הואש 'פורפ לש ורכיזל החצנה ףד

םיעידומ ונא םיבאוכו םימומה

ונרבח לש תימואתפה ותריטפ לע

ל"ז הואש השנמ רוספורפ

תאזב םינמזומ ,ל"ז הואש השנמ 'פורפ לש ותריטפ םע
.םהיתושגר תא עיבהל ויריקומו וירכמ ,ויתימע ,וידימלת
,ורכז תא חיצנהלו אטבתהל ךרוצ שיגרמש ימ
ונילא בותכל תאזב ןמזומ
,ל"ז הואש השנמ 'פורפ לש ורכזל החצנה רתאל ולעוי םכירבד

זאמ םימי םייעובש ,ל"ז הוואש השנמ 'פורפ תא תוחונמל וניווילש זאמ ופלח םייעובש
.ונממ דרפיהל ןאמ םלועהו םלועהמ השנמ ונל רבעש

רחא וכלה וללה תומלועה לכ .הימדקאה םלוע ,יטפשמה רקחמה םלוע ,טפשמה םלוע
תורוד הלא לכ לעו .ללוהמ רקוח ,ץרענו לוגד הצרמ ,טפשמב קנע היה השנמ יכ ונורא
תא ואלמו ורהנש םידימלת ,הברה םידימלת דימעה השנמ יכ ,םידימלת לש םיבר
האציש הלימ לכ ומשר ,וירבד תא אמצב ותש ,םוקמ ספא דע ,הצרמ היה םהב תומלואה
לש גוזימ ןהב היהש תואצרה ,תוקיחצמ ,תוקימעמ ,תואלמ תואצרהב ,הקיקשב ויפמ
.רידנ רומוה שוחו תונואג

.יבאו דוד ,המענ השולשל בא .7 ןב ותויהב לארשיל הלע .קאריע דילי הוואש 'פורפ
.ובכוכ ךרד טפשמה םלועב וכרד תליחתמ

- םיראת

."הריתי תונייטצה"ב "םיטפשמב רגוב" ראותה תא לביק 1967 תנשב

."הריתי תונייטצה"ב "םיטפשמל ךמסומ" ראותה תא לביק 1969 תנשב

."הלועמ" ןויצב "היפוסוליפל רוטקוד" ראותה תא לביק 1972 תנשב

- ימדקאו יעוצקמ ןויסנ

.1967 זאמ ונייה ,וידומיל םויס זאמ ביבא לת תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפב הצרמ

."ןיינמה ןמ רוספורפ" הגרדה תא 1983 תנשבו "רבח רוספורפ" תגרד לביק 1979 תנשב

.יתדניבו יטרפ ימואלניב טפשמו השוריו החפשמ יניד תועוצקמב הצרמ

ןוכמה להנמ היה 1991-1996 םינשבו "טפשמ ינויע" ךרוע שמיש 1986 תנשב
םעטמ החפשמ ינידל הדעוה ר"וי שמשמ 1990 תנש זאמ .לארשיב ןיד יכרוע תומלתשהל
.לארשיב ןידה יכרוע תכשל

.הארוה תדעוו םייונימ תדעו ,ביבא לת תטיסרבינוא טנס רבח

- םיסרפ

:םהניבו םינוש םיסרפב הכז

.ןזור סחנפ רמ םיטפשמה רש םש לע םיטפשמה דרשמ סרפ 1973 תנשב

.רנטלצ סרפ 1978 תנשב

.לארשי תמכחל סרפ 1986 תנשב

.לארשיב ןידה יכרוע תכשל סרפ 1993 תנשב

- םימוסרפ

םייטפשמ םינואטיבב ל"וחבו ץראב םייטפשמ םירמאמ 80-מ הלעמלו םירפס םסריפ
.םינוש

:םירפסה תא םסרפ תונורחאה םייתנשב

1. Shava, Selected Topics in Family and Private International Law (The Israel
Bar Publishing House, 2000), 308 pp.

תאצוה) תבחרומ תיעיבר הרודהמ ,לארשיב ישיאה ןידה ,הואש . 2
.םידומע 1137 (א"סשת ,"ןדומ"

