'ט - תונועה לוחמ

שמשה תיגרנא לש הדיחא אל הקולח

םימי שי יכ תיפצתה םע תבשייתמ הניא ףרוחב תוררקתהל םימרוגה םה םיננעהש הרעשהה
תימונורטסאה תיפצתה תא הריבסמ הניא םג וז הרעשה .םיננועמו םימח םימיו םיריהבו םירק
.שמשה ביבס ץראה רודכ לש הפקהה ןמזל הווש תונועה יפוליח לש רוזחמה ןמז יכ

תקולחב יונישל םרוגה תויהל לוכי שמשה ביבס ץראה בוביס םאה תוארל ןכ םא הסננ
.ץראה רודכב םינוש םירוזאל שמשה תיגרנא

םימונורטסאה ונב ץראה רודכמ םיארנ םהש יפכ םימשה ימרג תעונת לש בקעמ יפ-לע
:ךכ הארנ לדומה .שמשה ביבסו וריצ ביבס ץראה-רודכ תעונת לש לדומ

rotation model

ובש ינוימד רושימ) הקלימה רושימב רבועה לולסמב שמשה ביבס בבותסמ ץראה רודכ
רודכ בבותסמ ןמז ותואב .(שמשה םג תאצמנ וילעו תוטנלפה תיברמ ילולסמ םירבוע
.ןופצה בכוכ ןוויכל עיבצמה ינוימד ריצ ביבס ץראה

בוביסה ךשמ והמו ומצע ביבס ץראה רודכ לש בוביסה ךשמ והמ הנע ,ךישמנש ינפל
?שמשה ביבס

.המאתהב הנשו הממי .1
.המאתהב הנשו שדוח .2
.המאתהב שדוחו הממי .3
.המאתהב הממיו הנש .4