הימונורטסאב םיחנומ ןולימ

.םוקיה הנבמ תא תגציימ הז ףדב העיפומה הלודגה הנומתה
תיתחתב רשאכ הנומתה לש ןוילעה קלחב עיפומ ץראה רודכ
.לודגה ץפמה תיירואית לש יפרג גוציי לאמש דצב הנומתה
.םיימשה ימרג לש םינוש םינבמ םיעיפומ םהיניב
לבקל דומלל תנמ לע ךתוא ןיינעמה םיימשה םרג לע י\שקה
.םיטרפ דוע וילע