:םירפסה תא תונורחאה םינשב ךרע םינשב ךרע ןכ ומכ

ץבוק ,(קרב ןורהא טפושה ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ םע דחי) "קחציל החנמ" .1
(ס"שת ,ןידה יכרוע תכשל) ויתורובגב הליש קחצי טפושה לש ודובכל םירמאמ
.םידומע 543

טפושה לש ורכזל שדקוהש 'ג ךרכו 'ב ךרכ ,'א ךרכ ,םירמאמ ץבוק ,"טפשמה תירק" .2
.ל"ז ןהכ םייח

.ג"סשת ,"החפשמ ינידב טופישה" .3

:הלא םילימב ןהכ .ח טפושה ותוא ךרבמ ג"נשת תנשל ןידה יכרוע תכשל סרפ תלבק לגרל

רתכ ,וכותב רבחמה הז רתכל - ךתומכ וא - ךממ יואר טפשמ שיא עדוי ינא ןיא"
"טפשמ רתכו הרות רתכ ,הוונע רתכו הארי רתכ ,המכוח רתכו בוט םש
"שדוקב הירופ הדובע לש תוכורא םינשל הכזת - יחל הכ" - םייסמ ןהכ 'שהו

וריתוהב ומלועל ךלה השנמ .תמדקומ הנכה אלל ףטחב ,םימי ינפל העטקנ וז שדוק תדובע
.התוא תוצחל היהי ןתינ םא קפסש םוהת ,ותוא אלמי אל שיאש ללח וירחא

טחוש לואש טפושה


ומלוע תיבל ךלה החפשמ יניינע םוחת לש םימותו םירואה הואש 'פורפ
ל"ז הואש 'פורפ לע דיגהל ןתינ תורוצנו תובר .וירחא םוצע ללח ריתוהו
ץרענה הצרמה הזה םיהדמה םדא ןבה תא םילימב ראתל השק ,םלוא
.םיטנדוטסה יפלכ ולש הגאדהו תויתפכאהו קתרמהו
הצרמ לש תילנויצנבנוקה הרדגהה לע הנע אל טלחהב הואש 'פורפ
,םיטנדוטסל םדא ןב לכ תישאר היה אלא
הבשו םיטנדוטסה תא אילפה ילנימונפה ונורכיזב ותונינשב קירבה דימת
םדא לש תיטנדוטס תויהל הלודג תוכז ידיב הלפנ טלחהב .ומסיקב ונתוא
.תישיאה המרב ןהו תיעוצקמה המרב ןה דואמ יל םרת רשא הז םיהדמ
דעל םייחה רורצב הרורצ ותמשנ היהית דעל ימע ראשי ורכז יכ קפס ןיא

ןיילק תניע


.היהי חצנל ל"ז הואש 'פורפ לש ורכז

יניד) ישיאה ןידה אשונ תא 1972 תנשב יתוא דמיל ל"ז הואש 'פורפ
םלוא,םירחא םינידב יתוחמתה לכו הז אשונב םלועמ יתקסעתה אל.(תושיא
'פורפ לש ותוכזב קר דימת יתוא קתיר שיגרו בכרומ ודוסימ וניהש הז אשונ
אשונה לש הבוט הדימל וידימלתל תונקהל עדי רשא הואש
.וידימלתל 'פורפ לש הנילפסיד לכמ הישפוחו הצילמ,הלילק הרוצב
היה הזכ שגפמ לכו םימעפ רפסמ ל"ז הואש 'פורפ םע יתשגפנ
.םיקותמ תונורכז ילצא וריאשה ותוליצאו ותוונע,וכויח,וקוחצ.היוח
.םכחו שפנ ליצא,תימע,רבח םימלועל ונתוא בזע יכ לע יתרעטצה

.חצנל ונמע ראשי ורכז

ד"וע ןרפש םייח


.ירומ לש תיתמזירכהו תכנחמה ,האלפומה תומדה תא חכוש אלו שאר ןיכרמ
הקומע הכרעהו הדותב
ד"וע ,ןמחנ םור


ולש רועיש לכב ךייחל ונל םרגש הצרמה
םיקתרמהו םיניינעמה תועוצקמהמ דחאל החפשמה יניד תא ךפהו
טפשמה םלועל הדבכנ המורת םרתש הטלוקפב

