכנסת (1993).

חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר ובועז שנור לשון הרע: הדין המצוי והרצוי (2005).

אם לספר יותר מארבעה מחברים, ניתן לציין רק את שם הראשון ואחריו "ואח'". דוגמה:

מרדכי קרמניצר ואח' מרמה והפרת אמונים – בחינה ביקורתית והמלצות לשיפור החקיקה (2008).

32.2.3     אין לציין תואר אקדמי, צבאי או אחר של המחבר גם אם התואר מופיע בספר.

32.2.4     אם אין מצוין בספר מחבר אדם, אלא מוסד, יש לציין את המוסד כמחבר. בדוחות של גופים מוסדיים או של ועדות שונות אין לציין את שמם של חברי הוועדות או של העומדים בראש המוסד או הוועדה, אלא רק את שמו של הגוף מפרסם הדוח כשמו של מחבר מוסדי, כפי שמופיע על גבי הפרסום. דוגמות:

מבקר המדינה דו"ח שנתי 55ב – לשנת 2004 ולחשבונות שנת הכספים 2003 (2005).

משרד המשפטים דין וחשבון הועדה לפישוט הענינים ולשיפור ההליכים בתביעות נזיקין (1972).

ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים ציבור דו"ח הוועדה (2003).

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנתון סטטיסטי לישראל 52 (2001).

32.2.5     אם הספר ערוך, ואין לו מחבר, הספר יאוזכר ללא מחבר, ושם העורך יופיע בסוגריים לפי האמור להלן בכלל 32.7.

32.3          שם הספר

32.3.1     שם הספר יודגש.

32.3.2     יש לציין את שם הספר כפי שהוא מופיע בשער הספר. דוגמות:

מיגל דויטש עוולות מסחריות וסודות מסחר (2002).

מאיר יפרח ורפאלה חרל"פ ששון – דיני ביטוח (מהדורה שנייה, 2001).

32.3.3     אם לספר שם משני, יש להפריד בינו לבין השם הראשי בקו מפריד, אלא אם כן שני החלקים מופרדים במקור בדרך אחרת, או אם החלק הראשון מסתיים בסימן פיסוק. אם אין חשיבות מיוחדת לציון השם המשני, ניתן לא לאזכר אותו. דוגמות:

צפורה כהן בעלי מניות בחברה – זכויות תביעה ותרופות (1990).

צפורה כהן בעלי מניות בחברה (1990).

יהודה כהן מי מפחד ממדינה יהודית? היבט חוקתי ואידיאולוגי (משה פלבר עורך, 2001).

יהודה כהן מי מפחד ממדינה יהודית? (משה פלבר עורך, 2001).

32.4          מספר הכרך

32.4.1     יש לציין את מספר הכרך תמיד, גם אם מספרי העמודים בכרך אחד ממשיכים את מספרי העמודים בכרך קודם. מספר הכרך יופיע לאחר שם הספר כפי שהוא מופיע על גבי הספר וללא הדגשה. אם מספר הכרך מצוין באות, אין לציין גרש אחריה. דוגמות:

ברוך ברכה משפט מינהלי כרך שני (1996).

דוד קציר פיצויים בשל נזק גוף כרך ב (מהדורה חמישית, 2003).

יעקב קדמי על הראיות חלק ראשון (מהדורה משולבת ומעודכנת, 2003).

32.4.2     אם יש לכרך שם נפרד, יצוינו מספר הכרך ושם הכרך וקו מפריד ביניהם, אלא אם כן שני החלקים מופרדים במקור בדרך אחרת. דוגמות:

אהרן ברק פרשנות במשפט כרך שני – פרשנות החקיקה (1993).

אמנון רובינשטיין וברק מדינה המשפט החוקתי של מדינת ישראל כרך ב: רשויות השלטון ואזרחות (מהדורה שישית, 2005).

32.5          הפניה ספציפית

32.5.1     ניתן להפנות לחלק מסוים בספר בדרכים שונות: על ידי הפניה לעמוד, על ידי הפניה לפרק או לסעיף או על ידי הפניה להערה, לטבלה, לתרשים וכדומה. אם האזכור נכתב בהערת שוליים, ניתן להשתמש בקיצורים המופיעים להלן בנספח א. לפני ההפניה הספציפית לא יבוא פסיק.

32.5.2     אם מפנים לעמוד מסוים, יש לציין את מספרו כפי שמופיע בספר עצמו: באותיות או בספרות. אין צורך לכתוב לפניו "בעמ'". דוגמות:

ניבה אלקין-קורן קניין רוחני בעידן המידע 33-31 (2005).

אריאל בן נון חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982 73 (1987).

ש"ז פלר יסודות בדיני עונשין כרך א, ז-ח (1984).

32.5.3     אם מפנים לפרק או לסעיף, יש לציין לפני מספר הפרק או הסעיף כי מדובר בפרק או בסעיף. אם סעיפים מצוינים בספר בסימן מסוים, כגון §, ניתן להשתמש בו לציון סעיף. ניתן לציין את מספר הסעיף רק אם מספור הסעיפים הוא רצוף לכל אורך הספר. דוגמות:

חנוך דגן קניין על פרשת דרכים פרקים 3-2 (2005).

משה שלגי וצבי כהן סדר הדין הפלילי ס' 7.2 (מהדורה שניה, 2000).

מיגל דויטש קניין כרך ב §12.7 (1999).

32.5.4     אם מפנים להערת שוליים, להערת סיום, לטבלה, לתרשים וכדומה, יצוינו מספר העמוד שבו מופיע הטקסט של ההערה, פסיק, כינויו של הפריט המאוזכר (הערת שוליים ניתן לקצר ל"ה"ש") ומספרו. דוגמות:

גבריאל קלינג אתיקה בעריכת דין 158, ה"ש 69 (2001).

פנינה להב ישראל במשפט – שמעון אגרנט והמאה הציונית 363, הערת סיום 17 (1999).

לימור עציוני גילוי עריות – ההיבט המשפטי של התופעה מנקודת מבטן של נשים בגירות קרבנות בילדות 63, תרשים 3 (2009).

32.6          המהדורה

פרטי המהדורה יצוינו רק אם יצאו לאור שתי מהדורות או יותר. אין לציין את מספר ההדפסה, אלא רק את מספר המהדורה. יש לכתוב את המילה "מהדורה" ואחריה תיאור המהדורה כפי שהוא מופיע במקור. בין פרטי המהדורה ליתר הפרטים הביבליוגרפיים שבסוגריים יבוא פסיק. דוגמות:

אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה שמינית, 2005).

מנחם אלון המשפט העברי – תולדותיו, מקורותיו, עקרונותיו כרך שלישי (מהדורה שלישית מורחבת ומתוקנת, התשנ"ב).

עדה בר-שירה התרמית (מהדורה שנייה מאת יפעת הולצמן-גזית, 1995).

32.7          שם העורך

שמותיהם של עורכי הספר יובאו בהתאם לכללים 32.2.132.2.3 לעיל, שחלים על שמות מחברים. לאחר שמות העורכים כולם יבואו המילים "עורך", "עורכת", "עורכים" או "עורכות", לפי העניין. בין שמות העורכים ליתר הפרטים הביבליוגרפיים שבסוגריים יבוא פסיק. דוגמות:

ליד ערש המשפט – ספר חיים צדוק (רון חריס עורך, התשס"ב).

משפטים על אהבה (ארנה בן-נפתלי וחנה נוה עורכות, 2005).

רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית – ספר הזיכרון לאריאל רוזן-צבי ז"ל (מנחם מאוטנר, אבי שגיא ורונן שמיר עורכים, 1998).