:םיחנומ ןולימ


הדימ הנקב םוקיה

רוא
םרטסגנא
היפורטנא
דיאורטסא
הימונורטסא
הקיסיפורטסא

היסקלג

ללח
רוחש רוח

יטפוא פוקסלט
וידר פוקסלט

תימונורטסא הדיחי
םוקי
חרי

ץראה רודכ
םיבכוכ

ןיול

רואטמ
טירואטמ

תיליפרע

תוטנלפ
הסקלרפ
קסרפ

תיטנגמורטקלא הנירק
המאג תנירק
הלוגס לע הנירק
וידר תנירק
ןגטנר תנירק
המודא תת הנירק

םיטיבש
שמש
רוא תנש