!!ךורב ךרכז יהי

הניש תליג


לש ותריטפ לע העידיה תא קומע רעצב יתלביק
.הכרבל ונורכז האוש השנמ רוספורפה
ורכז דימתש םיברה וידימלתמ דחא דימלת יתייה
חור קנע הואש 'פורפ תא ורכזיו
.ונלוכל רסחי אוה הנושארה הלעמה ןמ ןטפשמו
.ךורב ורכז יהי

רהוז יבא


ל"ז הואש 'פורפ לש וידימלת לע תונמהל תוכזה יל התיה
ימואלניב טפשמ' סרוקה תא ולצא יתדמל .א"ת תטיסרבינואב
םושמו היווח היה ולצא רועיש לכש רכוז ינא .'יתדניבו יטרפ
התיה רמוחב ותטילש .דחא רועש אל ףא ץימחמ יתייה אל ךכ
ןיד יקספ ןורכיזהמ טטצמ היה יכ דע הבר ותונעדיו תטלחומ
םילבוטמ ויה םירועישה .קייודמו אלמ םוקמ הארמ ללוכ
םייטפשימ םיבצמל תואמגוד ףאו םיבר רומוה יעטקו תוטודקנאב
ןוידב האצות דציכ ףלאמה ורבסה ןוגכ םיידרוסבא ךא םיירשפא
...טפושה ינפב םיקיתה תאבה רדסב תולתב תונתשהל הלוכי
בוט ןויצ ולביקש םידימלתל הכרב יבתכמ חולשל גהונ היה אוה
.הזכ בתכמ ונממ לבקל יתיכז יתחמשלו ,ולצא סרוקב דואמ
השע םש םגו ןיד יכרוע תומלתשהל ןוכמה תא להינ יכ יל רוכז
.הכורב תוליעפ

.דימת ותוא רוכזאו ותומ לע עומשל דואמ יתרעטצה

שמש ךונח


תנש , 1973 תנשב הצרמכ יתפרטצה זאמ הטלוקפב תוגלוק ינאו השנמ
ויתרכה אל םילשוריב דמלש ימכ .םינש םישולש ,רופיכ םוי תמחלמ
הדובעל וייח אולמ תשדקהב ול המדיש ימ ןיא ונלוכמ .הגלוקכ אלא הרומכ
ונסחייתה ונחנא םגש אלפ ןיא ,ןכ-לע .טעמכ םייטרפ םייח אלל תימדקאה
החמומ היה השנמש קפס ןיא .ליגרהמ הנושה דוחייו דובכ לש סחיב וילא
ךכו לובג אלל התייה רקחמהו הארוהל ותוריסמ .אליעלו אליעל ומוחתב
.הטלוקפהו הכשלה לש תויומלתשהל ןוכמה שאר היהשכ םג

הטלוקפב דואמ יל רסחת

ירדה קחצי 'פורפ


· רובידהו רומוהה ,םדאה תבהא ,ישונאה םוחה
םע ףורצב הואש 'פורפ לש םידחוימה
ירבעה טפשמה םוחתב םירידנ ןורכזו תונעדי
ירובע תקתרמ היוחל ויתואצרה תא וכפה החפשמ ינידו
. הטלוקפב טנדוטסכ

ןידה" אשונב םישדחה וירפס םהבו םיברה ויבתכב
.המחנ טעמ אוצמל לכונ "לארשיב ישיאה

.ךורב ורכז אהי

בלפ רזעילא


.ל"ז הואש השנמ 'פורפ לש ותומ לע עומשל דאמ יתרעטצה
.ץראב החפשמה יניד לש םימותו םירואה ,תולוכשא שיאב רבוד
,םימיהדמ ןורכיזבו יטילנא חותינב ,תירויצו הפירח ןושלב
,בורל רומוה םע לוביתבו
םלוכמ יילע בוהאה עוצקמל החפשמה יניד םוחת תא הואש 'פורפ ךפה
.ישונאו יטפשמ קנע דבא טפשמה םלועלש קפס ןיא

.ךורב ורכז יהי

זיירפ תימע ד"וע


הואש רוספורפ לש ורכזל

תעדו המכוח אלמ םיקנעבש קנע

רמאנ וילע ,השנמו םירפאכ ךמישי

דמלל ידכ ןעדי ,טלבתהל תנמ לע אלש ןעדי

קפס ריתומ וניאו ,טסקטה לע דיפקמו ןקייד

אלמהל לכוי אל ןורסח ,טפשמה םלועל הלודג הדיבא

רקבמו ,רקוח ,ןשרפ ,ןטפשמכ ול ינש ןיא

החפשמה יניד לש השקה רמוחה תא םיעני דוע ימ

דמולל ךויחה תא בישיו ,הצילמ ,החידב ,רומוהב

וכרדל םיכישממ יפלא ,דימעהל הכז םידימלת יפלא

עיגרהל תורשפא ןיא עיתרמ הכ קושה קזח הכ םלהה

םימותי ריתוה ונתואו ,םלועה תא בזע הקישנ תתימב

הכאלמה םילשי ימ רסחה תא אלמי ימ

ךויחה תא ,ןחהו ךורה תא ,וידימלת ונא רוכזנ דימת

רידחהל ןורשכה תא ,יטקדידה שוחה תאו ,עדיה תאו

ילבמ רקבלו חתנל תלוכיה תא ,איגוסה תנבה תא קומע

רפשי וא ,ןקתי תורקבהמ ךפהל אלא ,עגפי רקובמהש

ודומלת תא

חכשי אל םלועל ,ורכזל ביצנ םשו די

ד"וע ,גרבנזור הירא

ןליא רבמ ודימלת


, גילפמ עדי לעב .יטרפה ימואלניבה טפשמה םוחתב םיחמומה ןיב ליבומהו טלובה
דחאכ אלא תואשנתה לכ אלל , תישונא היצרגטניא םע, םדא ךכמ בושח תוחפ אלו
ריבעה .וקוסיע םוחתב םגו ויתוכילהב םג , ותועינצ , ותוטשפ בטיה וב הרכינ .םדאה
.םיצרמה ראשמ ותוא דחיימה רבד , אילפהל תעשעשמו , תיעוצקמ הרוצב ויתואצרה
המהדת ילוכ יתכוה . ירבח , דחוימ רשק וניניב היה ףאו , וידימלת ןיבמ תויהל יתיכז
דוש ,הוואש 'פורפ לש תע םרטבו , תימואתפה ותריטפ רבדב העידיה תלבק חכונל
, טפשמה םלוע תאובמב , ךרד ןבא איה וכרד .הומכ ןיאמ הלודג הדיבא , רבשו
.וירחא םיאבל תויכשמהלו ןויצ תואל היהת וז ךרדו ןתי ימ

ד"וע, יטנלג ןינרמ


הואש השנמ 'פורפ ידידי לש ורכזל םירבד

ןטפשמ היה השנמ .תיעוצקמ הניחבמ יניבל הואש השנמ ןיב דירפה בר קחרמ
תא ןוחבל הסנמש דחא אלא קהבומ ןטפשמ יניא ינא דועב וירבא ח"מר לכב
םיתימע השנמו ינאש םירושע השולש .תויתרבחה ויתואצות חכונ טפשמה
ונא הבר הדימב רשאכ ,ביבא-לת תטיסרבינואבש םיטפשמל הטלוקפב
יעוצקמה קחרמה תורמל ,םלוא .יטפשמה קוסיעה לש תווצקה תא םילמסמ
;הגילפמה ותונעדי לשבו ותוישיאבש תוינניחה לשב השנמ תא יתכרעה דימת
דחיי הכש דחה רומוהה שוחב ולבותש ,םימכחה וירבדל ןיזאהל דימת יתינהנ
.הטלוקפה רודזורפב תופוטח תוחישב ןהו הטלוקפה תצעומב םינוידב ןה ,ותוא

שממ אל ,רבד לש ותימאל ךא ,תוגלוקכ הז תא הז ונרכה םירושע השולש
תוחישהו הזל הז םיברקתמ ונלחתה רשאכ ,םינש שולשכ ינפל דע - ונרכה
.הבורק תודידיל הכפה הקוחרה תורכההו םייתועמשמ םינוידל וכפה תופוטחה
ןיינע ונינשלש יוליגה תובקעב ילוא ;יניעב החותפ הלאש וז רבדה הרק ךיא
ישופיחב ינאו תישרושה תידרפסה תרוסמל ותברקב השנמ ,לארשי תשרומב
,לוגדה ןטפשמל ונשחרש הברה הכרעהב דחי ונינשו ,תשדחתמ תרוסמ רחא
ונילעו ללכב תשרומו טפשמ לש תויגוס לע ותעפשהלו ,ל"ז ןהכ םייח טפושה
.טרפב

תעב ,ותריטפ לע הרמה הרושבה תלבק םע דיימ יתרכזנ הזה ןיינעב אקווד
היה וניניב ןורחאה הלועפה ףותיש יכ ,ןותבש םויס תארקל ,ל"וחב יתוהש
היה הז רפס .רבחמכ ינאו ךרועכ השנמ ,ןהכ םייח לש ורכזל שדקוהש ורפסב
יעבט ךאו ,דסיי השנמש טפשמה תירק ירפס לש הרדסב ישילשה ןויליגה
,ונרעצלו - ץירעה הכש ןטפשמהו טפושה לש ורכזל שדקוה הז רפסש רבדה
האר הבש תוניצרה תא שיגדהל ינוצרב וז הדוקנב .ילמס תויהל תעכ ךפה
לעפמ המכ יתשח .ותוירחאו ותויעוצקמ ,ותוליעי תא ,ךרועכ ותדובע תא השנמ
.הוואגו קופיס ול בסה הז םישרמ

םעפ ,רודזורפה הצקב חוורמהו דדובמה ורדחב השנמל תשגל יתבהא
תולבק תא יתבהא .ןילוח תחיש םתס להנל םעפו דבכו בושח אשונב תוצעייתהב
השולש ןכל .תוצצונה םייניעהו ברעה לוקה ,בחרה ךויחה תא ,ולש םינפה
ךשמבו - ונינשל הרקי הכש ,הטלוקפב םיתימעכ הלועפ ונפתיש םירושע
ישיא ןפואבש שממ לש תודידי תריציל ןק םג השמיש תונורחאה םינשה שולש
בוהא הרומכו הלועמ ןטפשמכ קר אל רתוי דוע ורכז תא דבכל יל תמרוג
תולוגס לעב םדאכו ישיא דידיכ םג אלא ,לארשי ירומו ינטפשמבש םיטלובהמו
.תורידנ תוישונא

.ונלוכל רסחי אוה - יל רסחי השנמ

ףלש ןואיל


הואש השנמ 'פורפ - רקי שיאו הרומ לש ורכזל םירבד

תא יתבהא ,החפשמ ינידל ילש הצרמ היה הואש השנמ 'פורפ
.יל ומסק אל םלועמ ישיאה ןידה יאשונש תורמל ,ויתואצרה
םיירהצה רחאל דעו זאמ הואש 'פורפ םע רשקב יתראשנ
,ביבא -לת תטיסרבינואבש םיטפשמל הטלוקפב ולש ןורחאה םויבש
תעה בתכ לע ונחחושו ןורדסמב הרקמב ונשגפנ תע
ונמייס ,דימתכ .םירמאמ ינש ודודיעב יתמסרפ ובשו ,ךרעש
יתמהדנ ,תרחמל .הקיחצמ הרימאב ןורדסמה תשיגפ תא
.תע םרטב ומלועל ךלה הזה יח יכה שיאהש ,עומשל יתבאכו
.דואמ יל רסחי םדאה ,החנמה ,הרומה ,הואש 'פורפ

תרופ ףסא


.תיתימא הגיגח ןבומכ ויה ישיא דמעמב םירועישה

:תרחא ותוא רוכזא ינא לבא

.היינחה שרגמ ןוויכל יל דעוצ ינא ,םינוירנימסה דחא םותב ,דחא הליל

:תקמקו'צמ ןולינ תיקש הדיבו תומד יתמועל החיגמ רעשה דיל

"?פמרט ךתיא סופתל רשפא ,יל חלס"

! הוואש רוספורפ :ךשוחל דעבמ תומדב ןנובתמ ינא

...שיא הזיא ,שיא הזיא

ןיד ךרוע - רד יסוי